Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31Agenda deze week:

Woensdag, maart 27
Evenement start om 09:30 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Algemiene Gearkomste fol reuring en emoasjes

Algemiene Gearkomste fol reuring en emoasjesIt wie justerjūn let, sis mar moarns ierbetiid, doe’t foarsitter Wigle Sinnema oan de jierlikse AV in ein breide. It gong der bytiden hurd oan ta op de jierlikse byienkomst fan it keatsbūn. It hie betiden mear fan in ‘Babylonische Spraakverwarring’. Je kinne ek sizze it wie no net bepaald in soepele gearkomste. Foarman Wigle moast alle silen bysette om droech oan de oare kant fan de sleat te kommen. By it omfreegjen die bliken dat de besluten fan de bond by in oantal ferienings hurd oankommen wienen en dat liet bygelyks Boalsert goed blyke. Lammert Leeuwen helle hurd śt nei de foarman fan de bond. It gong dan foaral om de foarstellen sa’t dy op de gearkomste presentearre waarden en hoe’t de bond der sels in draai oan jūn hie. Dat rekke folgens Lammert Leeuwen, foarman en wurdfierder fan Boalsert, kant noch wal. (Foto: Henk Bootsma).

In soad drokte yn it hinnehok op de jierlikse AV.

Yn 1999 wienen der mei de bond ōspraken makke oer bysūndere partijen. De saneamde klassiekers krigen harren eigen status om samar te sizzen. Dat hie de bond blykber oer de holle sjoen. Wigle liet witte dat wat no besluten waard it alle oare oan de kant sette soe. De Van Aismapartij, in klassieker salang al as dy bestiet soe offere wurde troch dit foarstel fan Boalsert en De Ryp oan te nimmen. Der waard op de rem trape en der waard in amendement ynstjinne troch OKK Bitgum en se kriegen de stipe fan de gearkomste dat de Van Aismapartij būten de regeling fan wedstriden bliuwe soe. Dat skeat Lammert Leeuwen yn it ferkearde kielsgat en dy luts derop it foarstel werom. Foar Lammert Leeuwen wie der wat him oanbelanget no alles fan tafel ek de foarstellen fan de bond. No moai net want Wigle brocht no it foarstel fan de bond yn besprek.


Lees verder: Algemiene Gearkomste fol reuring en emoasjes

 

Cees Punter wint ‘Rinus Schaap Prijs’
Gepost op: Vrijdag 15 maart @ 15:46:06 (397 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2019


Gisteravond is voormalig oud-hoofdklasser Cees Punter uit Wommels en nu woonachtig te Hilversum de sportvrijwilliger van het jaar 2018 geworden van de gemeente Hilversum.

 

Algemiene Gearkomste fol reuring en emoasjes
Gepost op: Vrijdag 15 maart @ 02:52:07 (1741 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It wie justerjūn let, sis mar moarns ierbetiid, doe’t foarsitter Wigle Sinnema oan de jierlikse AV in ein breide. It gong der bytiden hurd oan ta op de jierlikse byienkomst fan it keatsbūn. (Foto: Henk Bootsma).

 

Stormachtig kaatsweer
Gepost op: Woensdag 13 maart @ 16:18:47 (206 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Het was 14 dagen geleden bijna 20 graden. Vandaag 13 maart gierde de stormachtige wind om de Trije in Franeker waar weer 100 kaatsers bij elkaar waren gekomen.

De winnaars vlnr: Andries Gillebaard, Hein Nijdam en Lieuwe Bosch

 

Geert fileart: It keatsen komt der wer oan!
Gepost op: Dinsdag 12 maart @ 03:13:12 (678 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


"Yn tsjinstelling ta de foarsizzing fan Rendert Algra oer it earste ljipaai, is it wol wis dat it keatsen der wer oan komt. It begjin fan in nij seizoen leit altyd yn maart, as de Algemiene Ledegearkomste (wy sizze altyd 'AV') fan it keatsbūn fźststeld is. Dit jier is dat op 14 maart.

 

Leden kv Jan Bogtstra hālde elkoar yn de wurchgreep
Gepost op: Woensdag 06 maart @ 15:31:34 (1190 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


Wylst Ajax tiisdei 5 maart Real Madrid oan de kant sette, barde dat yn kafee De Bogt fen Guné krekt net mei it sittende bestjoer fan de keatsferiening Jan Bogtstra śt Frjentsjer. Mar de gearkomste wie wol like spannend as de wedstriid Real Madrid-Ajax. En bizar ek. In weromblik op in bysūndere jūn yn “De Bocht.”

 

Bestjoerskrisis kv Jan Bogstra op it nipperke foarkommen.
Gepost op: Woensdag 06 maart @ 02:50:10 (543 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


In bestjoerskrisis yn de keatsferiening Jan Bogtstra śt Frjentsjer is justerjūn by de algemiene ledegearkomste fan de klup op it lźste nipperke foarkommen. In kommisje fan 6 leden hat har dwaande hālden mei foarstellen om Jan Bogtstra wer op de kaart te setten.

 

Kin de wal it skip noch keare!
Gepost op: Zaterdag 02 maart @ 14:57:30 (1471 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Ofrūne wike krige ik de stikken fan de kommende Algemiene Gearkomste ūnder eagen. It is in soad fan itselde. Pak tsien jier AV der mar by en 80 of 85 prosint is fźste prik. Dat witte je al jierren en dat wie eartiids sa en dat sil ek wol sa bliuwe. Der binne foarstellen fan sus en foarstellen fan sa. It binne faak marginale feroarings yn in wrāld dy’t de hannen net op elkoar krijt as de feroaring grutter is as de punt fan in būsdoek. Saken oanpakke leit de keatsbestjoerder net omdat je dan reuring krije. Drokte yn it hinnehok. Dat hat syn foar en dat hat ek syn tsjin. Keatsen is krekt gelyk as pak’em beet hūndert jier tebek. Doe waard der ek mar troch in pear minsken wat roppen en dat is hjoed de dei noch presys sa. Miskien is dat ek it moaie fan it spultsje. (Foto: Henk Bootsma).

Ze dronken een glas deden een plas en het bleef zo het was!

 

Weer 100 kaatsers actief in sporthal de Trije
Gepost op: Woensdag 27 februari @ 17:54:17 (344 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Terwijl buiten de thermometer bijna de 20 graden aantikte werd er in sporthal De Trije met ’t swit far de kop weer gekaatst. Met weer 34 partuur op de lijst moest er stevig de hand aan gehouden worden maar lukte het weer om 4 uur alle partijen afgerond te hebben.

De winnaars vlnr: Piet Stellingwerf, Anne Baarda en Gerrit bij de Weg

 

Drokte yn it hinnehok
Gepost op: Woensdag 27 februari @ 16:40:16 (638 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma
It wie hjoed yn sporthal de Trije yn Frjentsjer wer in drokte fan belang. In lytse hūndert 55plussers gongen der wer plat foar. Mar yn de kuiergongen wie it dśdlik dat der noch wat spile. Juster liet keatsferiening Cannegieter fan Balk nei būten komme dat harren PC foar de 55+ fei stiet. Dat is al in hoartsje bekend mar juster brocht de foarsitter fan kv Cannegieter it nijs nei būten ta.

 

Piet Keizer: “Ik maan dut soa graag doen”.
Gepost op: Zondag 24 februari @ 06:05:28 (963 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is al in drokte fan belang as ik tsjin healwei tsienen de auto op it Jan Rodenhuisplein set. Fan alle kanten komme de 50plusers del. Hjoed de 13de ferbrewaris binne wer 106 man nei Frjentsjer kommen om te keatsen en dat bart dit jier al 25 jier lang. It begūn ea yn 1994 en noch alle fjirtjin dagen komme der, pak’em beet, in hūndert man nei de sporthal De Trije yn Frjentsjer. (Foto: Boppeslach).


 

Reinder Triemstra: ‘Ik gaan soa lang deur as ‘t kin’
Gepost op: Zaterdag 23 februari @ 16:05:02 (1491 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Sint Jabik skik ik oan by Reinder Triemstra, ien fan de trije lisinsjehālders fan de KNKB. Reinder is wer by de pinken mar hy hat nei de problemen mei syn hert in jaske śtdien. Net in kolbźrke, mar in dikke winterjas. Mar hy is noch altyd sa skerp as in mes. In echte Bilkert. It hert op ‘e tonge. Boppedat in echte leafhawwer. (Foto: Boppeslach).

 

Durk Oosterman 1949-2019
Gepost op: Woensdag 20 februari @ 05:23:43 (1646 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Krekt foar syn 70ste jierdei moast Durk Oosterman fan Grou belies jaan. Durk wie in bekend persoan yn de keatswrāld. Jierren lang hat hy ferskatte funksjes han. Mar de measte minsken kenne Durk foaral fan it frouljuskeatsen. Dat hie syn hert. (Foto: Boppeslach).

 

Underweis (2)
Gepost op: Zaterdag 16 februari @ 14:53:31 (1204 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


‘No, dat wie it dan! No, mar efkes yn de rźst. Sjogge wy elkoar yn Weidum hooplik wer.’ Dat binne fan dy kreten dy’t je oan it ein fan al wer in keatsjier altyd optekenje kinne. No, mar efkes yn de rźst…Foar de leafhawwer dy’t gewoan is om nei de keatspartijen te gean is dat miskien wol sa mar foar my leit dat wol efkes oars. Foar my duorret it keatsseizoen fan jannewaris oant desimber. (Foto: Boppeslach).

Jelke Hoekstra: iis, iis wa wol der noch in iisko?

 

Krānsen foar Klaas, Ale en Roel
Gepost op: Donderdag 14 februari @ 16:09:46 (483 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Woensdag was het weer volle bak in sporthal De Trije in Franeker. Liefst 106 50+ lieten zich weer van hun beste kant zien. Net als altijd werd er weer met verve gestreden om de vleesprijzen Geen zee ging de mannen daarbij te hoog.

De winnaars vlnr: Klaas Postma, Ale Mosselman en Roel Zijlstra

 

Underweis
Gepost op: Zaterdag 09 februari @ 15:40:58 (1223 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


By it opromjen fan tal fan saken kaam ik de koffer fan Hindrik Dijkstra tsjin. De koffer mei de toga fan de dūmny stiet al sūnt syn ferstjerren op myn argyf by myn keatssaken. It wie de winsk fan soan Rients dat ik dy koffer mei ynhāld mar ha moast. Ja, Hindrik Dijkstra rint in bytsje as in reade tried troch myn libben. Yn 1987 bring ik myn earste PC-boekje śt en ik kom dan śt by Hindrik Dijkstra om it earste foarwurd te skriuwen. Hindrik skreau yn dy tiid foar de doetiidse WIS-IN. Hindrik wie de man fan Būten de touwen. Ik ha al syn stikjes sammele en se bliuwe aardich om te lźzen. (Foto: Henk Bootsma).

Jehannes Duhoux mei Hindrik Dijkstra op’e bank yn Arum yn 2007

 

DE VIOOL KAN IN DE KIST
Gepost op: Woensdag 06 februari @ 09:46:30 (1101 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Ruim zestien jaar gelden kwam mijn boek Kaatsen, meer dan kaatsen uit. Daarin sprak ik voor het eerst mijn zorgen uit over de toekomst van het kaatsen, dat o.a. het ‘meer dan kaatsen’ aan het verliezen was. Een paar jaar later maakte ik deel uit van een groepje kaatsliefhebbers (met Wop de Groot, Ate de Jong en Jos en Wiep van Wieren). Doel was de boel wat bij te buigen, omdat duidelijk was dat het publiek in steeds grotere getale het kaatsen de rug toekeerde. (Foto: Géja Kuiken).

Gerrit Lettinga: It hert is śt it keatsen wei!

 

Peter van Zuiden mist seizoen 2019
Gepost op: Woensdag 06 februari @ 09:35:42 (699 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2019


Opslager Peter van Zuiden fan Tjerkwerd kin no al in streep sette troch it keatsseizoen 2019. (Foto: Henk Bootsma).

 

Maar liefst 16 prijswinnaars bij de 55+
Gepost op: Woensdag 30 januari @ 17:51:20 (592 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Met bijna 100 kaatsers was de Trije weer goed gevuld. Met verschillende snelle partijen op 6-0 en 6-1 standen was de verwachting op tijd klaar te zijn maar het venijn zat hem weer in de staart met verschillende 5-5 partijen. Uiteindelijk waren we toch redelijk op tijd klaar en kon iedereen op tijd naar huis zonder de wel verwachte maar niet gevallen sneeuw.

De winnaars vlnr: Jan Boorsma, Sjoerd Nicolai en Jan Feenstra

 

KROMMINGEN
Gepost op: Donderdag 24 januari @ 11:10:24 (1332 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Ik denk niet elke dag aan Pieter Breuker. Er gaan zelfs weken voorbij dat ik niet aan hem denk. Maar als ik aan hem denk, dan denk ik: ‘Pieter, maak nu eens de sprong naar vandaag.’ Hij heeft voor ons allerlei zaken uit het verleden m.b.t. het kaatsen blootgelegd en dat is een reden om hem dankbaar te zijn. Want zonder (kennis van het) verleden, zonder inzicht in wat iets in het verleden heeft betekend, wordt elk bestaan van vandaag én morgen tekortgedaan. Er moeten verhalen zijn verteld en die moeten steeds worden herhaald, maar ook de verhalen van vandaag moeten eraan worden toegevoegd om de lijn tussen verleden en toekomst intact te houden.

 

Sa gie dat doe! (diel 2)
Gepost op: Zondag 20 januari @ 15:08:28 (839 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn deselde gearkomste fan 20 april 1919 lit it HB witte dat keatser G.T. Kool fan Dokkum foar it hiele jier 1919 skorst wurdt omdat hy de priis dy’t hy yn 1918 yn Tsjommearum wūn hie, net werom betelle hat…Wat dat dan ek wźze mei. Der wurdt net dśdlik wat de keatser no feitlik ferkeard dien hat. Mar de straf wie der net minder om! Past boem!! In jier oan de kant! (Foto: Keatsmuseum).

It haadbestjoer fan de NKB yn 1922. Steand flnr: Folkert Jans Wiersma, Auke F. Gerbens, Douwe de Jong, Wiebe K. Postma en Hein Buisman. Der foar flnr: Oepke Hiemstra, Willem Westra en Dirk de Zee.

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel

   Nieuwsarchief
16 januari
Ouwe seunen slaan voorbest op bij 55+

11 januari
Sa gie dat doe! (diel 1)

31 december
Nieuw jaar - nieuwe kansen bij de 55+

28 december
Wat bringt 2019

17 december
Jaarafsluiting 55+ met Kerstpartij

14 december
Eartiids wie alles better…ja toch?

06 december
KV Jan Zeinstra: keatse yn de marge!

03 december
Flinke opkomst bij de 55+

01 december
Hendrikus Jan (Henk) Seerden 1936-2018

20 november
PC eert kv Jan Bogtstra met fraai wandbord

19 november
Veel prijzen bij de 55+

17 november
Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 5)

09 november
Der komme feroarings….

06 november
Leo (nard) Hubert Vogels 1923-2018

55+: Dit is keatsen lykas keatsen bedoeld is

01 november
In soad prate, neat sizze!

29 oktober
Tjeerd Dijkstra opvolger fan Johan van Tuinen in bestuur Stichting Freule Partij

28 oktober
Iepen einen op wedstriidaginda 2018

27 oktober
Anjum huldigt freule winnaars

26 oktober
Wedstriidaginda 2019: 10% noch net ūnder dak!


Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20