Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28        Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Rein van der Kooi: 1933-2017
Gepost op Dinsdag 10 januari @ 20:53:11
Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein 8 jannewaris 2017 is Rein van der Kooi ferstoarn. Van der Kooi wie in bekende namme yn it fermidden fan de KNKB.


Tsien jier wie hy skiedsrjochter en mar leafst 21 jier hat hy in sit hn yn de doetiidse strafkommisje. Van der Kooi waard op 28 april 1933 berne yn Marsum. Van der Kooi wenne yn in doarp wrt in soad keatst waard. Hy sels wie gjin tblinker dat liet hy oer oan syn broer Geart dyt yn 1957 mei Klaas van Wieren en Simon Maill de earste bnswedstriid foar skoaljonges wn.

Van der Kooi wie dan miskien net sa goed as syn broer mar by de atletyk sloech hy wol foar master op. Yn in petear mei Doekle Yntema lit hy witte dat hy op wedstriden ferskatte prizen wn hat. Hy koe goed t de fuotten op middellange fstannen, de 800, 1500 en 3000 meter. It Frysk rekord op de 600 meter wie lange tiid yn besit fan Van der Kooi.

Nij syn trouwen kaam Van der Kooi te wenjen yn Ingelum wrt hy 18 jier lang foarsitter west hat fan keatsferiening Sla Raak. Yn 1961 waard hy op oantrunen fan Bouwe Bokma fan Bitgum skiedsrjochter.

Ik krige in swart jaske en in reglemint en rd dy mar. It wie de tiid dat de measte plakken fste skiedsrjochters hiene, dr kamen jo as nijbakken skiedsrjochter net sa gau tusken. Omdat ik foar myn wurk sneons wurkje moast koe ik allinnich mar op snein skiedsrjochterje. Nei tsien jier sette Van der Kooi hjir in streek troch. Opgroeiende bern en wurk wie de reden om der mei te stopjen. Mar it bloed krpt wrt it net gean kin en dus wie it logysk dat hy yn 1977 doet hy frege waard om sit te nimmen yn de strafkommisje dat ek die.

It wie Klaas Groeneveld dyt Van der Kooi oer de streep luts. Wy hewwe in mantsje te kort yn de strafkommisje, wilst dar ris over denke, dan bel ik dy met in paar dagen wel weer. Ik ha dat doe mar fuort oannommen want ik wie eins ek wol wat nwennich fan de keatserij en fan de gesellige kader-keatsdagen mei al dy kollegas.

Van der Kooi hat yn de tiid wol it ien en oar foar de kiezzen hn. Nim it gefal Durk Talsma yn 1979. Durk krige mot mei de lieding yn Harns. Skiedsrjochter Jolt Oostra hat nei dy wedstriid nea wer skiedsrjochter west. Nim de straf fan Jehannes Brandsma dyt troch yngrippen fan it doetiidse HB dochs noch meidwaan koe oan de PC. It wie doe ek it momint dat der in berpskommisje yn it libben kommen is.

Dan ha wy it noch net oer de fyts fan Jehannes van Dijk en de reboelje mei keatser Henk Vlietstra. Van der Kooi hat it allegearre meimakke. Nei 21 jier fn de doe 65-jierrige Van der Kooi it doe wol moai. Hy stapte der t en liet doe ek noch witte dat hy de earste keatser noch tsjinkomme moast dyt syn ngelyk tajaan soe.

Moandeis 8 jannewaris kaam der in ein oan it libben fan Rein van der Kooi dyt in grut part fan syn libben yn tsjinst steld hat fan it keatsen. Freed 13 jannewarris wurdt Van der Kooi betocht yn syn berteplak Marsum.
 

Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20