Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 01 02 03 04 05 06 07
> 08 09 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31        Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Wie kaatst met wie in 2018
Gepost op Zaterdag 07 oktober @ 19:04:04
Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2017


Het kaatsen heeft weer de nodige Ďslachtoffersí geŽist. (Foto: Henk Bootsma).

Alle Jan Anema: een van de gestopte kaatsers!


Voor het seizoen 2018 zijn de volgende parturen voor zover bekend geformeerd t.w:Heren


1. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Dylan Drent Harlingen, Hendrik Kootstra Minnertsga

2. Enno Kingma Leeuwarden, Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie, Hans Wassenaar Leeuwarden

3. Jelte-Pieter Dijkstra Heerenveen, Bauke Dijkstra Easterein, Evert Pieter Tolsma Winsum

4. Menno van Zwieten Heerenveen, Hylke R. Bruinsma Minnertsga, Erwin Zijlstra Easterlittens

5. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie, Tjisse Steenstra Bitgummole

6. Marten P. Bergsma Minnertsga, Pieter Jan Plat Leeuwarden, Jan Schurer Easterein

7. Jelle Attema Idsegahuizum, Kees van der Schoot Sexbierum, Sjoerd de Jong Sint Annaparochie

8. Johannes van der Veen Pietersbierum, Erik Haitsma Wommels, Willem Heeringa Tzummarum

9. Peter van Zuiden Tjerkwerd, Allard Hoekstra Franeker, Thomas van Zuiden Bolsward

10. Durk Ennema Sexbierum, Jacob Klaas Haitsma Wommels, Patrick Scheepstra Franeker

11. Auke Boomsma Morra, Hillebrand Visser Leeuwarden, Laas Pieter van Straten Feinsum

12. Johan Diertens Dronryp, Sip-Jaap Bos Anjum, Jelle Jaap Stiemsma Lioessens

13. Kevin Jaarsma Arum, Djurre Seerden Franeker, Pieter van der Schoot Sexbierum

14. Patrick van Dellen Berltsum, Hendrik-Jan van der Velde Bolsward, Aloys Freitag Makkum

15. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker, Tsjerk Elsinga Wijnaldum

16. Elgar Boersma Stiens, Hyltje Bosma Makkum, Klaas Pier Folkertsma Wons

17. Andrť van Dellen Berltsum, Lennart Adema Makkum, Menno Galama Bolsward

18. Remmelt Bouma Weidum, Jelte Visser Sexbierum, Steven de Bruin Franeker

19. Tycho de Groot Menaam, Habtamu Emke de Hoop Wommels, Nick Leistra Tzummarm

20. Michiel Scheepvaart Makkum, Jan Sipke Tuinman Dronryp, Hendrik Bouwhuis Easterein

21. Cornť Tuinenga Berltsum, Gerrit-Jan Duiven Hartwerd, Roel Pieter de Jong Ried

22. Willem Jan Postma Bolsward, Albert Feenstra Exmorra, Gerben de Boer Gaast

23. Arnold Zijlstra Tzummarum, Pier Piersma Easterlittens, Haije Jan Nicolaij Britsum

Dames

1. Ilse Tuinenga Berltsum, Sjanet Wijnia Wommels, Manon Scheepstra Leeuwarden

2. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Wiljo Sijbrandij, Marrit Zeinstra Peins

3. Tineke Dijkstra Wjelsryp, Sandra Hofstra Wjelsryp, Louise Krol Ee

4. Marije van der Meer Leeuwarden, Klasine Huistra Reduzum, Annelien Broersma Leeuwarden

5. Anna-Brecht Bruinsma Wommels, Anouk Tolsma Dronryp, Kim Dijkstra Makkum

6. Joukje Kuperus Oentsjerk, Margriet Bakker Easterlittens, Harmke Siegersma Berltsum

7. Elly Hofman Dronryp, Marte Altenburg Grou, Martzen Deinum Wommels

8. Nicole Hempenius Franeker, Anke Winkel Dronryp, Melissa Rianne Hiemstra Stiens

9. Jeanette Jansma Dronryp, Sigrid de Jong Blauwhuis, Marije Hellinga Marsum
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20