Kaatsen.nl

Ledetal KNKB rint dramatysk werom: roer moat om
Door admin - datum: 2017-03-15 23:38:41

It is fiif foar tolven foar it keatsbūn KNKB. Gemiddeld sizze alle jierren sa'n 200 keatsers harren lidmaatskip op. "De is tiid is feroare", sei direkteur Geert Faber fan it keatsbūn tongersdeitejūn op de algemiene ledegearkomste fan de KNKB.

"Keatsen moat 'fun' wźze. De sporter is feroare. Dy hat oare winsken. Dźr sille wy op ynspylje moatte. Dat wurdt dé śtdaging foar de hjoeddeiske bestjoerders."

Dochs is Faber striidber: "Neat dwaan is gjin opsje. Wy moatte hjirmei oan de gong." (Bron: Omrop Fryslān).

http://www.omropfryslan.nl

Harkje nei Geert Faber oer werom rin ledentalDit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13034