Kaatsen.nl

Nieuw PC-lid Gert Jan Breman: “Ik hie no net yn de PC sitte moatten”.
Door admin - datum: 2017-11-14 18:13:28

Bijna exact een jaar na het totaal onverwacht overlijden van PC lid Joop van der Veen uit Franeker is de Koninklijke PC weer compleet. Met de benoeming van de bijna 49- jarige Gert Jan Breman uit Franeker tot huismeester, bestaat het belangrijkste kaatscollege weer uit vijf mannen.

De PC tilde de benoeming van een nieuw lid om diverse redenen bewust over de PC van 2017 heen, maar sloeg toen vrij snel toe met de benoeming van Breman. Een opmerkelijke benoeming, want Gert Jan Breman is in kaatsland niet heel bekend. Joop van der Veen was echter wel een goede zakenrelatie. En: Hij was er bij op die fatale zaterdag de 12e november 2016, toen Van der Veen, staande voor zijn hotel in Newcastle getroffen werd door een hartstilstand. Beide heren deden mee aan de Classic Business Rally, die hun in dat jaar in Engeland bracht.

Het leverde Gert Jan Breman een bijna traumatische ervaring op toen zijn rally maatje voor hun hotel plotseling in elkaar zakte. Breman: “Wy stienen bûten in sigaarke de roken. Joop makke him drok om in rallylid dy’t wer ris te let wie. Hy lei syn sigaar del, gie it hotel yn om dy man te roppen, kaam werom, en pakte syn sigaarke wer op. En sakke doe yn elkoar. Der siet in arts yn ús groep, dus hy waard drekt reanimearre, mar it wie te let. Ik haw syn sigaarke pakt en meinaam en dat letter oan syn dochter Iris jûn. Syn lêste. Do begrypst: Ik hie no eins net yn de PC sitte moatten. Dan hie Joop der noch west.”

“Pikefel”.
Gert Jan Breman is ondernemer. Hij is, met Henk-Jan Minnema, mede eigenaar van Groothandel Jaap Breman. Het in Franeker gevestigde bedrijf doet in schoonmaakartikelen in de breedste zin van het woord. Van poetsmachines tot tijdelijk hygiëne papier wordt geleverd aan onder andere de gezondheidszorg, scholen, horeca, sporthallen, gemeenten en sportclubs (waaronder Cambuur Leeuwarden). Breman is geboren in Leeuwarden en woont sedert acht jaar in Franeker. Hij bekleed diverse bestuursfuncties, waaronder die van Trias, vereniging van kunstschaatsen in Leeuwarden.

Breman is gehuwd, heeft drie dochters en is, zoals hij zelf zegt, fan van alles wat met cultuur en geschiedenis te maken. Naar Friese waarden vertaald: Hij houdt van het Iepenloftspul in Jorwert, het Planetarium in Franeker, het Fries Museum in Leeuwarden, de Slachtemarathon (fervent deelnemer) én van de PC. De kaatspartij waar hij direct toen hij inwoner van Franeker werd een plekje had op de tribune. “Pikefel” zo omschrijft hij het begin van iedere PC, met de opkomst van de Commissie en het (muzikale)gevolg.

Niet uit de Rotary.
De PC heeft een zekere naam hoog te houden als het gaat om het benaderen van nieuwe leden. Vaak, heel vaak, werd er even aan de boom geschud in de Rotary club en dan werd meestal wel een geschikte kandidaat gevonden. Zo niet in het geval van Breman echter. “Ik bin net lid fan de Rotary. Ik bin net sa fan de klupkes.” Om vervolgens uit te leggen hoe het contact met de PC wel tot stand kwam. “Ik kin Theunis Bakker al in hiel skoft. In “bevlogen” man, in minske minsk. Hy kaam by my mei in fersyk. “Do tinkst oars as oaren”, sei hy. “Out of the box”. Soesto ris neitinke wolle oer wêr’t wy as PC op dit stuit stean en wêr’t wy oer tsien stean. It gie ek oer kommersjele uteringen. Op it fjild kin dat net fansels, mar je kinne wol sjen nei oare mooglikheden. Dêr woe hy mei my oer prate, tegearre mei foarsitter Ids Hellinga. Ik haw it ien en oar taret en wy troffen elkoar yn Hotel De Doelen yn Frjentsjer. Ik leauw dat myn ferhaal wol yndruk makke.”

Dat maakte in ieder geval zoveel indruk, dat PC-lid Theunis Bakker een aantal weken later opnieuw aan de telefoon hing. Om de hartelijke dank namens de commissie uit te spreken over zijn bijdrage, maar meer nog om te vragen of Breman toevallig ook bereid was toe te treden tot de Koninklijke PC. “Dat oerfoel my totaal! Dat hie ik absolút net verwachte.” Er volgde een gesprek, waarbij echtgenote Emmie ook aanwezig was. Dat was handig, want dat scheelde een overleg ronde. Breman: “Ik kin de keatswrâld wol in bytsje, mar ik bin absolút gjin kenner. Mar ik fûn it wol in grutte eare. Ik kaam geregeld by Joop van der Veen en sa krige ik wol wat fan de PC mei. PC lid wêze is wol wat spesjaals.” Oud-top- kaatser Johan Okkinga had het overigens al voorspeld. Breman had Okkinga (werkzaam in hetzelfde gebouw) verteld over zijn eerste gesprek met PC-leden. “Sy komme wol wer by dy om dy te freegjen foar de kommisje”, sei Johan.

En die voorspellende gave bleek dus juist. Dat wil overigens niet zeggen dat Breman direct in polonaise achter de PC-leden Bakker en Hellinga aan hoste om zijn plek in de commissie in te nemen. “Ik koe Jan Bosgra en Siemen Volberda noch net. En ik haw sein: Jim wolle my, mar ik wol ek witte oft ik jim wol wol.” Er volgde een kennismaking met de twee andere PC-leden. “It wie in super jûn. Deselde jûn wie ik der al út: Ik wurdt PC-lid.”

“Ik sit der net om op de tent te passen”.
Waarmee de PC weer compleet is. En Breman uiteraard vragen oproept als het gaat over de vraag waar die PC over, pak hem beet, tien jaar dan staat. Want juist dat item vormde min of meer de geloofsbrieven van Breman. Het antwoord is even teleurstellend als begrijpelijk. “Dêr sis ik no tsjin dy dus neat oer. Ik haw dingen op papier setten en dêr sille wy mei dwaande. Te begjinnen mei jûn (woensdag 15 november, GvT), want dan haw ik myn earste PC gearkomste. Mar ik hâld der fan om out of the box te tinken. As it giet om kommersje, mar ek as it giet om it stimulearjen fan de keatssport. Dan sille je yndied in protte geduld hawwe moatte, mar it sit net yn de kommisje om mar wat op de tent te passen. Dat is neat foar my. Mar wy sille it mei lytse stapkes dwaan.”

Gert Jan Breman wordt op 20 december 49 jaar. Hij kan in de PC statutair dus nog ruim 21 jaar vooruit. En dat is ook de bedoeling, zo laat hij weten. “Ja, ik wol goed 21 jier foarút yn de PC. Mar fansels: je kinne net alles yn de takomst foarsjen.”

Dat een benoeming tot PC-lid ook publicitaire kanten heeft is iets waar Breman nog even aan moet wennen. Het persbericht van zijn benoeming haalde met gemak de Friese media. By Omrop Fryslân werd hij zelfs geafficheerd als “groot kaatsliefhebber”. Over de top en zo niet gecommuniceerd, wil Breman even vastgelegd hebben. “Ik bin eins mear in man fan de eftergrûn. As der dan soks skreaun wurdt as “grut keatsleafhawwer”, dan fiel ik my wat oplitten, omdat wy it sa net nei bûten ta brocht hawwe. Ik bin in keatsleafhawwer. Mar bynammen it fenomeen PC fyn ik prachtich”.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13523