Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>           01 02
> 03 04 05 06 07 08 09
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30Agenda deze week:

Woensdag, december 19
Evenement start om 10:00 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Eartiids wie alles betterja toch?

Eartiids wie alles betterja toch?Eartiids wie alles better. De keatsers wienen better, der wienen folle mear goeie en betfte keatsers as hjoeddedei. Se keatsten folle mear mei it kopke en der kaam ek folle mear folk op it spultsje f. Hoe langer as je it spul folchje hoe mear as je dat hearre. Ik betraapje mysels der ek wol op. Dat it eartiids better wie. Ik kom t de tiid dat Hotze Schuil, Rinny Kuiper, Wijtse Vlietstra, Arp Hiemstra, Roel Hoekstra en Johannes Stavinga noch keatsten. Ik mocht derby wze. Ik haw dy mannen allegear noch keatsen sjoen. Dat wienen doe myn helden en bettere soenen der dochs noait wer komme. Hotze stie altyd op it plak wrt de bal kaam. Rinny Kuiper syn ballen seagen je amper en Johannes Stavinga die ien stap en it spul fluitte der oer. (Foto: Keatsmuseum).

Grutte tenoaren fan begjin 1900. Flnr: Jehannes D. Bierma, Jan Reitsma sr. en Johannes Struiksma

Heit seach it daliks: Dat is Hotze Schuil de grutte keatser t Harns. Hotze kaam fan de bten bocht en woe in stikje dyk fsnije, mar hie net sjoen dat der tusken beide diken in baas fan in goatte siet. Ik wit noch dat myn heit ek noch sei: Miskien efkes te lang sitten. It wie myn earste yn de kunde kommen mei it keatsen yn al syn fasetten. Mar der waard doe net folle reuring oan jn. As Hotze hjir wer in kear lns fytst, sil hy dit seker net wer dwaan.


Lees verder: Eartiids wie alles betterja toch?

 

Eartiids wie alles betterja toch?
Gepost op: Vrijdag 14 december @ 08:31:42 (678 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Eartiids wie alles better. De keatsers wienen better, der wienen folle mear goeie en betfte keatsers as hjoeddedei. Se keatsten folle mear mei it kopke en der kaam ek folle mear folk op it spultsje f. Hoe langer as je it spul folchje hoe mear as je dat hearre. Ik betraapje mysels der ek wol op. Dat it eartiids better wie. Ik kom t de tiid dat Hotze Schuil, Rinny Kuiper, Wijtse Vlietstra, Arp Hiemstra, Roel Hoekstra en Johannes Stavinga noch keatsten. Ik mocht derby wze. Ik haw dy mannen allegear noch keatsen sjoen. Dat wienen doe myn helden en bettere soenen der dochs noait wer komme. Hotze stie altyd op it plak wrt de bal kaam. Rinny Kuiper syn ballen seagen je amper en Johannes Stavinga die ien stap en it spul fluitte der oer. (Foto: Keatsmuseum).

Jan Uldrik Vlietstra: wist it yn 1916 al!

 

KV Jan Zeinstra: keatse yn de marge!
Gepost op: Donderdag 06 december @ 18:41:06 (1034 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It jild is net it probleem dat hat it ek noait west mar it brek oan minsken! It oantal minsken dat noch waarm rint foar it keatsen yn in lytse mienskip as hjir yn Hjerbeam rint hieltyd fierder eftert. No hearre wy as bestjoer hieltyd faker de lden fan dan en dan binne wy der net hear. Net op s rekkenje want wy hawwe boekt foar in festifal tidens de dagen dat it hjir feest is fan keatsferiening Jan Zeinstra. (Foto: Henk Bootsma).

 

Flinke opkomst bij de 55+
Gepost op: Maandag 03 december @ 22:58:37 (362 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Ruim 90 kaatsers hielden voor aanvang van de kaatspartijen een moment stilte voor oud-commissielid Henk Seerden. Ook waren onze gedachten bij Maartje Wassenaar, vrouw van onze kaatsvriend Siete.

De winnaars vlnr: Kees Sikkema, Jan Bootsma en Tjeerd de Jong

 

Hendrikus Jan (Henk) Seerden 1936-2018
Gepost op: Zaterdag 01 december @ 05:56:24 (1598 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 29 novimber kaam der dochs noch hommels in ein oan it libben fan Hendrikus Jan Seerden better bekend as Henk Seerden.

Op de roubrief stiet: Doelgericht, Doorzetter, Markant, Eigenzinnig, Bijzonder. Een sportman in hart en nieren. (Foto: Henk Bootsma).

 

PC eert kv Jan Bogtstra met fraai wandbord
Gepost op: Dinsdag 20 november @ 16:51:08 (517 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Gisteravond tijdens de najaarsvergadering ontving kaatsvereniging Jan Bogtstra een mooi jubileumcadeau.

 

Veel prijzen bij de 55+
Gepost op: Maandag 19 november @ 22:19:01 (402 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Op woensdag 21-11-2018 waren weer 98 kaatsers present bij de 55+ partij in de Trije.

De winnaars vlnr: Ane Kramer, Anne Baarda en Henk Noordbruis

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 5)
Gepost op: Zaterdag 17 november @ 21:37:02 (1198 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De manljus haadklasse haw ik al earder yn in bijdrage by it ear hn. No sjoch ik werom op it krewearjen fan de froulju haadklasse. As je der goed nei sjogge en realist binne dan brekt it swit je bytiden t. Net fan de frouljus dyt dit jier foar master opslein hawwe, mar ik meitsje my grutte soargen oer hoet it skylk fierder moat en giet mei it flaggeskip fan de froulju haadklasse. Want it frouljus keatsen is tin wurden. Hiel tin. It oantal toppers is op de fingers fan ien hn te tellen en de oanwaaks fan nije talinten lit noch wol efkes op har wachtsje. (Foto: Henk Bootsma).

Manon Scheepstra: grutte tenoar by de froulju!

 

Der komme feroarings.
Gepost op: Vrijdag 09 november @ 02:24:23 (1560 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It wie ien fan de kreten dyt ik op de regiobyienkomst yn Anjum optekene hie. Marco Hoekstra, de direkteur fan it keatsbn, hie dizze wurden yn de mle nommen. Doet ik nei frin mei Geert van Tuinen yn de auto wer nei hs riid hienen wy it der noch efkes oer. Stel dat wy dizze jn om hokker reden no ris oerslein hienen, hienen wy dan perfoarst wat mist wat wy eigenlik net misse mochten. Wy stelden elkoar dy fraach op wei nei hs. It antwurd kin simpel wze: Nee dus. (Foto: Henk Bootsma).

 

Leo (nard) Hubert Vogels 1923-2018
Gepost op: Dinsdag 06 november @ 12:28:11 (1078 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Noch san niget oan it libben. Noch safolle kriichen dan ynienen is der dochs de ein. Dat binne de earste regels fan de rou advertinsje yn de Ljouwerter Krante oer it ferstjerren fan Leonard Hubert Vogels better bekend as Leo Vogels. Leo Vogels wie in bekende namme yn keatsln. Yn jannewaris 2017 wie ik noch by him op besite op de Kamp yn Tsjummearum. Hy hie der doe krekt wer in streekje op de lotte by krigen mar sa as altyd siet der noch in soad fjoer yn Leo Vogels. (Foto: Henk Bootsma).

Altyd fol fjoer prate en fertelle oer it keatsen...

 

55+: Dit is keatsen lykas keatsen bedoeld is
Gepost op: Dinsdag 06 november @ 11:14:12 (461 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Zo nu en dan krijgt de 55+ Jan Braaksma in de Trije als toeschouwer. Dat wil dan toch wel wat zeggen als zo'n groot liefhebber van 'it spultsje' langs komt.
Van Jan Braaksma komt ook de titel van dit stukje: "Dit is keatsen lykas keatsen bedoeld is."

De winnaars vlnr: Riens Wartena, Johan van der Veen, Martinus van der Meer en Jan Bootsma

 

In soad prate, neat sizze!
Gepost op: Donderdag 01 november @ 22:30:00 (1304 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Der wurdt de hiele jn omraak praat mar der wurdt neat sein, it liket de polityk wol.

It wie de utering fan ien fan de krapoan 25 besikers by de regio ledebyienkomst tongersdeitejn yn Anjum. De byienkomst yn Anjum wie de twadde t in rige fan fjouwer. De regio ledebyienkomsten binne feitlik in ferfolch op de eartiidse ledeberieden. It binne byienkomsten wrynt de bond besiket t te finen hoet de ferienings tinke oer de plannen sat dy del lein wurde troch it HB fan de KNKB. Wat moat better en hoe moatte wy dat dan oanpakke. Koarstsein giet it hjir om. It doel is om foaral lden t de seal te krijen. Dat is altyd al it doel west fan sokke byienkomsten mar d bliuwt it faak wol by. (Foto: Richard Miedema).

 

Tjeerd Dijkstra opvolger fan Johan van Tuinen in bestuur Stichting Freule Partij
Gepost op: Maandag 29 oktober @ 23:01:28 (598 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Tjeerd Dijkstra uit Easterein is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Freule Partij in Wommels. Dijkstra is de opvolger van de onlangs opgestapte voorzitter Johan van Tuinen. (Foto: Henk Bootsma).

 

Iepen einen op wedstriidaginda 2018
Gepost op: Zondag 28 oktober @ 21:48:53 (596 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn it stik oer wedstriidaginda 2019 wie it wurd al fallen maar yn it betreffende item wienen de wedstriden dyt noch net in feriening efter harren namme hienen net ddlik del set. (Foto: Boppeslach).

 

Anjum huldigt freule winnaars
Gepost op: Zaterdag 27 oktober @ 12:03:02 (419 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Het was afgelopen vrijdag gezellig druk in voetbalkantine lyts Mokum in Anjum. Zon kleine 100 mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van kaatsvereniging Klaas Thomas om de receptie voor de huldiging van de freulewinnaars bij te wonen. (Foto: Burt Sijtsma).

Vlnr: Gerrit Dijkstra, Sytse Koree en Gerwin Dijkstra

 

Wedstriidaginda 2019: 10% noch net nder dak!
Gepost op: Vrijdag 26 oktober @ 14:47:49 (1150 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein de 28ste oktober krige ik de wedstriidaginda 2019 nder eagen. De wedstriidaginda is en bliuwt altyd in hiele befalling mar no ein oktober bin ik skrokken fan de 34 iepen einen dyt der noch binne.

VvV Concordia mei it seizoen yn gong sette!

 

Hoe no fierder yn keatsln!
Gepost op: Donderdag 25 oktober @ 23:25:23 (1391 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Kommende wike, te begjinnen op tiisdei 30 oktober, sil de KNKB mei de ferienings te set oer hoet it no fierder moat yn keatsln en oft it ek better kin en moat. Oer de fraach oft it ek better kin hoege je net folle nei te tinken, want it kin altyd better. It binne de saneamde regioledeberieden. Eartiids hienen wy it oer it lede berie. (Foto: Henk Bootsma).

Wa fan de leafhawwers is noch lid fan de bn?

 

Sjerp Vormeer staat centraal op kaatsdag 55+
Gepost op: Dinsdag 23 oktober @ 00:18:07 (508 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Voor aanvang van deze kaatsdag werd eerst onze kaatsvriend Oeltsje Veltstra herdacht die op 12 oktober overleed.

De winnaars vlnr: Jan Sipma, Freek Kuipers en Jan Kwast.
Op de voorgrond de sponsor en oud-kaatser Sjerp Vormeer.

 

Foarsitter fan Stichting De Freulepartij stapt nei twa jier op
Gepost op: Zondag 21 oktober @ 18:50:50 (741 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Neffens Van Tuinen hat syn opstappen te krijen mei "onverenigbare karakters". Nei de Freulepartij fan 2018 kaam der fant it bestjoer fan de stichting krityk op de foarsitter. Van Tuinen wol net sizze wat dy krityk krekt wie, mar it liket der op dat ek it karakter van Van Tuinen, dy't tamelik 'oanwzich' wze kin, mei dy krityk te krijen hat, sa seit er sels. (Foto: Henk Bootsma).

Freule 2018: Doe't se noch wol troch ien doar koenen...

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 4)
Gepost op: Vrijdag 19 oktober @ 22:01:09 (1435 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn diel 4 fan it keatsjier 2018 sjoch ik werom op it dwaan en litten fan it flaggeskip fan de KNKB de haadklasse by de manlju. Der is oan de ein fan 2018 gench oer te sizzen. 32 wedstriden stienen der dit frne jier op it programma. 23 frije formaasje, 5 trochinoarlotterspartijen en 4 fdielingswedstriden. Dizze wedstriden wienen goed foar 573 punten. (Foto: Henk Bootsma).

Marten Bergsma: De bste wze wol noch net sizze dat je dan ek mei de hage nei hs gean

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 3)
Gepost op: Zaterdag 13 oktober @ 00:18:26 (1661 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn diel 3 fan it keatsjier 2018 sjoch ik werom op saken dyt je lns de tomstok lizze kinne. Gewoan de sifers fan 2017 tsjin dy fan 2018 hlde. Dan falt it op dat der net safolle feroare is. It oantal btenslaggen is net omleech gongen hoewol t der faak sein en ropt is dat der folle mear op traind is. Sjoen de sifers fan dit jier sis ik dan: kletspraat. Opslaggers hawwe der grutte muoite mei as der in bal fan harren fuort slein wurdt, dus wurde der noch altyd in soad risikos nommen by it opslaan. (Foto: Lijkle Spijksma).

Willem Heeringa: 11 boppeslagen yn Arum!

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard

   Nieuwsarchief
11 oktober
Oeltsje Velstra 1937-2018

08 oktober
55+ terug in de zaal

Jan van der Vlugt 1955-2018

05 oktober
Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 2)

01 oktober
Werom sjen op keatsjier 2018 (diel 1)

30 september
Johannes van Sinderen 1929 2018

24 september
Fantastische kaatsdag in Wommels voor de 55+

Jan Tamminga 1947-2018

23 september
Sieb Vegter: 1956-2018

17 september
Wie kaatst met wie in 2019

KV Warber Bliuwe vierde 75-jarig jubileum

16 september
Sjanet Wijnia maakt grote sprong in klassement aller tijden

Geert fileart: Werom- en foartsjen

Taeke Triemstra hard op weg naar top drie kaatsklassement aller tijden

15 september
Taeke Triemstra winnaar puntenklassement 2018

Manon Scheepstra pakt titel bij de dames

Kweapraat 171

14 september
Jacob Kamstra kampioen 50+

Trio Jacob Kamstra wint in Tzum

Jelle Attema koning op OLdehovepartij


Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20