Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Wedstriidaginda bliuwt swiere befalling

Wedstriidaginda bliuwt swiere befallingLang om let foel frne tiisdei de wedstriidaginda 2017 op de matte. Wie it eartiids al net sa maklik om de aginda rn te krijen anno 2017 liket it der op dat it hieltyd slimmer wurdt om alle wedstriden in plakje te jaan. Healwei it jier falt earst de aginda al op de matte by de ferienings mar yn dy aginda kin dan noch it nedige wizige wurde. Wie it eartiids sa dat nei july Tetman noch wol efkes oan de bak moast, mar dit jier hat it swier kealle. In dikke fyftich wedstriden binne fan feriening of datum feroare. Der wienen noch mear fragen om it oars te dwaan mar it wikseljild fan Tetman is net neinich. Wr komt soks troch? (Foto: Henk Bootsma).

Binne de wedstriden fan de manlju allegearre nder dak dat kin net sein wurde fan de partijen foar sawol de froulju haadklasse en de froulju earste klasse. Tetman hat noch sn, ja sn, partijen noch net in plak jaan kinnen. Dat jout te tinken as de ferieningen gjin plak mear ynromje wolle foar de top fan it frouljuskeatsen en hja dyt graach nei de top wolle.


Lees verder: Wedstriidaginda bliuwt swiere befalling

 

Spanning stijgt ten top bij de 55-plussers
Gepost op: Dinsdag 06 december @ 23:34:37 (189 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


Op deze een na laatste kaatstdag van 2016 was de spanning af te lezen van een aantal van de 108 kaatsers die weer in de Trije waren.

De winnaars vlnr: Roel Sijbesma, Albert Dijkstra en Bart Limburg

 

Wedstriidaginda bliuwt swiere befalling
Gepost op: Zaterdag 03 december @ 08:35:19 (1526 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Lang om let foel frne tiisdei de wedstriidaginda 2017 op de matte. Wie it eartiids al net sa maklik om de aginda rn te krijen anno 2017 liket it der op dat it hieltyd slimmer wurdt om alle wedstriden in plakje te jaan. (Foto: Henk Bootsma).

 

Nicole Adema vertrekt bij de KNKB
Gepost op: Woensdag 30 november @ 19:02:51 (1618 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2016


Nicole Adema, commercieel manager, bij de KNKB gaat na een dienstverband van drie jaar de kaatsbond alweer verlaten. (Foto: Henk Bootsma).

 

Ald-skiedsrjochter Durk Houtsma ferstoarn
Gepost op: Maandag 28 november @ 21:22:15 (2552 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hjoed is nei in muoilike tiid fan siik wzen ferstoarn ld-skiedsrjochter fan de KNKB Durk Houtsma. Durk Houtsma waard op 18 maaie 1939 berne yn Seisbierrum. Al jong die bliken dat Durk aardich mei de lytse bal oerwei koe. It begn mei potsjekeatsen mar al rillegau gong Durk der op t. Hy wie in betfte keatser en syn plak wie efter yn de krite. Durk seach net allinne it spul hiel goed mar hy koe him mei de mle ek wol rde. Foar de Twa Doarpen hat hy gauris in medalje oan it findel brocht. (Foto: Henk Bootsma).

 

Frans Postmus: Ik ha te min ynfloed op it spul
Gepost op: Zaterdag 26 november @ 09:12:15 (1346 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Ljouwert wie ik him tsjin it liif rn doet hy krekt as ik oan it sneupen wie op de Hobby Beurs dyt mids novimber yn it WTC gebou hlden waard. It keatsen leit dan alwer in moai skoft efter s mar praat oer it spultsje hldt noait op. Je binne leafhawwer of je binne it net. Omdat wy allebeide yn selskip binne fan de twadde helte, prate wy f dat ik him meikoarten efkes skilje sil foar in stikje. (Foto: Boppeslach).

Frans: Mei de Eendracht it skip fan Kuifje. Sels makke yn twa jier tiid!

 

Spanning stijgt bij 55+
Gepost op: Dinsdag 22 november @ 20:35:53 (489 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


In sporthal de Trije in Franeker traden vandaag 23 nonember 2016 maar liefst 108 kaatsers aan om allereerst te kaatsen voor voor de dagprijzen maar een aantal kaatsers waren was ook druk met de plaats die men inneemt in de jaarlijkse competitie.

De winnaars vlnr: Tom Twerda, Jan Feenstra en Andries Engbringhof.

 

Murk de Jong: Ik fyn it spultsje noch sa moai!
Gepost op: Zaterdag 19 november @ 10:05:31 (1497 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn it lste part fan novimber skik ik oan by Murk de Jong. Op Grytmanshof 22 sjoch ik werom en foart mei de Sintannebuurtster. Murk is snt koart Operationeel manager by Qbuzz. Yn gewoane minsketaal oanstjoerder fan de planners en teamleiders fan Qbuzz. Wrt dan wer 450 sjauffeurs nder hingje. (Foto: Henk Bootsma).

Jenco Sieperda en Murk yn Arum: de put sit der wer op!

 

Van der Meulen en Iseger: andere wegen
Gepost op: Zaterdag 12 november @ 09:16:13 (926 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


De Oldehovepartij 2016 stond in het teken van het afscheid van een viertal min of meer gezichtsbepalende kaatsers. Met name Johan van der Meulen en Danil Iseger voorzagen het kaatsen van een geheel eigen handtekening. (Fotos: Henk Bootsma).

Iseger en Van der Meulen: jaren gezichts bepalend

 

PC-lid Joop van der Veen wie noch net klear mei de PC
Gepost op: Vrijdag 11 november @ 18:21:07 (1397 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Joop van der Veen fan Frjentsjer is sneon 12 novimber 2016 hommels ferstoarn. Joop wie op faknsje yn Ingeln en die mei in oantal freonen mei oan in autorally ien fan de grutste passies fan him. (Foto: Henk Bootsma).

 

Volle bak en dito prijzen bij 55+
Gepost op: Woensdag 09 november @ 18:59:48 (461 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


Op woensdag 9 november 2016 van 10.00 uur tot bijna 16.30 uur kaatsten er weer 100 man bij de 55+ in de Trije te Franeker.

De winnaars vlnr: Jan P. Bennema, Jan Feenstra en Leendert Terpstra. Jaap Zondervan (had nog een krans van een vorige partij te goed).

 

Louise Krol: Miskien wol ik wol te graach!
Gepost op: Zaterdag 05 november @ 09:52:54 (1342 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Ie gean ik op besite by Louise Krol, ien fan de keatssters dyt sljochtwei wat mear kin as de gemiddelde keatsster. Louise pakte har earste puntsje yn it haadklassefermidden op 25 maaie 2013 yn Kimswert. Hja is dan noch mar 14 jier ld en komt noch t by de famkes. Mei Froukje Wolters en Sjoukje Visser pakt se foar de Trochsetters t Ie de lytse preemje. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Alle Jan Anema: As partoer ha wy te min wn!
Gepost op: Zaterdag 29 oktober @ 08:12:41 (1670 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Reduzum skik ik oan by Alle Jan Anema. Alle Jan is snt 2008 in fste wearde op de Fryske keatsfjilden. Keatste him op 25 maaie 2008 foar it earst yn de prizen op de haadklassenpartij yn Doanjum. Alle Jan wit it noch as wie it de dei fan juster. De priis wie foar Simon Minnesma, Hijlke Bruinsma en Marten Feenstra en de lytse preemje wie doe foar Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Alle Jan. It soe it begjin wze fan in keatskarrire mei de nedige ups en downs. (Foto's: Henk Bootsma).

 

55+ mist afslag Franeker
Gepost op: Dinsdag 25 oktober @ 22:44:42 (717 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


Ruim 100 kaatsers waren na 6 weken rust weer naar de Trije in Franeker gekomen om met elkaar de strijd aan te gaan.

De winnaars vlnr: Wieger Boonstra, Pieter Bouma en Hielke Braaksma

 

Werom yn de tiid mei Sytse Vijver
Gepost op: Zaterdag 22 oktober @ 08:41:49 (1260 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Der binne keatsers dyt je mear oansprekke as sljochtwei. Dat is altyd sa west en dat sil ek wol sa bliuwe. Meastentiids binne dat keatsers dyt je sels meimakke ha mar dat hoecht net perfoarst. Der binne omstannichheden dat it dwaan en litten fan in keatser je sa oansprekke dat it saak is om der wat djipper op yn te gean. San keatser is en wie Sytse Vijver fan Frjentsjer. (Foto: Keatsmuseum).

 

Taeke Triemstra: fiif kear earste yn in tiidrek fan seis jier!
Gepost op: Zaterdag 15 oktober @ 09:19:22 (1673 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Mei de lste klap op de Aldehoupartij foel yn septimber it doek oer it keatsseizoen 2016. Wie it no wol of net in goed seizoen. Dr kinne je hiel wat fan sizze. Wy beheine s ta de klassemintswinner fan 2016, Taeke Triemstra, en sette syn behelle punten fan hjoeddedei f tsjin de man dyt 50 jier lyn it jierklassemint wn, Gerrit de Jong fan Snits. Utgongspunt binne de 54 punten dyt De Jong yn 1965 behelle tsjinoer de 44 dyt de Sintjabuurtster no yn 2016 byelkoar keatst hat. Drby de fraach: hoe wie it doe en hoe is it no. (Foto: Henk Bootsma).

 

Ilse Tuinenga: Leonie hat my by de hn nommen
Gepost op: Zaterdag 08 oktober @ 00:33:04 (1761 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Berltsum praat ik mei Ilse Tuinenga, winner fan it jierklassemint by de froulju haadklasse. It jier 2016 wie foar de pas 18-jierige opslager in jier om nea wer te ferjitten. Want gean mar nei: winst yn it sa ferneamde jierklassemint, winst op de bond, Frouljus-PC en de verneamde Van Aisma partij. Boppedat waard hja ek noch keninginne op de PC. Dat hie in jier earder ek wol kinnen mar doe keas de kommisje noch foar maat Manon Scheepstra. Net dat Ilse dr noch mei sit, mar sy fn it no wol moai dat de kar op har foel. Fansels hie se it maat Sjoukje Visser ek wol gund, mar ja der kin mar ien keninginne wze. (Foto: Henk Bootsma).

 

Willem Beimers: Ik hie graach fskie nommen op de Aldehou partij
Gepost op: Vrijdag 30 september @ 20:33:59 (2088 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op in woansdei yn septimber skik ik oan by Willem Beimers fan Wjelsryp. Willem is hikke en tein yn De Ryp mar is no al wer jierren te set yn Wjelsryp wrt hy wennet mei syn Tamara en harren twa lytse bern. Fan beide hat Willem ien! As ik it paad del kom komt Willem krekt werom mei de dochter fan fuotbal trening. (Foto: Henk Bootsma).

Willem: 'Geweldich fan Jan dat ik finale op de Freule dwaan mocht.

 

55+ sluit seizoen zonnig af
Gepost op: Woensdag 21 september @ 06:43:34 (785 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


De 55+ hebben vandaag onder prachtige weersomstandigheden een streep gezet onder het zomerseizoen.

De winnaars vlnr: Piet Stellingwerf, Piet Bosgraaf en Sieger Siderius

 

Wie kaatst met wie in 2017
Gepost op: Dinsdag 20 september @ 22:22:47 (1925 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2016


Het kaatsen heeft weer de nodige slachtoffers geist. (Foto: Henk Bootsma).

Jan-Dirk de Groot: een van de gestopte kaatsers!

 

Taeke Triemstra: 700 punten grens volgende doel
Gepost op: Maandag 19 september @ 22:16:37 (1547 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2016


Taeke Triemstra krijgt top tien van het kaatsklassement aller tijden in zicht. (Foto: Henk Bootsma).

Taeke Triemstra: 700 punten grens volgende doel!

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum

   Nieuwsarchief
19 september
Sjoukje Visser: negende plaats klassement aller tijden

Kweapraat (131)

Taeke Triemstra prolongeert titel

Ilse Tuinenga pakt titel bij de dames

17 september
Johan van der Meulen zwaait af met koningschap

Manon Scheepstra heerst op Oldehovepartij

14 september
Keatsen op de Easterdyk fan Snits

13 september
Lijst heren hoofdklasse Leeuwarden

Lijst dames hoofdklasse Leeuwarden

Thomas Bouma ferstoarn

12 september
Kweapraat (130)

Kaderdag federatie Wnseradiel-Bolsward-Workum

11 september
Bauke Triemstra koning kermispartij Marsum

Ludwig Seerden sluit af in stijl

10 september
Michel van der Veen koning 66ste Lytse PC

09 september
Joukje Kuperus boekt eerste zege in hoofdklasse

07 september
Lijst heren 50+ Goutum

55+ krijgt het er warm van

Lijst dames hoofdklasse Marsum

06 september
Lijst heren hoofdklasse Marsum


Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2016
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20