Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28        Agenda deze week:

Woensdag, januari 16
Evenement start om 09:45 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

09:45
Evenement start om 09:45 Zaalkaatsen heren 55+

Webalizer web stats

Dirk Jan van der Woud geen directeur KNKB:“Teloarsteld, mar net frustrearre.”
Gepost op Dinsdag 24 oktober @ 06:21:22
Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


Voor velen was de benoeming van Marco Hoekstra uit Easterein als nieuwe directeur van de KNKB een verrassing. Voor Dirk Jan van der Woud uit Goutum betekende die benoeming niks meer of minder dan een behoorlijke deceptie. De 46-jarige manager van het 24 uurs tankstation Esso Aldlân in Leeuwarden had namelijk ook zijn zinnen gezet op die functie. En wat of wie zou hem, oud-hoofdklasse kaatser, winnaar van de PC in 2000, ex-trainer van diverse topparturen en prominent lid van de zogenaamde “Club van Tien” (de commerciële club van de KNKB) kunnen tegenhouden in het streven zijn carričre een wending te geven. (Foto: G. van Tuinen).


Een wending die hem in staat zou stellen van zijn grote passie zijn beroep te maken. Het antwoord op die vraag kwam van de sollicitatiecommissie van de kaatsbond en kan in twee woorden worden samengevat: Marco Hoekstra. Voor Van der Woud een dreun, die even verwerkt moest worden. En een dreun met gevolgen voor de kaatssport, want hij trad ondertussen af als voorzitter van de genoemde Club van Tien. Dirk Jan van der Woud wil geen huilverhaal maar verklaart zich, exclusief voor kaatsen.nl, genuanceerd nader.

Na zijn actieve kaatscarričre heeft het kaatsen Van der Woud nooit los gelaten. Hij trainde en coachte parturen, verbond zich aan de kaatsschool van Arum en nam in 2014 plaats in de “Club van Tien”. Een groep kaatsliefhebbers met veel ervaring, met name op het gebied van de commercie. En allen gezegend met een uitgebreid netwerk. Van der Woud: “De KNKB siet yn dy tiid dreech mei de sponsoring. Jan van Erve (bestuurslid KNKB, belast met commerciële zaken) hie in plan makke en dat presintearre. Hy woe minsken om him hinne hawwe dy’t affiniteit hienen mei it keatsen”. En die mensen kwamen er. Allen gepokt en gemazeld in de kaatswereld; ieder met zijn eigen achtergrond, maar wat hen bond was de liefde voor het kaatsen.

Dirk Jan van der Woud werd voorzitter van de club, die verder bestond uit Rinse Bleeker, Henk Vlietstra, Thom Dijkstra (ooit lid van het opgeheven Commercieel Platform), Gerlof Bleeker, Folkert van der Wei, Nicole Adema (vanuit de KNKB), Jan van Erve (hoofdbestuurslid van de KNKB), Rutmer van der Meer, Rein Tiedema en Ruurd Veldhuis. Later werd vanuit de nog actieve kaatsers ook Taeke Triemstra toegevoegd aan de commissie. In de loop der tijd ‘sneuvelden’ een aantal commissieleden.

Om uiteenlopende redenen maken Gerlof Bleeker, Folkert van der Wei, Henk Vlietstra en Nicole Adema op dit moment geen deel meer uit van de commissie. Adema is vervangen door haar opvolgster Rianne Tanghe. Er lag een behoorlijke taak voor de commissieleden, zo zegt Van der Woud, “Wy begongen op it nulpunt. Der hearske in negatyf sentimint yn de keatswrâld. Sponsors wienen űntefreden. It seach der net goed út. Bynammen Jan van Erve en Nicole Adema hawwe de stimming om witte te draaien. De stimming waard wer posityf en de sponsors hienen it idee dat der wer nei har lústere waard.”

Financiële successen bleven niet uit volgens Van der Woud: “2017 hat it grutste sponsorbedrach ea opsmiten. De relaasje mei haadsponsor FB Oranjewoud begűn stroef, mar is no tige goed. De KNKB hat oan FB Oranjewoud in fantastyske haadsponsor. Yn kommersjeel opsicht stiet it der goed foar.” Toch verschenen er, naast de, al dan niet vrijwillig, voortijdig vertrokken commissieleden, meer haperingen in de commerciële machine. De commissie wilde zich naast het commerciële gedeelte ook bezig gaan houden met meer beleidsmatige zaken. Het hoofdbestuur van de KNKB nam op dit punt echter hard stelling. Iets gechargeerd gezegd: De commissie moest zich bezig houden met het binnenhalen van de nodige gelden, maar zich verder niet met de gang van zaken bemoeien.

Dirk Jan van der Woud kwam ondertussen in beeld als tijdelijk vervanger van de ziek geworden KNKB directeur Geert Faber. “Der wie yndied sprake fan dat ik tidens de sykte fan Geert ynterim direkteur wurde soe. Ik soe twa dagen yn de wike foar de KNKB wurkje. Mar der is op ien of oare wize in stokje foar stutsen. It gie net troch en ik wit net węrom. Dat is altyd wat dizich bleaun.” Van der Woud kreeg echter een herkansing, toen KNKB directeur Geert Faber in de zomer van 2017 bekend maakte dat hij per 1 januari met pensioen zou gaan. Van der Woud zag zijn kans om van zijn hobby zijn beroep te maken en solliciteerde. En ging er vol voor om de begeerde baan te krijgen.

“De adfertinsje wie net al te dúdlik. Doe haw ik it folsleine profyl fan de funskje opfrege. Ik haw noch praat mei in haadbestjoerslid en him frege hokker kant de KNKB op woe. Hy fertelde dat sy in direkteur woenen dy’t mear op de foargrűn stean soe. It bestjoer woe mear op ôfstân bestjoere.”

En Dirk Jan van der Woud las het profiel van de functie van directeur van de KNKB: Hands on mentaliteit; sterke affiniteit met kaatsen; people manager; goeie leidinggevende kwaliteiten; groot (zakelijk) netwerk; enthousiast. Communicatief sterk; groot probleem oplossend vermogen.

Dirk Jan van der Woud: “Ik tocht: Dit past my as in jas! Ik sollisitearje.” De Club van Tien vond het zaak om zich ook te mengen in de benoeming van de nieuwe bondsdirecteur. Ieder commissielid werd gevraagd een profielschets te maken van de opvolger van Geert Faber. Van alle nog zittende commissieleden kwam zo’n profielschets, maar niet van Dirk Jan van der Woud. Zulks tot enige ergernis van één van de commissieleden. Van der Woud: “It kloppet dat ik dy skets net makke haw. Dat haw ik bewust net dien, omdat ik sels sollisitearje woe. Ik haw my dęr dus ôfsidich fan hâlden om it suver te hâlden. Ik haw de kommisje wol op de hichte steld fan myn sollisitaasje.”

Je hoeft geen Einstein te zijn om te constateren dat Dirk Jan van der Woud een uiterst kans hebbende vervanger zou zijn van Geert Faber. Van de zes voor een gesprek uitgenodigde kandidaten bleven er uiteindelijk twee over, waaronder Dirk Jan van der Woud. En dat lijkt heel logisch vond ook Van der Woud zelf. Het zelfvertrouwen groeide. Hij wist zich gesteund door hoofdbestuurslid Jan van Erve, dus wat zou er eigenlijk mis kunnen gaan. Ook al omdat de sollicitatiegesprekken een goed gevoel achter lieten bij Van der Woud. “Ik haw yn dy petearen myn missy en fisy dellein. Hoe’t ik oer bepaalde saken tocht. It wienen goeie petearen, ik hie der in goed gefoel oer. Ik bin hielendal fan myn eigen kręft útgean. Ik wist net wa’t de oare kandidaat wie.”

De verwachtingen waren dus hoog gespannen. Het ontnuchterende telefoontje van bondsvoorzitter Wigle Sinnema, met de mededeling dat de keus op de andere kandidaat was gevallen kwam dan ook behoorlijk aan.

“Yn dat tillefoantsje hat Wigle sein dat it op details beslist wie. Ik bin dus yn it lęste, beslissende earst ferslein. Wigle woe net sizze wat presys de arguminten wienen en hy woe de namme fan de beneamde kandidaat ek net neame. Dat hat hy letter, foar it parseberjocht der út gie, wol oan my ferteld.”

En Dirk Jan van der Woud, die niet wil zeggen wie er deel uitmaakten van de sollicitatiecommissie, bleef ontnuchterd achter. Figuurlijk gezien: Tien tellen neer. Van der Woud: “Ja, ik wie hiel bot teloarsteld. Efternei besjoen freechje je sels ôf oft je saken ferkeard oanpakt hawwe. Mar ik soe net witte wat ik ferkeard dien haw. Miskien hie ik it lęste petear op details oars dwaan moatten. Ik hie in plan klear foar de takomst en ek minsken derby fűn dy’t my mei de útfiering dęrfan helpe woenen. Dat hat miskien foarbarich west, mar ik woe perfoarst mei in goed ferhaal komme.”

Wat die plannen precies waren laat Van der Woud vooralsnog in het midden. Maar tussen de regels door wordt wel duidelijk dat er hier en daar een bezempje door de organisatie en regelgeving zou zijn gegaan. Wellicht dat een ietwat voorzichtig ingesteld bondsbestuur van de KNKB de plannen van Van der Woud als iets te rigoureus hebben ervaren. Het blijft gissen, maar de uitkomst was dat Marco Hoekstra vanaf 1 januari 2018 de nieuwe bondsdirecteur is en niet Dirk Jan van der Woud. In het gastenboek van deze site werd al fijntjes opgemerkt dat Hoekstra een buurman is van scheidend hoofdbestuurslid Tjeerd Dijkstra, die deel uit maakte van de sollicitatie commissie. Van der Woud: Tsja…dęr haw ik ek wol efkes oer neitocht en my oer ferwűndere, doe’t ik dat hearde. It is wol opmerklik, opfallend. Mar oan de oare kant ken ik Tjeerd Dijkstra as in ynteger bestjoerder.”

Dirk Jan van der Woud verbond aan het niet krijgen van de directeursfunctie de conclusie dat hij niet meer verder wil als voorzitter van de Club van Tien. In kringen rondom die commissie werden daarover geluiden opgevangen als zou Van der Woud ‘een slecht verliezer’ zijn. Van der Woud ontkent zulks met klem: “Ik haw yndied in hekel oan ferliezen, mar dat hat der neat mei te krijen. It giet goed mei de club en ik wol de nije direkteur net foar de fuotten rinne. Ik haw myn fisy yn de sollisitaasjepetearen dellein en sy hawwe my net naam. Dan is it better dat ik opstap.”

En hij herhaalt nog maar eens dat de uiteindelijke afwijzing toch wel redelijk hard is aangekomen. “It is hiel spitich. Nee, ik bin net frustrearre, mar wol bot teloarsteld. Ik bin benijd hoe’t it fierder giet mei de KNKB. Ik bin hiel tefreden mei de baan dy’t ik no haw, mar de KNKB wie de ultime útdaging. Se hawwe dęr goud yn hannen, mar it bliuwt âld izer.” Om er met een lach zijn eeuwige oneliner aan toe te voegen: “Herkaderen en opnieuw beginnen.”
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20