Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< juni >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30    Agenda deze week:

Maandag, juni 26
Evenement start om 18:30 Iepen Frysk kampioenschap Jeu de Pelote
Dinsdag, juni 27
Evenement start om 18:30 Iepen Frysk kampioenschap Jeu de Pelote
Woensdag, juni 28
Evenement start om 19:00 Iepen Frysk kampioenschap Jeu de Pelote
Donderdag, juni 29
Evenement start om 18:30 Iepen Frysk kampioenschap Jeu de Pelote
Vrijdag, juni 30
Evenement start om 15:30 Heren hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 18:30 Iepen Frysk kampioenschap Jeu de Pelote
Zaterdag, juli 01
Evenement start om 10:00 Bond schooljongens
Evenement start om 10:00 Bond schoolmeisjes
Evenement start om 10:00 Dames junioren afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Heren eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 18:30 Iepen Frysk kampioenschap Jeu de Pelote
Evenement start om 10:00 Jongens vrije formatie
Evenement start om 10:00 Jongens vrije formatie
Evenement start om 09:00 Straatkaatstoernooi Zaailand
Evenement start om 10:00 Welpen jongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Welpen jongens d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Welpen meisjes d.e.l.
Zondag, juli 02
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren 30+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 11:00 Heren 50+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 11:00 Heren eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 12:00 Heren hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Jongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l. B-klasse + verl. ronde
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l. B-klasse + verl.Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

18:30
Evenement start om 18:30 Iepen Frysk kampioenschap Jeu de Pelote

Webalizer web statsGastenboek Teken het gastenboek
Welkom op onze site. Hier kun je het gastenboek tekenen  
Totaal aantal berichten: 6542   Berichten per pagina: 10     Volgende pagina
Naam Commentaar
6542)Berltsemmer
Gert Anne was niet de verliezer, maar de coach!
24.6.2017 23:21
6541)Kaatsliefhebber
Volgens Dhr. Bote zijn de anonieme schrijvers op deze site Skytbroeken. Dus Leafhabber, Liefhebber, Kaatsliefhebber enz. enz. het geeft te denken over het niveau van bedoelde persoon. Dat het sommige mensen raakt wanneer bepaalde zaken over de knibbel gaan is te begrijpen, maar schelden? Het zou niet mogen en is nogmaals duidelijk een aantasting van het vrije democratisch woord. Mvrgr.
21.6.2017 23:10
6540)Leafhabber
Eens met liefhebber.
21.6.2017 10:18
6539)liefhebber
De discussie over het koningschap blijft maar doorgaan. Volgens Braaksma is er niet de juiste koning gekozen en dat zou zo maar kunnen. Zijn onderbouwing is natuurlijk lang niet volledig. Drie missers van Jouke maar hoe vaak heeft hij opgeslagen. Hoeveel missers heeft Enno gehad en hoe vaak heeft hij opgeslagen? De opslagers liggen veel overhoop met de richting en heeft hij het juist heel goed gedaan afgelopen zondag. Ook heeft Braaksma het vaak over de juiste stemmenverhouding die niet zou kloppen. 8 7 was beter geweest dan 9 6 maar zo werkt het niet in de commissie natuurlijk. Als alle drie net de voorkeur geven aan dezelfde persoon kom je qua uitslag op 9 6 uit en ga je dat niet aanpassen naar 8 7 omdat dit de verhouding beter weergeeft. Oplossing? Niet meer met de punten naar buiten komen maar gewoon koning benoemen.
20.6.2017 23:13
6538)Henk Bootsma
henkbootsma@ziggo.nl
Bste Keatsleafhawwers,

Krekt Jan syn kweapraat lzen, en sa as bekind giet Jan net om de hite brij hinne, of fan fter in dikke beam hurd wat yn de keats-ring gooie ..om dernei it hazze-fet wer nder de skuon te dwaan en sjin wer efter die dikke beam te kommen..

Ja, hie as Bnsdirekteur Geert Faber noch mar fkes de mouwen opstrpt en in kear goed yn de hannen spuit, sa as in keatser dat krekt foar de opslach ek wol docht.. en sjin it ein te hljen fan it keats-seizoen, en net middenyn de ngetiid fan it keatsen de brui der oan te jaan..

It is momintiel net " rozengeur en manenschijn " yn keatsln,..wat der lsten allegeare bart is, mar it komt op mij no oer dat hij it sittende KNKB bestjoer yn de steek lit.
It is ek net makkelik hjr hjoed de dei wat te lieden, jo kinne it eltsenien toch net nei de sin meitsje, it kommintaar fan de btenwrld hat in soad lead yn de broek,..mar dan moat de krft fan in bestjoer der wze om derfoar te stean, " En sa doche wij dat "..de swierichheden yn de kiem smoare nei goed oerlis..

Ja, hearde der k raar fan op dat Enno yn Bitgum de kening wurden is,..is it noch wol fan dizze tiid om in kening te kiezen?..faak bliuwe der lilke gesichten fan oer, freegje Sake Porte der marris nei,..Jan en Klaas skriuwe eltse slach die't in keatser docht op, at der punten hllet foar syn partoer,..of dat it punten kostet foar syn partoer, en dan oan de ein fan de finale-partij de listen bijelkoar lizze,..wurd it in rekken-somke,..of dat der miskien wol in " Apke " op de tillefoan setten wurde kin yn dizze moderne kompjoeter-wrld die't dat wurk dan wol dwaan kin.

Kaam juster it fjild op rinnen yn St Jabik, hold de kaartsje-ferkeaper mij oan, de man hie in hoed mei sinnebril op, kin syn namme net, mar hij frge mij nei keats-foto's die't der op de KNKB webside net fine koe,..ha allinnich sein dat der mear minsken dat net fine kinne, ik ha der ek alles hjrder wat fan sein, dat der grutte foto's opsteane mei in grutte balke tekst dwers troch de foto hinne, in foto moat yn sien gehiel sjoen wurde liket mij,..mar kin it mis hawwe.
De Alderein giet it net makkelik of om mei de side fan de KNKB om te gean..

Gr Henk Bootsma.
18.6.2017 05:46
6537)Bote
Boteyntema@gmail.com
De hear Botma hat fansels grut gelyk, wat in geeamel man... Wa dan seker yn dy kommisje moat is dy skytbroek dy 't syn namme net bekind doart te meitsjen.
17.6.2017 07:53
6536)Rudolf Botma
It binne allegear pc's. Is der ek in eamel-pc? En dan op it ein fan it ier keningeamel beneame. No noch kenings kommisje.
17.6.2017 06:52
6535)Jan Buitenga.
Jgbuitenga@gmail.com
De plysje-PC hie fanf de beginjierren ek in eigen permanente organisaasje, besteande t plysje Boot en Plysje Fokkema. Sy hawwe tsientallen jierren it plysjekeatsen tydens de Agrarische Dagen yn Frjentsjer regele. Wier wol in "Permanente Commisje"
17.6.2017 06:21
6534)Kaatsliefhebber
Het discutabel dragen van de naam Pc. (Permanente Commissie.) Dat de organisatie cq. het Bestuur van de zachte bal Pc. het enige echte Pc. Bestuur om toestemming hebben gevraagd en verkregen stemt mij tot tevredenheid, alhoewel ik het er niet mee eens ben. Wel sportief succes gewenst met het organiseren van wilde zachte bal kaatspartijen! Mvrgr.
15.6.2017 23:14
6533)Pieter Breuker
p.breuker@rug.nl
PC's en gjin ein

Der binne (of wienen), koarter of langer, net allinnich de Zachte Bal-PC, mar ek de:
PC-Wytmarsum, Slachters-PC, Lytse PC, Plysje-PC, Suvel-PC, Frouljus PC, PC-nderdak, 55+-PC en miskien noch wol mear. De PC fersette him yn earste opslach tsjin it brken fan it 'merk' PC, mar der waaide yn 1999 al in oare wyn, doe't de doetiidske 'echte' PC-foarsitter, Jan van der Meij, oanjoech dat de PC der grutsk op wie dat it plysjekeatsen yn Frjentsjer noch altiten 'Politie-PC' hiet.
Sjoch fierder: De fiifde woansdei, s. 229.

Pieter Breuker
15.6.2017 06:17
HTML is niet actief     Volgende pagina
Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2017
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20