Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< mei >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 01 02 03 04 05 06 07
> 08 09 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31        Agenda deze week:

Donderdag, mei 25
Evenement start om 10:00 Dames hoofdklasse afdelingswedstrijd
Evenement start om 11:00 Heren 50+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 09:30 Heren hoofdklasse afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l.
Zaterdag, mei 27
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 12:00 Dames hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 12:00 Heren hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren tweede klasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l. B-klasse + verl. ronde
Zondag, mei 28
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse d.e.l.
Evenement start om 11:00 Heren 50+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 10:00 Heren eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 12:00 Heren hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l. B-klasse + verl. ronde
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Schooljongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 11:00 Schooljongens d.e.l. + verliezers afd.
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 11:00 Schoolmeisjes d.e.l. + verl. afdeling
Evenement start om 10:00 Welpen jongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Welpen jongens d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Welpen-meisjes d.e.l.Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

09:30
Evenement start om 09:30 Heren hoofdklasse afdelingswedstrijd
10:00
Evenement start om 10:00 Dames hoofdklasse afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l.
11:00
Evenement start om 11:00 Heren 50+ d.e.l. + verliezers ronde

Webalizer web stats

Parturen 2017
Hoofdklasseparturen

Marten P. Bergsma Minnertsga, Dylan Drent Harlingen, Hans Wassenaar Leeuwarden

Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Alle Jan Anema Grou, Patrick Scheepstra Franeker

Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie, Tjisse Steenstra Bitgummole

Jelte-Pieter Dijkstra Heerenveen, Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie, Hendrik Kootstra Minnertsga

Jelle Attema Idsegahuizum, Jacob Klaas Haitsma Wommels, Jan Schurer Easterein

Peter van Zuiden Tjerkwerd, Kees van der Schoot Sexbierum, Evert Pieter Tolsma
Winsum

Enno Kingma Leeuwarden, Pier Piersma Easterlittens, Jouke Bosje Leeuwarden

Menno van Zwieten Heerenveen, Hylke R. Bruinsma Minnertsga, Erwin Zijlstra Easterlittens

Hendrik Tolsma Leeuwarden, Allard Hoekstra Franeker, Sjoerd de Jong Sint Annaparochie

Peter van Zuiden Tjerkwerd, Kees van der Schoot Sexbierum, Evert Pieter Tolsma
Winsum

Michiel Scheepvaart Makkum, Michel van der Veen Franeker, Klaas Pier Folkertsma Wons
Eerste klas parturen

Elgar Boersma Stiens, Bauke Dijkstra Easterein, Willem Heeringa Tzummarum

Johannes van der Veen Pietersbierum, Hendrik-Jan van der Velde Bolsward, Thomas van Zuiden Bolsward

Durk Ennema Sexbierum, Lennart Adema Makkum, Pieter van der Schoot Sexbierum

Feiko Broersma Leeuwarden, Hijlko Broersma Easterlittens, Riemer Hoekstra Ee

Johan Diertens Dronryp, Sip Jaap Bos Anjum, Jelle Jaap Stiemsma Lioessens

Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum, Steven de Bruin Franeker

Haije Jan Nicolay Britsum, Jelmer Westra Berltsum, Hillebrand Visser Leeuwarden

Arnold Zijlstra Tzummarum, Pieter Jan Plat Leeuwarden, Laas Pieter van Straten Feinsum

Arne Tigchelaar Franeker, Jorrit van Smeden Peins, Marco Lautenbach Herbaijum

Sil Leystra Westhoek, Ruben Eijzenga Berltsum, Jan Sjouke Weewer Sexbierum,

Tweede klasse

Johan van der Meulen Bitgummole, Djurre Seerden Franeker, Joran Gerbranda Sexbierum

Jehannes Gietema Akkrum, Sander Kingma Dronryp, Dirjan Bouma Grou

Andrť van Dellen Berltsum, Tjerk Elsinga Wijnaldum, Rick Poortstra Sint Jacobiparochie

Wierd Baarda Dronryp, Douwe Anema Stiens, Marco de Groot Franeker

Remmelt Bouma Weidum, Jelte Visser Sexbierum, Nick Leistra Tzummarum

Tycho de Groot Menaam, Jan Sjoerd Tolsma Franeker, Aloys Freitag Makkum

Anne Wind Pingjum, Michel Nesse Uitwellingerga

Cornť Tuinenga Berltsum, Tom Gerard Cats Menaam, Marc Burger Witmarsum

Site Ferwerda Hattum, Pieter Vogels Utrecht, Franke Ferwerda Maarssen

Patrick van Dellen Berltsum, Jouke Vlasbloem Makkum, Roel Pieter de Jong Ried

Kevin Jaarsma Arum, Patrick Kramer Arum, Jan Bauke Tolsma Arum

Jesse Rinia Makkum, Jelle de Vries Wommels, Sybren Beert de Jong Kimswerd

Parturen dames hoofdklasse 2017

Anne Monfils Kimswerd, Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Marrit Zeinstra Peins

Ilse Tuinenga Berltsum, Wiljo Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden

Nynke Sinnema Grou, Imke van der Leest Easterein, Sjanet Wijnia Wommels

Harmke Siegersma Berltsum, Maaike Osinga Franeker, Iris van der Veen Franeker

Elly Hofman Dronryp, Marte Altenburg Grou, Louise Krol Ee

Joukje Kuperus Oentsjerk, Klasine Huistra Reduzum, Annelien Broersma Leeuwarden

Nicole Hempenius Franeker, Anke Winkel Hijum, Sandra Hofstra Wjelsryp,

Marije Hiemstra Easterein, Martine Tiemersma Easterein, Jennie Terpstra Mantgum

b>Parturen dames eerste klasse 2017

Nelie Steenstra Bitgummole, Anouk Tolsma Dronryp, Martzen Deinum Wommels

Tineke Dijkstra Wjelsryp, Hermine Sytema Deinum, Jeske de Boer Leeuwarden

Anna-Brecht Bruinsma Wommels, Mariska Hoogland Bitgummole, Grada van der Schoot Harlingen

Jildou Sweering Folsgare, Sigrid de Jong Blauwhuis, Hendrieke van der Schoot Harlingen

Fenna Kramer Winsum, Michelle Bruinsma Wommels, Lusanne Klaver Minnertsga

Nieke Wateler Ferwert, Nynke Kooistra Dronryp, Corina de Vries Bitgum

Anne Berber Zeinstra Peins, Lotte Delgrosso Marsum, Jildou Felkers Stiens

Jeannet Jansma Dronryp, Wybrig Bakker Easterein, Melissa Rianne Hiemstra Stiens

Boukje Houtsma Groningen, Janieke Dijkstra Easterein, Anke Rinsma Reduzum

Selma van der Molen Witmarsum, Jeska Terpstra Easterein, Kim Dijkstra Makkum

Hiske Zeinstra Peins, Leila-Janneke Moufakkir Reduzum

Serena Hovenga Marsum, Mintje Meintema Dronryp, Ineke van der Ploeg Ried

Akkelyna de Haan Wier, Everdyna de Haan Wier, Baukje Terpstra Easterein

Andrea Kroes Gauw, Hester Bruinsma Wommels, Marije Hellinga Deinum

Sjoukje Stuiver Witmarsum, Anneke Smid Witmarsum, Aletta van Popta Lollum

Afdrukbare Versie   Afdrukbare Versie
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2017
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20