Kaatsen.nl

Nieuwe KNKB directeur Marco Hoekstra: Fan ljipaai nei keatsbal
Door admin - datum: 2017-10-09 03:34:53

Zijn naam kwam velen niet heel erg bekend voor toen begin oktober bekend werd dat Marco Hoekstra uit Easterein per januari 2018 de opvolger wordt van Geert Faber als directeur van de KNKB. Het persbericht dat door de kaatsbond werd afgescheiden, repte van een tweede prijs op de Freule Partij van 1993, van diverse gewonnen prijzen als coach van een partuur van Easterein en het afficheerde Hoekstra als kaatsliefhebber. Maar deze informatie leidde bepaald niet tot een collectieve herkenning in kaatsland. Voor Kaatsen.nl de reden voor een snelle nadere kennismaking met de 41-jarige nieuwe bondsdirecteur. (Foto: G. van Tuinen).

Verwacht niet een doorwrocht verhaal van Hoekstra als het gaat om de stand van zaken in kaatsland. Daarvoor is het nu nog niet het juiste moment, zo laat hij weten. “Ik wol earst yntinsyf mei it haadbestjoer en de direkteur fan no prate oer de takomst fan it keatsen. Earder wol ik dêr neat oer sizze. Ik wol der soarchfâldich yn wêze.” Hoekstra beperkt zich in dit interview derhalve tot een algemene beschouwing, maar niettemin ontstaat wel een eerste beeld van Marco Hoekstra en zeker van zijn motieven om zijn talenten in dienst te stellen van de KNKB.

Sterke verhalen over een glorieus kaatsverleden blijven ook al uit, om de simpele reden dat Marco Hoekstra’s prestaties op het veld zowel in tijd als in aantal vrij beperkt zijn gebleven. Maar dat betekent niet dat hij niet een kaatsliefhebber is: ”Ik bin fan de generaasje Pieter van Tuinen, Jan Willem van Beem, Johan Abma, Pieter Scharringa en Jochum Bouma”, zo verplaatst hij zijn actieve kaatsperiode naar het verleden. Zijn grootste prestatie ligt op het Freule veld van de KV Wommels.

”Yn 1993 wûn ik mei Feite de Haan en Bert Dijkstra de preemje op de Freule Partij. Wy ferlearen yn de finale fan Minnertsgea. Bert libbet helaas net mear. Feite waard noch in kear de âldste debutant op de PC. Wy wûnen yn dat jier fiif kear in priis op de ôfdielingspartijen. Nei de junioaren tiid bin ik mei it KNKB keatsen ophâlden. Ik keatste doe noch wol op ledepartijen en yn de federaasje en ik wie begelieder fan it junioaren partoer fan Easterein, mei ûnder oaren Dirk Yde Sjaarda.”

Om er vervolgens nog een uiterst relativerend kaatsfeitje aan toe te voegen: “Ik haw noch meidien oan it Jeu de Peloten yn Easterlittens, mar dat wie seker net op basis fan kwaliteit. Je hawwe foar dat spultsje no ien kear mear minsken nedich as foar it Fryske spul.”

Hoekstra stopte met het kaatsen vanwege een andere passie: hij wilde trainer worden in het amateur voetbal. En dat werd hij. Hij behaalde zijn diploma oefenmeester twee en trainde drie jaar lang zaterdag vierdeklasser Scharnegoutum om daarna de overstap te maken naar de voetbalclub in zijn woonplaats, SDS. Bij deze derdeklasser zit hij in zijn derde seizoen, maar dat gaat ook het laatste worden. Vanwege zijn baan bij de KNKB zal hij zijn contract bij de Eastereinder voetbalclub niet verlengen. Zoals hij ook zijn andere nevenactiviteit, lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de Milieu Federatie, er aan gaat geven. Marco Hoekstra gaat zich volledig toeleggen op zijn functie als directeur van de KNKB.

Marco Hoekstra werkt sinds 1997 als beleidsmedewerker bij de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW).Vanuit zijn kantoor, gevestigd in dat opmerkelijke, achtkantige gebouwtje aan de rand van Wiuwert, ziet hij dagelijks de natuur aan zich voorbij trekken. Maar dat prachtige uitzicht wordt per 1 januari 2018 dus vervangen voor een (eveneens significante) blik op het Sjûkelân. Waarom solliciteerde Marco Hoekstra eigenlijk naar de functie van KNKB directeur.

“Ik haw trije passys: natoerbelibbing, fuotbal en keatsen. Yn dy trije passys haw ik in protte dien en ik hie al hiel betiid it idee om dêr myn berop fan te meitsjen. Dat slagge by de BFVW. Ik makke de oerstap nei de natoerwrâld fanút in baan yn it bankwêzen. Myn opdracht wie om de BFVW te profesjonalisearjen. Dat is, nettsjinsteande in drege tiid, aardich slagge. In foarbyld? Doe’t ik kaam dienen wy de natoerregistraasjes op de achterkant fan in sigaredoaske. No hawwe wy dêr apps foar. De BFVW is mear as in aaisikersklup en dat litte wy no ek sjen.”

Toen de advertentie van de KNKB met daarin een oproep voor een nieuwe bondsdirecteur verscheen, kreeg Marco Hoekstra direct de kriebels. “Ik waard dreaun troch deselde passy. It is in moaie stap, dy’t prima by my past. Ik wit dat ik foar de keatswrâld net in grutte bekinde bin, mar ik folgje it keatsen yntinsyf. It makket ûnderdiel út fan myn belangstelling”.

Hoekstra wenst dus niet concreet in te gaan op de specifieke problemen waar het kaatsen mee te maken heeft. Daarvoor acht hij de tijd nog niet rijp. Maar er is in de sollicitatiegesprekken toch wel over gesproken ? Ook op deze vraag toont de nieuwe bondsdirecteur zich terughoudend. “Ik haw in protte ûnderfining mei beliedsmjittige diskusjes. De KNKB is as organisaasje fergelykber mei de BFVW. De ûnderfining dy’t ik opdien haw kin ik by de KNKB hiel goed brûke.”

Toch even een praktijkgevalletje: KV Moed en Volharding uit Dongjum heeft onlangs laten weten uit de KNKB te stappen. Niet een geval op zich, want de problematiek van Dongjum staat min of meer symbool voor meerdere (kleine) verenigingen. Marco Hoekstra: “Ik werken it ferhaal fan Doanjum. Dat spilet ek yn de BFVW. Dêr binne ek ferienings dy’t it dreech hawwe en der mei ophâlde. Ik wol mei de ferienings goed oan de slach.”

Maar dat hebben de voorgangers van Hoekstra ook geroepen. “Presys! En dêrom wol ik my der earst yn ferdjipje foardat ik dêr op yn gean, want do hast gelyk: der is mear oan de hân. De problematyk fan de lytse ferienings, de taskôgers oantallen dy’t efterút rinne, lykas de lede oantallen, de aard fan it Fyske spul, de smelle top by de haadklassers manlju en froulju. Der moat in protte barre, mar ik sjoch dat net as in probleem, mar as in útdaging. Ik sil my dêr foar hûndert prosint foar ynsette.”

Een ander punt van zorg is de betrokkenheid van de verenigingen bij de totale KNKB organisatie. Het is bij de meeste Algemene Vergaderingen meer regel dan uitzondering dat er amper meer gediscussieerd wordt. De verenigingen lijken de Algemene Vergadering als een verplicht nummer te ervaren.

Hoekstra: “Is dat sa? Dan is dat soargelik! Dat moatte wy dan- en let op- mienskiplik! oanpakke. Dat sille wy fan binnenút analysearje moatte. Ik wol dizze ferhalen net allinnich fan dy hearre, mar ek fan de ferienings. Ik kin my sa foarstelle dat ik myn gesicht kommende hjerst op de ferskate regiobyienkomsten sjen litte sil. Ik wol ticht by de ferienings stean. Belangryk is dat wy mei elkoar oparbeidzje. Dêr wol ik graach in bydrage oan leverje.”

Waarna Hoekstra zich realiseert dat ook deze opmerkingen tamelijk algemeen van aard zijn, ondanks de goede intenties die er uit spreken. “Der moat in protte barre. Ik haw myn eagen en earen goed iepen. As ik yn tsjinst bin fan de KNKB dan wol ik der wol op yngean. Nei hûndert dagen tsjinsferbân op ‘e nij in petear mei kaatsen.nl? Dat is prima”. En in die honderd dagen zal Marco Hoekstra niet stil zitten, zo wordt duidelijk. “Ik gean der fanút dat ik in protte saken inysjearje sil. Ik gean der pro aktyf yn. En as je wat wolle mei it keatsen, dan moat der diskusje komme. Dat is in goeie saak”.

Tot slot: De benoeming fan Marco Hoekstra als KNKB directeur is bijna twee weken rond. Wat is het gevoel bij de komende man? Hoekstra: “Ik haw altyd it gefoel hân dat ik wat dwaan moast mei de dingen dy’t ik leuk fyn. Dat is by dizze beneaming ek wer it gefal. It hat sa wêze moatten.”Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13514