Kaatsen.nl

Durk Kuperus nij HB-lid KNKB
Door admin - datum: 2018-01-02 18:31:54Durk Kuperus (58) fan Frjentsjer wurdt nei alle gedachten mei yngong fan it nije keatsjier de opfolger fan Tseard Dijkstra fan de Easterein dyt der nei de AV fan 2018 in punt efter set.

Kuperus is hikke en tein yn it keatsen en wn bygelyks yn 1975 de Freule foar keatsferiening Jan Bogtstra. Kuperus hat ek jierren in sit hn yn sawol de jeugd-TC as de TC by de senoaren.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13540