Kaatsen.nl

Jong Nederlân werom yn Frjentsjer
Door admin - datum: 2018-01-29 00:08:22

Foar de 10 bűnswedstriden hat de bond ek wer plak fűn. It begjint op 19 maaie yn Frjentsjer mei de Jong Nederlân dy’t nei in oantal jierren wer op it plak is węr’t hy heard.

De bond is twa dagen letter ek yn Frjentsjer. De bond foar jonges wurdt op 16 juny ferkeatst yn Berltsum en de famkes binne op deselfde dei te gast yn Boalsert.

Op 23 juny kin it flaggeskip fan de froulju terjochte yn Eksmoarre. Op deselfde datum ha de skoaljonges harren bond yn Wommels en de skoalfamkes yn Hallum.

Sjirk de Wal krijt op 30 juny besite fan de pupillejonges en de pupillefamkes gean dy dei nei Rie. De wedstriid foar de 50+ is op 7 july yn Frjentsjer.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13547