Kaatsen.nl

Hoarekakeatsen hat no ‘eigen’ tribune
Door admin - datum: 2018-01-12 17:41:11

Hja ha der efkes op wachtsje moatten mar op 14 july kinne alle besikers fan it Hoarekakeatsen in noflik plakje opsykje om nei it keatsen te sjen.

Op it Oldehoofsterkerkpad stiet no in tribune dy’t it lijen besjen mei. Alle reden foar de leafhawwers om 14 july 2018 efkes del te kommen.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13542