Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28      Agenda deze week:

Woensdag, februari 27
Evenement start om 09:30 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Wat (noch) net op de wurklist stiet fan it Keatsbūn
Gepost op Zondag 11 maart @ 21:22:00
Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


It keatsseizoen komt der oan. It earste seintsje dat je dźroer krije is de oankundiging fan de Algemiene Ledegearkomste, yn keatskringen better bekind as de AV. Dy AV is tongersdei. As joernalist krije jo dan in digitaal pak papier tastjoerd fan Boukje fan it būnsburo en dan kinne je der mar foar sitten gean. (Foto: Henk Bootsma).

Net mear fan: wer sjogge wy nei? Opsjitte bliksum!


It keatsseizoen begjint dit jier op 27 april yn Holwert mei in partij foar earsteklassers. De lźste keatsbal wurdt slein op snein 16 septimber troch de tritich plussers yn Winsum. En dan binne der yn 2018 440 partijen ōfwurke yn 16 kategorieėn. Ik blźderje troch de stikken. De rekken 2017 slśt mei in posityf resultaat fan, skrik net, 394 euro. En dat op een begrutting fan krapoan acht ton. Dy begrutting is foar 2018 ek rūn, al moat der wol in greep fan 95 tūzen euro dien wurde yn de reserves.

Ik lźs, lykas foargeande jierren, dat de subsydzje bydragen fan NOC/NSF wer wat leger śtfallen binne, mar gelokkich had haadbestjoerslid Jan van Erve de wyn der goed ūnder en hat hy, mei Rianne Tanghe en meiwurkers, soarge foar mear sponsorjilden. Dat kompensearret moai. Mei FB Oranjewoud hat de KNKB in baas sponsor, foar meardere jierren fźstlein. 127 tūzen euro smyt FB Oranjewoud yn it jier yn it keatsen en as de KNKB goed syn bźst docht kin dźr noch ris goed 17 tūzen by komme. Koesterje sa’n jildsjitter!!

Soargen binne der ek by de KNKB. It senioare ledetal rint hurd tebek. Ten opsichte fan 2015 al wer 1385 leden minder. It totaal is no 8714 senioareleden. Soargelik. Gelokkich kompensearret de jongerein it in bytsje. Dźr falt in plukse te notearen fan 46, op in totaal fan 2807. De KNKB telt no 10.575 leden en de fraach is mar oft it totaal op termyn boppe de tsien tūzen bliuwe kin. Sa net, dan wurdt de KNKB echt in marzjinale sportbūn.

It binne in pear grepen śt de jierstikken fan de KNKB. As ik it goed ynskat, kin de gearkomste binnen trije kertier ōfhannele wurde. It measte sil mei in klap fan de hammer ōfdien wurde. Fansels, de AV tigers sille har wol wer efkes jilde litte, maar foarsitter Wigle Sinnema kin op syn folslein eigen, mei ik sizze relaxte wize, de gearkomste flot nei syn ein bringe. Dat wie ferliden jier ek sa. Mar doe betocht Wigle him dat syn “moments of fame” wol hiel koart west wienen. En doe betocht hy dat alle haadbestjoersleden mar wat fertelle moasten oer harren portefeuille.

Tsja…..sa kinne je in gearkomste ek oprekke. Dit senario driget dit jier wer, mar no haw ik in tip foar Wigle. Want der is wol wat oan de hān yn keatslān. De publike belangstelling foar it keatsen nimt ek ōf en no binne der in oantal leafhawwers, keatskenners, dy’t ris in pear jūntsjes by elkoar sitten hawwe en wat plannen makke hawwe. It binne net de minsten dy’t har drok meitsje om feroarings yn de keatssport. Wat te sizzen fan āld-keatsers Gerrit en Johan Okkinga, Johannes Brandsma en de leafhawwers Durk Bonnema, Dirk Wiersma en Syds Schat. Der sil grif wol in drankje skonken wźze by de byienkomsten fan dizze mannen (dat heart śteinliks by it keatsen), mar sy komme mei hiel konkrete foarstellen om it keatsen oantrekliker te meitsjen. En dy plannen binne ek al oan de KNKB presintearre.

Tongersdei 8 maart sieten de mannen om de tafel mei Būnsdirekteur Marco Hoekstra en de haadbestjoersleden Tjeerd Dijkstra (skiedend HB-lid) en Dirk Kuperus (syn opfolger). En it hat in goed petear west, sa liet de frontman fan de leafhawwers, Johan Okkinga witte. Mar oft de besteande plannen al dit jier syn beslach krije is noch mar de fraach. De ranking stiet boppe oan de winskelist fan de leafhawwers. Of leaver sein: It ophālden mei dy ranking.

Ik fertaal mar efkes hoe’t der troch in protte minsken (en seker troch dizze leafhawwers) oan sjoen wurdt tsjin dit tamelik wiskundich śtdoktere systeem fan promoasje en degradaasje. De ranking is as in Volendamse pofbroek om it liif fan in te meager bern. Fierstente grut. Fierstente yngewikkeld. Net in minsk begrypt it. Fuort mei dy ranking dus, sa sizze de leafhawwers. It alternatyf? Dat komt śt de ālde doaze. “Oude wijn in nieuwe zakken”, mar yn dit gefal neat mis mei.

Yn de 90er jierren wie der it promoasje/degradaasje systeem ūnder de namme “Yn it fjoer fan it Spul”. Dat wolle śs leafhawwers wer werom hawwe. Acht partijen keatse op haad- en earste klasse. Punten telle en de ūnderste twa partoeren fan de haadklasse degradearje nei de earste klasse en, omkeard, de boppeste twa fan de earste klasse gean nei de haadklasse.

En de beoardieling fan (de prestaasjes fan) de keatsers komt wer yn hannen fan in sterke, ūnōfhinklike Technyske Kommisje (de mannen hawwe al in list mei nammen). Prachtich systeem. Wurket as in tierelier, elkenien begrypt it en it past by de aard en omfang fan it keatsen. Foar de folsleine śtwurking kin altyd noch in berop dien wurde op de śtfiners fan dit systeem, āld foarsitter Sake Saakstra en āld haadbestjoerslid Willem de Haan. Ik soe sizze: Dwaan. Drekt!

Mar sa maklik leit it net by it haadbestjoer, want de ranking is dochs in bytsje hillich yn bestjoerlike kringen. Mar goed: it plan leit der no yn alle gefallen. Der wurdt oer praat. De leafhawwers komme mei mear. Hiele praktyske dingen. Lykas it opjaan fan de partoeren foar de ferskate partijen. Hoeft net mear sizze de mannen. Je stean op dy list, dat wit elkenien. Pas as je net kinne, dan moatte jo je efkes ōfmelde. Prima! Dat foarkomt “Wytmarsumer tastannen”. Keatsferiening Pim Mulier moast it ferliden jier op syn grutte keatspartij dwaan sūnder de PC winners, omdat Bauke Triemstra ferjitten wie it partoer op te jaan. Skande fansels.

De leafhawwers wolle ek it bylotysjen wer yn eare herstelle (dus net mear by freechje) én wolle de ferdieling tusken frije formaasje partijen en troch elkoar lotterspartijen oars hawwe. Dy ferdieling is no 24 frije formaasjepartijen om 5 trochelkoar- lotterspartijen. De leafhawwers wolle nei in ferdieling fan 20 om 10. Dat is goed nijs foar de ‘minder goden’, dy’t no folle mear kāns krije om op it heechste nivo ris sśksesfol te wźzen. Wurket stimulearjend.

Fierder wolle de leafhawwers wat dwaan oan it ynslaan op it wedstriidfjild. Moat folle koarter (of hielendal net) as no yn de praktyk bart. Skoften sit it publyk nei neat te sjen. Neat wurdich. Aksje op it fjild! En dat skeelt per partij al rap 5 minuten. By 10 partoeren (9 partijen) is dat krapoan in oere tiidwinst!! En koartere wedstriden, dat wol dochs ek de KNKB?? Rap ynfiere dus dy maatregel.
En sa binne der noch mear ideeėn, bygelyks oer ferskate kleuren ballen,in amer mei ballen op de boppe (troch keatse bliksem net wachtsje op dy iene bal) en oare hiel praktyske, flot yn te fieren ideeėn.

In moai inisjatyf fan de leafhawwers, dat freget om, wźr’t dat kin, rappe, konkrete śtwurking en śtfiering. It leafst noch foar dit seizoen. De stimming is posityf, dus ik bin optimistysk. En in earste konkrete stap kin al set wurde op de AV fan tongersdei. As Wigle tinkt: dizze gearkomste giet wol hiel rap, jou dan efkes it wurd oan Johan Okkinga en lit hem fertelle oer de ideeėn fan him en syn maten. Dan komt der beweging. Dan is elkenien bypraat. En dźr is sa’n AV dochs ek foar bedoeld, toch?
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20