Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  Agenda deze week:

Zaterdag, maart 17
10:00 - 14:00 Zaalkaatsen FBAZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Wat (noch) net op de wurklist stiet fan it Keatsbūn

Wat (noch) net op de wurklist stiet fan it KeatsbūnIt keatsseizoen komt der oan. It earste seintsje dat je dźroer krije is de oankundiging fan de Algemiene Ledegearkomste, yn keatskringen better bekind as de AV. Dy AV is tongersdei. As joernalist krije jo dan in digitaal pak papier tastjoerd fan Boukje fan it būnsburo en dan kinne je der mar foar sitten gean.

It keatsseizoen begjint dit jier op 27 april yn Holwert mei in partij foar earsteklassers. De lźste keatsbal wurdt slein op snein 16 septimber troch de tritich plussers yn Winsum. En dan binne der yn 2018 440 partijen ōfwurke yn 16 kategorieėn. Ik blźderje troch de stikken. De rekken 2017 slśt mei in posityf resultaat fan, skrik net, 394 euro. En dat op een begrutting fan krapoan acht ton. Dy begrutting is foar 2018 ek rūn, al moat der wol in greep fan 95 tūzen euro dien wurde yn de reserves. (Foto: Henk Bootsma).

Mannen oan de slach: wachtsjen hat gjin sin mear! It is al oer tolve oere! De groep Johan Okkinga witte wol hoe't moat!

De ranking is as in Volendamse pofbroek om it liif fan in te meager bern. Fierstente grut. Fierstente yngewikkeld. Net in minsk begrypt it. Fuort mei dy ranking dus, sa sizze de leafhawwers. It alternatyf? Dat komt śt de ālde doaze. “Oude wijn in nieuwe zakken”, mar yn dit gefal neat mis mei.

Yn de 90er jierren wie der it promoasje/degradaasje systeem ūnder de namme “Yn it fjoer fan it Spul”. Dat wolle śs leafhawwers wer werom hawwe. Acht partijen keatse op haad- en earste klasse. Punten telle en de ūnderste twa partoeren fan de haadklasse degradearje nei de earste klasse en, omkeard, de boppeste twa fan de earste klasse gean nei de haadklasse.


Lees verder: Wat (noch) net op de wurklist stiet fan it Keatsbūn

 

Kweapraat 152
Gepost op: Donderdag 15 maart @ 18:51:37 (386 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


As je it no wolle of net, oer krapoan seis wike set it keatsseizoen 2018 śt ein. It is dit jier foar myn gefoel noch wer hurder gongen as oare jierren. Dat is net wier fansels mar by it ālder wurden ha je bytiden fan dy mominten, mear as ien, dat je tinke dat it iene jier noch hurder oan je foarby gietas it oare. Dat komt ek omdat de ein fan de eker hieltyd tichterby komt. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Earelid en lid fan fertsjinste beneamd op KNKB-gearkomste
Gepost op: Woensdag 14 maart @ 06:50:04 (292 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Op de jierlikse gearkomste fan keatsbūn KNKB is Herre Hof śt Frjentsjer tongersdeitejūn beneamd ta lid fan fertsjinste. Skiedend haadbestjoerslid Tjeerd Dijkstra fan Easterein is beneamd ta earelid. (Foto: Henk Bootsma).

 

Weer veel prijswinnaars bij de 55+
Gepost op: Dinsdag 13 maart @ 16:42:50 (190 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Met 100 kaatsers op de lijst waren er aan het einde van de dag maar liefst 17 prijswinnaars die een prijs in ontvangst konden nemen.

De winnaars vlnr: Lieuwe Meijer en Johan van der Veen. Jan de Ridder ontbreekt op de foto.

 

DONKERE WOLKEN AAN DE HORIZON
Gepost op: Maandag 12 maart @ 02:13:42 (984 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
In het jaarverslag van de KNKB over 2017 benoemt Geert Faber in een wat warrig voorwoord de ‘donkere wolken aan de kaatshorizon’ en constateert dat nu ook de overkoepelende bondsorganisatie door zo’n wolk wordt bedreigd. De grote oorzaak van het verschijnen van vrijwel al die wolken is te benoemen als voortkomend uit de huidige maatschappij, aldus de afscheid nemende directeur (wat betekent: wij kunnen er niets aan doen).

 

Wat (noch) net op de wurklist stiet fan it Keatsbūn
Gepost op: Zondag 11 maart @ 21:22:00 (1791 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


It keatsseizoen komt der oan. It earste seintsje dat je dźroer krije is de oankundiging fan de Algemiene Ledegearkomste, yn keatskringen better bekind as de AV. Dy AV is tongersdei. As joernalist krije jo dan in digitaal pak papier tastjoerd fan Boukje fan it būnsburo en dan kinne je der mar foar sitten gean. (Foto: Henk Bootsma).

Net mear fan: wer sjogge wy nei? Opsjitte bliksum!

 

IJskoude kaatsdag voor de 55+
Gepost op: Dinsdag 27 februari @ 05:54:51 (443 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Terwijl het buiten -7 vroor met een stevige wind die het nog kouder maakte loeiden binnen in De Trije de kachels om de zaal een beetje een aangename temperatuur te geven. Voor sommigen nog niet voldoende want er werd zelfs iemand met ijsmuts kaatsend gesignaleerd en de blokjeslopers hielden de jas maar aan.

De winnaars vlnr: debutant bij de 55+ Eddy Sjollema, Jolly Dooper en Jelle Velsma.

 

Wommelser ferienings diele gift Lionsclub Boalsert
Gepost op: Dinsdag 27 februari @ 05:47:44 (492 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Op de bestjoersgearkomste fan Stichting de Freulepartij Wommels is woansdeitejūn bekendmakke
hokker Wommelser ferienings dit jier de bydrage fan de Lionsclub fan Boalsert krije. (Foto: Henk Bootsma).

 

Jan van der Meer 1946-2018
Gepost op: Maandag 19 februari @ 18:27:15 (2074 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sneon 17 febrewaris kaam der in ein oan it libben fan Jan van der Meer fan Winsum. Jan van der Meer wie de heit fan Thomas van der Meer dy’t yn de jierren 90 furoare makke op de Fryske keatsfjilden. (Foto: Klaas Koopmans).

 

Griep epidemie voorbij bij de 55+
Gepost op: Dinsdag 13 februari @ 05:12:19 (611 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Met slechts 2 afvallers waren er weer 98 kaatsers naar Franeker afgereisd om de strijd aan te gaan.
Een na de griep nog kwakkelende Piet Keizer vertrok weer op tijd naar huis (voor het schaatsen?).

De winnaars vlnr: Klaas Postma, Durk Kamstra en Siete Wassenaar

 

55+ wordt geplaagd door de griep
Gepost op: Dinsdag 30 januari @ 04:18:14 (588 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Begonnen werd met 102 kaatsers op de lijst. De avond van tevoren melden zich al 4 kaatsers ziek, op de dag zelf 1 en tijdens het kaatsen de 6e.

De winnaars vlnr: Jaap van der Veen, Jan Buitenga en Jan Pieter Bennema

 

Jong Nederlān werom yn Frjentsjer
Gepost op: Maandag 29 januari @ 00:08:22 (1053 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Foar de 10 būnswedstriden hat de bond ek wer plak fūn. It begjint op 19 maaie yn Frjentsjer mei de Jong Nederlān dy’t nei in oantal jierren wer op it plak is wźr’t hy heard.

 

Wedstriidaginda 2018 telt rom 440 wedstriden
Gepost op: Zondag 28 januari @ 23:56:22 (916 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Oer pak ‘em beet 13 wike dan giet it wer los op de keatsfjilden. De wedstriidaginda 2018 is altyd in hiele befalling mar no ein jannewaris is dizze op in pypfol saken no ticht. De aginda telt rom 440 wedstriden ferdielt oer 16 kategoriėen.

VvV Concordia mei it seizoen yn gong sette!

 

Bestuur KV Minnertsga beklimt Alpe d’Huez
Gepost op: Zondag 28 januari @ 21:22:02 (540 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Bestuur KV Minnertsga beklimt Alpe d’Huez om zieke leden hart onder de riem te steken.Ieder jaar beklimmen vele mensen de Alpe d'Huez voor het goede doel. Om onmacht om te zetten in kracht, iets te kunnen doen en geld te inzamelen voor onderzoek naar kanker. De onmacht voelt het bestuur van de kaatsvereniging Minnertsga ook.


 

Jan Dijkstra: 70 jier lid fan De Twa Doarpen
Gepost op: Dinsdag 23 januari @ 05:46:46 (1458 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As de wyn om ‘e hūs gūlt en raast skik ik oan by Jan Dijkstra fan Seisbierrum. Jan waard berne op 3 desimber 1933 op it Heechhiem yn Seisbierrum en is ien fan Pieter en Nellie. Ja, sa wie dat doe. It earste wat de minske ommers altyd freget: ‘Fan wa bisto ien’?

No, Jan is ien fan Pieter en Nellie Dijkstra en hy kaam śt in grut gesin. ‘Wy wienen mei śs fjirtjinnen, bern wol te ferstean, dźr kamen heit en mem noch by. Mar dat wie doe net sa gek. Jan Nauta hie der achttjin en by Rinze Leistra (it kanon) sieten der ek fyftjin om de tafel. Gerrit wie de āldste en ik siet yn it midden. (Foto's: Boppeslach).

De priis foar de moaiste tśn by 200 jierich bestean goed foar krapoan 4500 dollar!

 

Ballen zoek bij 55+
Gepost op: Dinsdag 16 januari @ 14:25:47 (732 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


In sporthal De Trije te Franeker hadden 102 55-plussers zich weer aangemeld om met elkaar de strijd aan te gaan voor de vleesprijzen.

De winnaars vlnr: Bouke Jousma, Andries Gillebaard en Henk Porte

 

Hoarekakeatsen hat no ‘eigen’ tribune
Gepost op: Vrijdag 12 januari @ 17:41:11 (819 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Hja ha der efkes op wachtsje moatten mar op 14 july kinne alle besikers fan it Hoarekakeatsen in noflik plakje opsykje om nei it keatsen te sjen.

 

Hutspot partij 55+
Gepost op: Dinsdag 02 januari @ 20:54:32 (630 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


102 kaatsers werden woensdag 3 januari 2018 in sporthal de Trije welkom geheten door de voorzitter Piet Bosgraaf waarbij wederzijds de beste wensen werden uitgewisseld.

De eerste prijswinnaars vlnr: Sjouke Herrema, Lieuwe Bosch en Jelle Velsma

 

Durk Kuperus nij HB-lid KNKB
Gepost op: Dinsdag 02 januari @ 18:31:54 (1375 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018
Durk Kuperus (58) fan Frjentsjer wurdt nei alle gedachten mei yngong fan it nije keatsjier de opfolger fan Tseard Dijkstra fan de Easterein dy’t der nei de AV fan 2018 in punt efter set.

 

Een goede jaarwisseling en een gezond 2018
Gepost op: Dinsdag 26 december @ 23:18:17 (459 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2017


De medewerkers van kaatsen.nl en kaatsnieuws.nl wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond 2018. (Foto: Henk Bootsma). 

Tom Zuiderhof wint klassement 55+
Gepost op: Dinsdag 19 december @ 20:41:36 (718 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2017


Met 106 kaatsers op de lijst en volop spanning in het eindklassement vielen de laatste slagen van dit jaar op de 20ste december.

De trotse winnaar Tom Zuiderhof ontvangt de prijs uit handen van voorzitter Piet Bosgraaf

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard

   Nieuwsarchief
19 december
Bouwperikelen bij de PC in Franeker

08 december
Michiel Scheepvaart: “Wy begjinne moai op nul”

05 december
Weer volle bak bij de 55+

30 november
Jacob (Jappie Mulder) 1943-2017

24 november
Friese ploeg sluit af met zilveren medaille bij Chaza

23 november
Marrit Zeinstra wint zilver!

22 november
Drie halve finales voor Friese ploeg

21 november
Brons bij het Llargues: Marrit Zeinstra stunt!

55* staat stil bij overlijden Jan Wagenaar

Sieb Vegter: “It is sa’t it is!”

20 november
Brons voor Friese kaatsers

Jan Wagenaar 1940-2017

19 november
Friese kaatsers winnen van favoriet Valencia

15 november
Sieb Vegter riddere foar reedriden en keatsen

14 november
Nieuw PC-lid Gert Jan Breman: “Ik hie no net yn de PC sitte moatten”.

07 november
Freerk Haanstra woe syn wurd net brekke

Veel winnaars bij de 55-plus

01 november
Gert Jan Breman nieuw lid PC-commissie

31 oktober
Sjanet Wijnia: “Hoe faak krije je sa’n kāns!

30 oktober
Leendert van Wieren: it wurdt my allegearre wat te folle!


Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20