Kaatsen.nl

Monumint oprjochter NKB Willem Westra bekladde
Door admin - datum: 2017-01-01 16:32:15

It byld fan de oprjochter fan de NKB Willem Westra is flak foar de ein fan 2016 bekladde.

Op it byld is de namme oanbrocht fan de Donald Trump en hat ien de snor fan Hitler del setten. Hoe flink kinne je wêze. Sawol de gemeente Frjentsjerteradiel as de plysje witte der fan mar faak stiet de namme fan de dieder of dieders der net by.

It byld is 15 maaie 1937 troch de foarsitter fan de NKB Jehannes Werkhoven skonken (oerdroegen) oan de gemeente Frjentsjer. Dit nei oanlieding fan it 40-jierrich bestean fan de NKB. It monumint wurdt moarn sa gau mooglik skjinmakke troch Schoonmaakbedrijf Eresdé út Frjentsjer.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13018