Kaatsen.nl

Earelid en lid fan fertsjinste beneamd op KNKB-gearkomste
Door admin - datum: 2018-03-14 06:50:04

Op de jierlikse gearkomste fan keatsbūn KNKB is Herre Hof śt Frjentsjer tongersdeitejūn beneamd ta lid fan fertsjinste. Skiedend haadbestjoerslid Tjeerd Dijkstra fan Easterein is beneamd ta earelid. (Foto: Henk Bootsma).

Op de gearkomste hat Johan Okkinga śt namme fan in groep keatsleafhawwers de plannen foar feroaringen yn it keatsen ynbrocht.It punt stie net op de wurklist, mar der waard troch guon ferieningen wol posityf op reagearre. It keatsbūn en de groep leafhawwers sille ynkoarten fierder oer de plannen prate. (Bron: Omrop Fryslān).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13556