Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>     01 02 03 04 05
> 06 07 08 09 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28          Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Parturen 2017
Hoofdklasseparturen

Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Alle Jan Anema Grou, Patrick Scheepstra Franeker

Menno van Zwieten Heerenveen, Hylke R. Bruinsma Minnertsga, Erwin Zijlstra Easterlittens

Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie, Tjisse Steenstra Bitgummole

Marten P. Bergsma Minnertsga, Dylan Drent Harlingen, Hans Wassenaar Leeuwarden

Enno Kingma Sint Jacobiparochie, Pier Piersma Easterlittens, Jouke Bosje Leeuwarden

Jelte-Pieter Dijkstra Heerenveen, Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie, Hendrik Kootstra Minnertsga

Hendrik Tolsma Leeuwarden, Allard Hoekstra Franeker, Sjoerd de Jong Sint Annaparochie

Peter van Zuiden Tjerkwerd, Kees van der Schoot Sexbierum, Evert Pieter Tolsma Winsum
Eerste klas parturen

Haije Jan Nicvolay Britsum, Jelmer Westra Berltsum, Hillebrand Visser Schettens

Wierd Baarda Dronryp, Douwe Anema Stiens, Marco de Groot Franeker

Jelle Attema Idsegahuizum, Jacob Klaas haitsma Wommels, Jan Schurer Easterein

Johannes van der Veen Pietersbierum, Hendrik-Jan van der Velde Bolsward, Thomas van Zuiden Bolsward

Johan Diertens Dronryp, Sip Jaap Bos Anjum, Jelle Jaap Stiemsma Lioessens

Elgar Boersma Stiens, Bauke Dijkstra Easterein, Willem Heeringa Tzummarum

Senioren

Johan van der Meulen Bitgummole, Djurre Seerden Franeker, Joran Gerbranda Sexbierum

Cornť Tuinenga Berltsum, Tom Gerard Cats Menaam, Marc Burger Witmarsum

Tycho de Groot Menaam, Jan Sjoerd Tolsma Franeker, Aloys Freitag Makkum

Arne Tigchelaar Franeker, Jorrit van Smeden Peins, Marco Lautenbach Herbaijum

Arnold Zijlstra Tzummarum, Pieter Jan Plat Leeuwarden, Laas Pieter van Straten Feinsum

Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum, Steven de Bruin Franeker

Michiel Scheepvaart Makkum, Michel van der Veen Franeker, Klaas Pier Folkertsma Wons

Sil Leystra Westhoek, Ruben Eijzenga Berltsum, Jan Sjouke Weewer Sexbierum,

Andrť van Dellen Berltsum, Tjerk Elsinga Wijnaldum, Rick Poortstra Sint Jacobiparochie

Jehannes Gietema Akkrum, Sander Kingma Dronryp, Dirjan Bouma Grou

Site Ferwerda Hattum, Pieter Vogels Utrecht, Franke Ferwerda Maarssen

Patrick van Dellen Berltsum, Jouke Vlasbloem Makkum, Roel Pieter de Jong Ried

Remmelt Bouma Weidum, Jelte Visser Sexbierum, Nick Leistra Tzummarum

Feiko Broersma Leeuwarden, Hijlko Broersma Easterlittens, Riemer Hoekstra Ee

Parturen dames hoofdklasse 2017

Elly Hofman Dronryp, Marte Altenburg Grou, Louise Krol Ee

Harmke Siegersma Berltsum, Iris van der Veen Franeker, Maaike Osinga Franeker,

Lisette Wagenaar Sint Annaparochie, Imke van der Leest Easterein, Sjanet Wijnia Wommels

Nicole Hempenius Franeker, Anke Winkel Hijum, Sandra Hofstra Wjelsryp,

Anne Monfils Kimswerd, Nynke Sijbrandij Dearsum, Marrit Zeinstra Peins

Ilse Tuinenga Berltsum, Wiljo Sijbrandij Daersum, Manon Scheepstra Franeker

Marije Hiemstra Easterein, , Jennie Terpstra Mantgum

b>Parturen dames eerste klasse 2014

Nelie Steenstra Bitgummole, Anna-Brecht Bruinsma Wommels, Geke de Boer Wergea

Sietske Okkema Easterein, Martine Tiemersma Easterein, Martzen Deinum Wommels

Tineke Dijkstra Easterein, Hermine Sytema Deinum, Jeske de Boer Akkrum

Joukje Kuperus Oentsjerk, Klasine Huistra Reduzum, Marije van der Meer Leeuwarden

Jeannet Jansma Dronryp, Mintje Meintema Dronryp, Sanne Hijlkema Gauw

Nieke Wateler Ferwert, Nynke Kooistra Dronryp, Melissa Rianne Hiemstra Stiens

Michelle Bruinsma Leeuwarden, , Annelien Broersma Easterlittens

Fenna Kramer Winsum, Lotte Delgrosso Marsum, Corina de Vries Bitgum

Anke Mollema Nes, Leila-Janneke Moufakkir Reduzum, Anna Kootstra Minnertsga

Anneke van der Bos Holwerd, Gryte Hoekstra Ternaard, Johanna Bos Anjum

Anne Berber Zeinstra Peins, Hendrieke van der Schoot Harlingen, Mirjam Beeksma Deinum

Rixt Sinnema Wergea, Berber Ekema Poppenwier, Anke Zwart Berltsum

Jildou Sweering Folsgare, Sigrid de Jong Blauwhuis, Grada van der Schoot Harlingen

Boukje Houtsma Groningen, Nynke Andringa Grou, Anke Rinsma Reduzum

Afdrukbare Versie   Afdrukbare Versie
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2017
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20