Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 01 02 03 04 05 06 07
> 08 09 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30          Agenda deze week:

Zaterdag, april 20
Evenement start om 10:00 Vereniging van kaatsers d.e.l.
Woensdag, april 24
17:00 - 21:45 Presentatie parturen 2019
Evenement start om 09:45 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web statsGastenboek Teken het gastenboek
Welkom op onze site. Hier kun je het gastenboek tekenen  
Totaal aantal berichten: 6856   Berichten per pagina: 10   Vorige pagina   Volgende pagina
Naam Commentaar
6846)dirk van der haring
d.haring7@upcmail.nl
Is het misschien een idee om eens bij het tennis en het golfen te zien hoe die zijn omgegaan met de problemen die zij ongetwijfeld zijn tegengekomen bij het ontwerpen van een degelijk rankingsysteem.
13.3.2019 09:07
6845)Pieter Klaas Goodijk
pkgoodijk@home.nl
Ik ben het geheel met Geert van Tuinen eens.
Hou op met die ranking.
Benoem weer een T.C.
Er zijn genoeg capabele mensen te vinden.
In het voorstel van Dronrijp en Menaldum kan ik mij ook niet vinden.
Er moet altijd strijd zijn en blijven.
Het 1ste partuur moet leidend zijn.
Maar er is natuurlijk ook eigen belang bij.
Zowel voor de vereniging als de Bond.
Met het dalende aantal leden, wil men een ieder naar het zin te maken.
Misschien zijn er wel andere wegen te bewandelen?
Alvast een goede en wel overwogen A.V. toegewenst.
13.3.2019 07:03
6844)Bert Vermeulen
De traditie is dat je het kaatspartuur zelf kiest, d.w.z. op zoekgaan naar de beste kaats maten die beschikbaar willen zijn. Het door elkaar loten is ook zo'n kaats traditie die de saamhorigheid onder de kaatsers vergroot. Bestuurders van de kaatssport drink wat, doe een plas en het blijft zoals het was. Er is al genoeg verpest. Groetjes ….
9.3.2019 10:13
6843)Sjoerd Dotinga
sjoerd.dotinga@gmail.com
Ik les yn it stikje fan "kin de wal it skip noch keare!" fan JB dat Dronryp en Boalsert mear troch inoar lotters partijen wolle. No dan mar te begjinnen mei harren eigen manlju haadklasse partijen tocht ik sa
5.3.2019 10:22
6842)dirk van der haring
d.haring7@upcmail.nl
Als je doet wat je deed krijg je wat je had.
Je kunt nog zoveel commissies instellen,
zonde van tijd en geld, er veranderd niets.
3.3.2019 15:49
6841)Bert Vermeulen
Vroeger was alles beter? Nee, … de kaatssport - belangstelling was groter en imposanter. Denk aan de klassiekers bij LKC op Sonneborg. Volle tribunes om het kaatsveld bijgebouwd. De PC is alleen nog over qua belangstelling en de andere wedstrijden doen er niet meer toe, een treurig gezicht voor kaatsers en het te weinig dan aanwezig publiek. Dat was, …. nogmaals vroeger veel beter en bovenal gezelliger. De oorzaak is bekend tegen beter weten in. Het is de moderne tijd en die was er vroeger ook! Iedere generatie heeft zijn eigen tijd. Zeggen ze!
2.3.2019 11:26
6840)Pieter Klaas Goodijk
pkgoodijk@home.nl
Vroeger was alles beter.

Dat is natuurlijk niet geheel correct.
Maar het verbaast mij wel in hoge mate dat het financieel Ledenberaad niet doorgaat wegens te geringe opgave.
Je praat over de geldelijke huishouding van een bond, waar je een wezenlijk onderdeel van bent.
Geen tijd......of moet ik zeggen geen interesse?
Gelukkig heeft U wel tijd om te slapen.
Goede nachtrust toegewenst, gaat U maar dromen!
19.2.2019 14:19
6839)Henk Bootsma
henkbootsma@ziggo.nl
Jan, wat hast in prachtich stikje optekene fan Dūmny Hindrik Dykstra,
in bysūnder man hie myn heit it altyd oer.
Yndie wie dat myn heit syn moaiste dei yn it jier, mei syn fjouweren nei de PC ta.
Myn heit hie in drokke needslachterij mei 12 kij en wat lyts fé.
Wie meer slachter as boer.
Wit noch wol dat der tsjin mij sei, " do kinst die deade lammen die't hjirre brocht wurde de jas wol utdwaan foardat se nei Burgum geane, kinst wat fertjinje "..
Dat ik deade lammen strūpe, fan de feltsjes waarden dan seemlearkes makke.
1 gūne brocht sa'n feltsje dan op,..yn die tiid wie dat in soard jild,..ha sa myn earste horloasje fertsjinne.

Myn heit hat 27 jier de siktaris west fan de Keatsferieniging Wommels,
at it dan wer tsjin de jierfergadering oanrūn, siet der alle sneintejūnnen it jierferslach wer te skriuwen,
en dat wiene dan hiele ferhalen.
Mocht ek graach keatse, tot op hege leeftiid keatse yn de hal, fūn der prachtich, hij hie fersliten heupen,
en 2 nij'e heupen deryn woe der net meer.
Mar dat keatsen gong troch, krige fan dokter Bogtstra fan Wommels dan wat piltsjes,..koe der in pear oeren pynleas keatse..ha der wol foto's fan makke, en al die mannen bliksumse foel hjer.
Wit noch wol dat Jentsje Jorritsma sa'n oandacht foar de keatsbal hie,..dat der de muorre net meer seach, it bloed rūn him bij de kop del.
As jonge ha ik ek wol keatst, myn broers Sake en Watze ha der meer oan dien, ik wie eins gjin sportman, gong dan wol nei it keatsfjild ta om't der dat graach woe, siet der dan wol efter it perk at ik oan it keatsen wie..koe ik oan syn holle wol sjin dat it him net nei it sin gong.
Toen myn heit ferstoarn, bin ik mei it keatsen opholden en ha de keatsbal ynruile foar de kamera, dat lei mij better.
Dūmny Hindrik hat mei ynmoed en fjoer praten op myn heit syn begraffenis, en dat koe der hjer mei in keatsbal yn de būse.
Hindrik hat oait in kear sein dat in keatsbal it moaiste boarterguod wie..

Mar goed, op PC dei moast der noch wol molken wurde, mar wat betider, al op tiid weze at Hindrik en de mannen komme.
Myn mem hie dan alle klean die't der oan ha soe op PC dei al oer de stoel hingjen, at der iets net fine koe,..dan koe der prottelje hjer, dat dan mar foarkomme.
At Hindrik mei de mannen dan kamen, earst oan de kofje mei gebak, it wie ek op it lźst PC dei no.
En dan sa njonkenlytsen op nei Frentsjer yn Hindrik syn auto.
Sa't Jan dat al skreun hat..kamen se yn Frentsjer oan, spruts Hindrik yn it Frāns, want Hindrik koe Frāns in plysje oan,..wat der allegeare te reden wie mei al die minsken...mei hannen en fuotten lei die plysje dat dan ut,.. die ferstie fansels net in wurd Frāns.
Dan hiene de mannen al wille op PC dei,..en noch net in keatsbal sjoen.
Se sieten altyd op de Bogttribunne, hat derfan alles in foto yn De Telegraaf stien.
Tusken de middei efkes in hapke ite yn Hjerbeam.

At de PC dei dan om wie, wer op nei Wommels, noch efkes bij Beth, myn mem sjin wie it dan.
Der waa't dan nochteren keallefleis iten, mei fan alles derbij,..en derbij dan prate oer bepaalde keatspartijen fan die dei.
As lźste dan noch oan de ierdbeien mei slachrjemme, kin mij dat allegeare noch hiel goed foar de geast helje. Myn mem en ik sei de gek krigen dan ek altyd in lekkere De Heer reep mei advokaat deryn.
At de mannen dan wer op reis nei hus ta soene, dan ek noch efkes ut de broek wei, tsjin de konnifearhage oan pisje, "Dat kin toch net Dumny" sei myn mem dan,.."Beth" sa sei Hindrik, " op PC dei mei dat en wurd us dat ferjūn.
Sjuche jimme dat allegeare al foar jimme?
Net safier bij die konnifearenhage wei,..stiene ek Dalia's, en de blommen deryn kamen in wike letter yn de krānsen fan De Freulepartij, it is altyd noch goed gongen..
In PC dei om noait wer te ferjitten.
Gr Henk.
13.2.2019 00:18
6838)Pieter Klaas Goodijk
pkgoodijk@home.nl
Vriend Lettinga.

Ik stel het bijzonder op prijs dat U aan mij dacht.
Naar omstandigheden gaat het met mijn gezondheid goed.
Natuurlijk volg ik deze prachtige site.
Zelfs meermalen per dag zie ik er even op.
Ik heb de verhalen gelezen en met veel interesse gevolgd.
Maar het is voor mij meer nostalgie dan het veranderen van de huidige kaatswetten.
Want dat zie ik eigenlijk niet meer zitten.
Maar de viool moet U niet in de kast doen.
De voortgebrachte muziek doet mij altijd goed.
Ook... ik maak mij grote zorgen over het geheel.
Ledenaantal, Bezoekers. Kader en noem maar op.
Toch moet het mij ook niet verbazen in deze individuele wereld.
In mijn zeer lange bestuursperiode heb ik altijd het woord..WIJ..gebruikt.
Dat mis ik enorm.
Metelkaar en Voorelkaar moeten wij deze prachtige Friese Sport behouden.
De voordeur niet te snel in het slot gooien.
Want dode vissen drijven met de stroom mee en levende vissen zwemmen tegen de stroom in.
Mag dat zo zijn voor deze sport.
Zodat ik er nog enkele jaren van kan genieten.
11.2.2019 08:37
6837)piet nammensma
p.nammensma1@chello.nl
Een waardig " Post Mortum " , Hr. Lettinga ;

beschouw het maar als verlies " Om de Premie
of Neat " ( ken dat gevoel overigens zelf uit
mijn jonge, kaatsjaren zeker ook wel) .

Vroeger werd overigens deze smart nogal eens
vooraf gedeeld; maar ach, het is de nieuwe tijd,
net wat u zegt .....
10.2.2019 20:01
HTML is niet actief   Vorige pagina   Volgende pagina
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20