Kaatsen.nl

PC-lid Joop van der Veen wie noch net klear mei de PC
Door admin - datum: 2016-11-11 18:21:07

Joop van der Veen fan Frjentsjer is sneon 12 novimber 2016 hommels ferstoarn. Joop wie op faknsje yn Ingeln en die mei in oantal freonen mei oan in autorally ien fan de grutste passies fan him. (Foto: Henk Bootsma).

Joop van der Veen wie in flamboyante man en makke snt 1 april 2008 diel t fan de Permanente Kommisje. Van der Veen kaam dan wol net t de keatswrld mar hy wie wol in man dyt fol siet mei ideen en ek net bang wie om hjirmei nei bten te kommen.

It wie yn it foarjier 2008 dat Van der Veen foar in sit yn de PC frege waard. Jan van der Meij hie de kommisje ferlitten en de oare fjouwer leden moasten wer op syk nei in nij kommisje lid. Yn in petear mei Kaatsen.nl seit hy: Swier ngeloof, ik wie ferbjustere. Ik tocht: wrom komme sy by my. Ik hie noch noait ien sekonde oer de PC neitocht.

Doet Minne Dijkstra him belle hie hy nea tinke kinnen dat it oer it lidmaatskip fan de PC gean soe. Ik tocht dat it oer it wurk gean soe. Mar Dijkstra woe oer de tillefoan net sizze wrt it oer gie. Doe tocht ik noch dat hy miskien in spesjale taart foar immen bestelle woe. It komt wol faker foar dat minsken dat efkes persoanlik bestelle wolle. Neat fan dat alles. Ik ha betinktiid frege en bin doe op wintersportfaknsje gien nei Eastenryk. Dr haw ik swier neitocht oer it fersyk. Sa swier dat ik by it skien sels myn knibbel ferdraaid ha. Dat hie ik noch noait hn. It sil der wol mei te meitsjen hawwe. Hy hifke syn gesin en in oantal goeie freonen. Sy wienen allegear razend entsjast. De ferbjustering makke plak foar bersting en doe kaam de eufory, sa seit hy yn it petear nei syn oanstelling by de PC. Nei it earste petear koe hy it noch net leauwe dat hja him fregen hienen foar in sit yn de PC. By it twadde petear,mei Minne Dijkstra en Johan Dijkstra, ha ik dochs noch mar efkes frege oft it net in grapke wie. Mar nee, it wie wol deeglik serieus.

Joop van der Veen wie der tige grutsk op dat hy op 1 april 2008 ta kommisje lid beneamd waard. Hy fn dat in hiele eare.

Van der Veen hie neat mei it keatsen oant hy yn de kommisje kaam. Yn 2008 sei hy der oer: '. As lyts jonkje ha ik twa jier les hn by keatsferiening Jan Bogtstra, mar drnei hie ik totaal gjin ynteresse mear yn it keatsen. Troch it keatsen fan syn dochter kaam dy ynteresse wer werom. Doet Iris begn te keatsen gie myn frou altyd mei. Sy fn dat ik ek ris mei moast. It wie in fdielingspartij. En Frjentsjer 1 moast tsjin Frjentsjer 2. Dr keatste Iris yn. Sy wnen en ik waard pakt troch it keatsen. Fan dat stuit f gean ik alle wiken mei. Ik fyn it geweldich.

Van der Veen wie de hsmaster fan de PC en hy wie ek de man dyt de kaertferkeap sa makke hat sat dy no hjoeddedei is. Hy wie noch lang net klear mei de PC. Siet noch fol mei ideen mar de PC sil no snder him fierder moatte. Joop van der Veen yn it deistich libben eigner fan in oantal bakkerssaken, mocht mar fyftich jier ld wurde.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13004