Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>     01 02 03 04 05
> 06 07 08 09 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31    Agenda deze week:

Woensdag, november 21
Evenement start om 10:00 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Der komme feroarings.

In soad prate, neat sizze!It wie ien fan de kreten dyt ik op de regiobyienkomst yn Anjum optekene hie. Marco Hoekstra, de direkteur fan it keatsbn, hie dizze wurden yn de mle nommen. Doet ik nei frin mei Geert van Tuinen yn de auto wer nei hs riid hienen wy it der noch efkes oer. Stel dat wy dizze jn om hokker reden no ris oerslein hienen, hienen wy dan perfoarst wat mist wat wy eigenlik net misse mochten. Wy stelden elkoar dy fraach op wei nei hs. It antwurd kin simpel wze: Nee dus. It wie san byienkomst sat wy dy al sa faak meimakke hienen. Ze dronken een glas, ze deden een plas en lieten de zaak zoals hij was. It is koart troch de bocht mar wy kinne en koene der neat oars fan meitsje. De jn yn Anjum begn om healwei achten en goed tsien oere wie it dien mei ynbegrip fan in lytse pauze. (Foto: Henk Bootsma).

Lammert Leeuwen en Janneke Pagels kinne je wol om in boadskip stjoere...mar hjir sil de wal it skip ek keare...


Lees verder: Der komme feroarings.

 

Der komme feroarings.
Gepost op: Vrijdag 09 november @ 02:24:23 (1318 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It wie ien fan de kreten dyt ik op de regiobyienkomst yn Anjum optekene hie. Marco Hoekstra, de direkteur fan it keatsbn, hie dizze wurden yn de mle nommen. Doet ik nei frin mei Geert van Tuinen yn de auto wer nei hs riid hienen wy it der noch efkes oer. Stel dat wy dizze jn om hokker reden no ris oerslein hienen, hienen wy dan perfoarst wat mist wat wy eigenlik net misse mochten. Wy stelden elkoar dy fraach op wei nei hs. It antwurd kin simpel wze: Nee dus. (Foto: Henk Bootsma).

 

Leo (nard) Hubert Vogels 1923-2018
Gepost op: Dinsdag 06 november @ 12:28:11 (874 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Noch san niget oan it libben. Noch safolle kriichen dan ynienen is der dochs de ein. Dat binne de earste regels fan de rou advertinsje yn de Ljouwerter Krante oer it ferstjerren fan Leonard Hubert Vogels better bekend as Leo Vogels. Leo Vogels wie in bekende namme yn keatsln. Yn jannewaris 2017 wie ik noch by him op besite op de Kamp yn Tsjummearum. Hy hie der doe krekt wer in streekje op de lotte by krigen mar sa as altyd siet der noch in soad fjoer yn Leo Vogels. (Foto: Henk Bootsma).

Altyd fol fjoer prate en fertelle oer it keatsen...

 

55+: Dit is keatsen lykas keatsen bedoeld is
Gepost op: Dinsdag 06 november @ 11:14:12 (307 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Zo nu en dan krijgt de 55+ Jan Braaksma in de Trije als toeschouwer. Dat wil dan toch wel wat zeggen als zo'n groot liefhebber van 'it spultsje' langs komt.
Van Jan Braaksma komt ook de titel van dit stukje: "Dit is keatsen lykas keatsen bedoeld is."

De winnaars vlnr: Riens Wartena, Johan van der Veen, Martinus van der Meer en Jan Bootsma

 

In soad prate, neat sizze!
Gepost op: Donderdag 01 november @ 22:30:00 (1159 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Der wurdt de hiele jn omraak praat mar der wurdt neat sein, it liket de polityk wol.

It wie de utering fan ien fan de krapoan 25 besikers by de regio ledebyienkomst tongersdeitejn yn Anjum. De byienkomst yn Anjum wie de twadde t in rige fan fjouwer. De regio ledebyienkomsten binne feitlik in ferfolch op de eartiidse ledeberieden. It binne byienkomsten wrynt de bond besiket t te finen hoet de ferienings tinke oer de plannen sat dy del lein wurde troch it HB fan de KNKB. Wat moat better en hoe moatte wy dat dan oanpakke. Koarstsein giet it hjir om. It doel is om foaral lden t de seal te krijen. Dat is altyd al it doel west fan sokke byienkomsten mar d bliuwt it faak wol by. (Foto: Richard Miedema).

 

Tjeerd Dijkstra opvolger fan Johan van Tuinen in bestuur Stichting Freule Partij
Gepost op: Maandag 29 oktober @ 23:01:28 (466 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Tjeerd Dijkstra uit Easterein is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Freule Partij in Wommels. Dijkstra is de opvolger van de onlangs opgestapte voorzitter Johan van Tuinen. (Foto: Henk Bootsma).

 

Iepen einen op wedstriidaginda 2018
Gepost op: Zondag 28 oktober @ 21:48:53 (440 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn it stik oer wedstriidaginda 2019 wie it wurd al fallen maar yn it betreffende item wienen de wedstriden dyt noch net in feriening efter harren namme hienen net ddlik del set. (Foto: Boppeslach).

 

Anjum huldigt freule winnaars
Gepost op: Zaterdag 27 oktober @ 12:03:02 (293 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Het was afgelopen vrijdag gezellig druk in voetbalkantine lyts Mokum in Anjum. Zon kleine 100 mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van kaatsvereniging Klaas Thomas om de receptie voor de huldiging van de freulewinnaars bij te wonen. (Foto: Burt Sijtsma).

Vlnr: Gerrit Dijkstra, Sytse Koree en Gerwin Dijkstra

 

Wedstriidaginda 2019: 10% noch net nder dak!
Gepost op: Vrijdag 26 oktober @ 14:47:49 (985 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein de 28ste oktober krige ik de wedstriidaginda 2019 nder eagen. De wedstriidaginda is en bliuwt altyd in hiele befalling mar no ein oktober bin ik skrokken fan de 34 iepen einen dyt der noch binne.

VvV Concordia mei it seizoen yn gong sette!

 

Hoe no fierder yn keatsln!
Gepost op: Donderdag 25 oktober @ 23:25:23 (1248 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Kommende wike, te begjinnen op tiisdei 30 oktober, sil de KNKB mei de ferienings te set oer hoet it no fierder moat yn keatsln en oft it ek better kin en moat. Oer de fraach oft it ek better kin hoege je net folle nei te tinken, want it kin altyd better. It binne de saneamde regioledeberieden. Eartiids hienen wy it oer it lede berie. (Foto: Henk Bootsma).

Wa fan de leafhawwers is noch lid fan de bn?

 

Sjerp Vormeer staat centraal op kaatsdag 55+
Gepost op: Dinsdag 23 oktober @ 00:18:07 (373 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Voor aanvang van deze kaatsdag werd eerst onze kaatsvriend Oeltsje Veltstra herdacht die op 12 oktober overleed.

De winnaars vlnr: Jan Sipma, Freek Kuipers en Jan Kwast.
Op de voorgrond de sponsor en oud-kaatser Sjerp Vormeer.

 

Foarsitter fan Stichting De Freulepartij stapt nei twa jier op
Gepost op: Zondag 21 oktober @ 18:50:50 (579 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Neffens Van Tuinen hat syn opstappen te krijen mei "onverenigbare karakters". Nei de Freulepartij fan 2018 kaam der fant it bestjoer fan de stichting krityk op de foarsitter. Van Tuinen wol net sizze wat dy krityk krekt wie, mar it liket der op dat ek it karakter van Van Tuinen, dy't tamelik 'oanwzich' wze kin, mei dy krityk te krijen hat, sa seit er sels. (Foto: Henk Bootsma).

Freule 2018: Doe't se noch wol troch ien doar koenen...

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 4)
Gepost op: Vrijdag 19 oktober @ 22:01:09 (1273 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn diel 4 fan it keatsjier 2018 sjoch ik werom op it dwaan en litten fan it flaggeskip fan de KNKB de haadklasse by de manlju. Der is oan de ein fan 2018 gench oer te sizzen. 32 wedstriden stienen der dit frne jier op it programma. 23 frije formaasje, 5 trochinoarlotterspartijen en 4 fdielingswedstriden. Dizze wedstriden wienen goed foar 573 punten. (Foto: Henk Bootsma).

Marten Bergsma: De bste wze wol noch net sizze dat je dan ek mei de hage nei hs gean

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 3)
Gepost op: Zaterdag 13 oktober @ 00:18:26 (1528 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn diel 3 fan it keatsjier 2018 sjoch ik werom op saken dyt je lns de tomstok lizze kinne. Gewoan de sifers fan 2017 tsjin dy fan 2018 hlde. Dan falt it op dat der net safolle feroare is. It oantal btenslaggen is net omleech gongen hoewol t der faak sein en ropt is dat der folle mear op traind is. Sjoen de sifers fan dit jier sis ik dan: kletspraat. Opslaggers hawwe der grutte muoite mei as der in bal fan harren fuort slein wurdt, dus wurde der noch altyd in soad risikos nommen by it opslaan. (Foto: Lijkle Spijksma).

Willem Heeringa: 11 boppeslagen yn Arum!

 

Oeltsje Velstra 1937-2018
Gepost op: Donderdag 11 oktober @ 21:49:38 (872 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 11 oktober 2018 kaam der nei in lange striid in ein oan it libben fan Oeltsje Velstra fan Idaerd. Oeltsje Velstra wie in bekende namme yn keatsln. Miskien wol net by it grutte publyk maar Oeltsje Velstra wie in grutte leafhawwer fan it Fryske keatsen.

 

55+ terug in de zaal
Gepost op: Maandag 08 oktober @ 22:29:28 (458 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Voordat de ruim 90 kaatsers weer de strijd aan gingen werd er een minuut stilte gehouden voor Hennie Steensma uit Sneek en Teade de Vries uit Franeker.

De winnaars vlnr: Jan de Jong, Harke Anema en Eddy van der Lei

 

Jan van der Vlugt 1955-2018
Gepost op: Maandag 08 oktober @ 17:39:04 (969 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sneon 6 oktober 2018 kaam der hommels in ein oan it libben fan ld-keatser Jan van der Vlugt fan Bitgum. Jan van der Vlugt makke foaral yn de jeugd namme. Mei syn fdielingspartoer fan OKK t Bitgum wist hy yn 1972 de Freule partij te winnen.

Flnr: begelieder Dirk Braaksma, Oepie Larooi, Jan van der Vlugt en Klaas Larooi (Foto: LC).

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 2)
Gepost op: Vrijdag 05 oktober @ 23:26:15 (2183 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Wy binne noch net iens in slach om it fjild west en dan is der al wer drokte yn it hinnehok. Je kinne it hast net leauwe mar dochs: It bard gewoan. Sjoch, omdat ik net nder in stien lis komt der ek nei san keatsseizoen noch hiel folle op je f. Je hoeve der sels net sa folle foar te dwaan. Gewoan eagen en earen iepen hldemear net! (Foto: Henk Bootsma).

Troch de direkteur by it jak pakt om in miening hoe terjochte ek omdat dyt net past yn it tinken fan de bondhoe fier binne wy fan hs?

 

Werom sjen op keatsjier 2018 (diel 1)
Gepost op: Maandag 01 oktober @ 13:13:06 (1763 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Mei de btenslach fan Menno van Zwieten op de Aldehou partij foel sneon 15 septimber it doek oer it keatsseizoen 2018. De fraach dyt ik my doe stelde wie oft it no wol of net in goed keatsseizoen west wie. Foar de ien sil dat wol opgean en foar de oar leit it faaks gns oars. Mar yn dit earste oersjoch wol ik it hawwe oer de rnesaken dyt miskien noch wol wichtiger binnen as in spultsje sels. Dizze saken bepale of it keatsen wer omheech sjen kin. Want ek nei it seizoen 2018 is ien ding wis: it keatsen sit yn de nederklits en dat duorret no al in pear jier. (Foto: Henk Bootsma).

Op de Rengers like it wol oft Klaas Postma it ryk allinne hie...

 

Johannes van Sinderen 1929 2018
Gepost op: Zondag 30 september @ 20:33:36 (706 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sneon 29 septimber 2018 kaam der in ein oan it libben fan ld-keatser Johannes van Sinderen fan Ternaard. Johannes van Sinderen kaam as opslager yn it grutte spul doet hy krekt 20 jier wie. (Foto: Kaatsmuseum).

Steand flnr: Aebe Haima, Hotze Schuil en Dreeuwes Smedinga. Der foar: Johannes van Sinderen, Johannes Zijlstra en Jan Venema

 

Fantastische kaatsdag in Wommels voor de 55+
Gepost op: Maandag 24 september @ 23:06:33 (655 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Vandaag waren 104 kaatsers naar Wommels afgereisd om - na het Sjkeln - nu ook op het terrein van "De Freule" te spelen. Onder prachtige weersomstandigheden, afgezien van de harde wind, werd er weer fanatiek gekaatst.

De winnaars vlnr: Auke Dijkstra, Roel Sijbesma en Cor Knol

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard

   Nieuwsarchief
24 september
Jan Tamminga 1947-2018

23 september
Sieb Vegter: 1956-2018

17 september
Wie kaatst met wie in 2019

KV Warber Bliuwe vierde 75-jarig jubileum

16 september
Sjanet Wijnia maakt grote sprong in klassement aller tijden

Geert fileart: Werom- en foartsjen

Taeke Triemstra hard op weg naar top drie kaatsklassement aller tijden

15 september
Taeke Triemstra winnaar puntenklassement 2018

Manon Scheepstra pakt titel bij de dames

Kweapraat 171

14 september
Jacob Kamstra kampioen 50+

Trio Jacob Kamstra wint in Tzum

Jelle Attema koning op OLdehovepartij

13 september
Manon Scheepstra koningin op de Oldehove

10 september
Veel winnaars bij 55+

Lijst heren hoofdklasse Oldehove

Lijst dames hoofdklasse Oldehove

Lijst heren 50+ Tzum

08 september
Kweapraat 170

Partuur Erik Minne Cats wint in Huizum


Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20