Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Parturen 2017
Hoofdklasseparturen

Marten P. Bergsma Minnertsga, Dylan Drent Harlingen, Patrick Scheepstra Franeker

Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Alle Jan Anema Grou, Hendrik Kootstra Minnertsga

Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie, Tjisse Steenstra Bitgummole

Enno Kingma Leeuwarden, Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie, Hans Wassenaar Leeuwarden

Jelle Attema Idsegahuizum, Jacob Klaas Haitsma Wommels, Evert Pieter Tolsma
Winsum

Peter van Zuiden Tjerkwerd, Kees van der Schoot Sexbierum, Sjoerd de Jong Sint Annaparochie

Jelte Pieter Dijkstra Heerenveen, Pier Piersma Easterlittens, Jan Schurer Easterein

Menno van Zwieten Heerenveen, Hylke R. Bruinsma Minnertsga, Erwin Zijlstra Easterlittens


Eerste klas parturen

Elgar Boersma Stiens, Bauke Dijkstra Easterein, Willem Heeringa Tzummarum

Johannes van der Veen Pietersbierum, Allard Hoekstra Franeker, Thomas van Zuiden Bolsward

Durk Ennema Sexbierum, Pieter van der Schoot Sexbierum, Laas Pieter van Straten Feinsum

Feiko Broersma Leeuwarden, Habtumu Emke de Hoop Wommels, Roel Pieter de Jong Ried

Auke Boomsma Morra, Sip Jaap Bos Anjum, Jelle Jaap Stiemsma Lioessens

Johan Diertens Dronryp, Hyltje Bosma Makkum, Hillebrand Visser Leeuwarden

Arnold Zijlstra Tzummarum, Pieter Jan Plat Leeuwarden, Haije Jan Nicolay Britsum,

Jan Hof Franeker, Jorrit van Smeden Peins, Wybren Postma

Patrick Kramer Arum, Sil Leystra Westhoek, Marc Burger Witmarsum

Tweede klasse

Kevin Jaarsma Arum, Djurre Seerden Franeker, Johan van der Meulen Bitgummole

Jehannes Gietema Akkrum, Sander Kingma Dronryp, Dirjan Bouma Grou

Andrť van Dellen Berltsum, Tjerk Elsinga Wijnaldum, Klaas Pier Folkertsma Wons

Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker, Steven de Bruin Franeker

Remmelt Bouma Weidum, Jelte Visser Sexbierum, Nick Leistra Tzummarum

Michel Nesse Sibrandabuorren, Mart van der Molen Witmarsum

Cornť Tuinenga Berltsum, Tom Gerard Cats Menaam, Tycho de Groot Menaam

Site Ferwerda Hattum, Pieter Vogels Utrecht, Franke Ferwerda Maarssen

Patrick van Dellen Berltsum, Hendrik Jan van der Velde Bolsward, Aloys Freitag Makkum

Harmen Schuitmaker Slappeterp, Lennard Terpstra Dronryp, Jolt Vollema Peins

Lieuwe van der Werf Koarnjum, Sjoerd Smits Britsum, Ale van der GaliŽn Vrouwenparochie

Jan Sipke Tuinman Dronryp, Habtumu Emke de Hoop Wommels, Rimer Hoekstra Ee

Jesse Rinia Makkum, Jelle de Vries Wommels, Sybren Beert de Jong Kimswerd

Parturen dames hoofdklasse 2017

Anne Monfils Kimswerd, Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Marrit Zeinstra Peins

Ilse Tuinenga Berltsum, Wiljo Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden

Louise Krol Ee, Imke van der Leest Easterein, Sjanet Wijnia Wommels

Joukje Kuperus Oentsjerk, Maaike Osinga Franeker, Iris van der Veen Franeker

Elly Hofman Dronryp, Marte Altenburg Grou, Martzen Deinum Wommels

Marije van der Meer Leeuwarden, Klasine Huistra Reduzum, Annelien Broersma Leeuwarden

Nicole Hempenius Franeker, Sandra Hofstra Wjelsryp, Hatmke Siegersma Berltsum

Jildou Sweering Folsgare, Martine Tiemersma Easterein, Jennie Terpstra Mantgum

b>Parturen dames eerste klasse 2017

Nelie Steenstra Bitgummole, Anouk Tolsma Dronryp, Kim Dijkstra Makkum

Tineke Dijkstra Wjelsryp, Hermine Sytema Deinum, Jeske de Boer Leeuwarden

Anna-Brecht Bruinsma Wommels, Mariska Hoogland Bitgummole, Melissa Rianne Hiemstra Stiens

Sietske Okkema Easterein, Marije Hiemstra Easterein, Nynke Sinnema Grou

Jeanette Jansma Dronryp, Sigrid de Jong Blauwhuis, Marije Hellinga Marsum

Fenna Kramer Winsum, Anke Winkel Hijum, Grada van der Schoot Harlingen

Nieke Wateler Ferwert, Nynke Kooistra Dronryp, Corina de Vries Bitgum

Anne Berber Zeinstra Peins, Lotte Delgrosso Marsum, Jildou Felkers Stiens

Jeannet Jansma Dronryp, Wybrig Bakker Easterein, Melissa Rianne Hiemstra Stiens

Boukje Houtsma Groningen, Janieke Dijkstra Easterein, Anke Rinsma Reduzum

Annet de Haan Sint Annaparochie, Selma van der Molen Witmarsum, Jeska Terpstra Easterein

Wybrich Bakker Tersoal, Leila-Janneke Moufakkir Reduzum, Hiske Zeinstra Peins

Serena Hovenga Marsum, Mintje Meintema Dronryp, Ineke van der Ploeg Ried

Akkelyna de Haan Wier, Baukje Terpstra Easterein, Everdyna de Haan Wier

Andrea Kroes Gauw, Lusanne Klaver Minnertsga, Hendrieke van der Schoot Harlingen

Sjoukje Stuiver Witmarsum, Hester Bruinsma Wommels, Anneke Smid Witmarsum

Mirjam Beeksma Deinum, Ymkje Yntema Grou, Aluca Bouma Grou

Afdrukbare Versie   Afdrukbare Versie
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20