Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28        Agenda deze week:

Woensdag, maart 27
Evenement start om 09:30 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Parturen 2018
Hoofdklasseparturen op ranking volgorde!

1. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie, Tjisse Steenstra Bitgummole

2. Marten P. Bergsma Minnertsga, Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie, Hans Wassenaar Leeuwarden

3. Menno van Zwieten Heerenveen, Kees van der Schoot Sexbierum, Erwin Zijlstra Easterlittens

4. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Dylan Drent Harlingen, Hendrik Kootstra Minnertsga

5. Enno Kingma Leeuwarden, Piet Jan Plat Leeuwarden, Sjoerd de Jong Sint Annaparochie

6. Jelte Pieter Dijkstra Heerenveen, Allard Hoekstra Franeker, Thomas van Zuiden Bolsward

7. Jelle Attema Idsegahuizum, Gabe Jan van Popta Lollum, Patrick Scheepstra Franeker

8. Auke Boomsma Morra, Marten Feenstra Vrouwenparochie, Laas Pieter van Straten Feinsum

9. Arnold Zijlstra Tzummarum, Jacob Klaas Haitsma Wommels, Siebe Greidanus Wjelsryp

10. Haije Jan Nicolay Britsum, Pier Piersma Easterlittens, Evert Pieter Tolsma Winsum


Eerste klas parturen op ranking volgorde

11. , Bauke Dijkstra Easterein, Tsjerk Elsinga Dronryp

12. Patrick van Dellen Berltsum, Hyltje Bosma Makkum, Pieter van der Schoot Sexbierum

13. Feiko Broersma Leeuwarden, Habtumu Emke de Hoop Wommels, Djurre Seerden Franeker

14. Wierd Baarda Dronryp, Jan Sipke Tuinman Dronryp, Menno Galama Tjerkwerd

15. Johannes van der Veen Pietersbierum, Sip-Jaap Bos Groningen, Klaas Pier Folkertsma Wons

16. Remmelt Bouma Weidum, Jelte Visser Sexbierum, Willem Heeringa Tzummarum

17. Cornť Tuinenga Berltsum, Wiebe Wessel Bos Anjum, Roel Pieter de Jong Ried

Tweede klasse parturen op ranking volgorde

18. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Renť de Haan Franeker, Yannick Hielkema Bitgum

19. Andrť van Dellen Berltsum, Jelmer Westra Berltsum, Marco de Groot Franeker

20. Willem Jan Postma Bolsward, Michel Nesse Sibrandabuorren, Gerben de Boer Gaast

21. Jesse Rinia Makkum, Ype Bert van der Logt Makkum, Jelle de Vries Wommels

22. Wessel van der Woud Goutum, Sytse Koree Anjum, Dirk Henk Kuipers Arum

23. Mark Polstra Menaam, Lucas Postma Dronryp, Jasper Jager Dronryp

24. Youri de Groot Menaam, Jelle Cnossen Bolsward, Pieter Jan Leijenaar Exmorra

25. Paul Dijkstra Bitgum, Hendrik Jan van der Velde Heidenskip, Stefan van der Meer Baard

26. Hendry Steigenga Exmorra, Albert Feenstra Exmorra, Auke Geert Ybema Gaast

27. Lieuwe van der Werfff KOarnjum, Sjoerd Smits Britsum, Riemer Hoekstra Ee

28. Gerard de Vries Bitgum, Jelle Pieter van der Walt Tzummarum, Wytze Wassenaar Wier


Parturen dames hoofdklasse op ranking volgorde

1. Ilse Tuinenga Franeker, Sjanet Wijnia Wommels, Manon Scheepstra Leeuwarden

2. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Imke van der Leest Easterein, Marrit Zeinstra Groningen

3. Tineke Dijkstra Wjelsryp, Sandra Hofstra Wjelsryp, Louise Krol Ee

4. Elly Hofman Dronryp, Klasine Huistra Reduzum, Annelien Broersma Leeuwarden

5. Anna Brecht Bruinsma Wommels, Jeska Terpstra Easterein, Martzen Deinum Wommels

7. Jildou Sweering Folsgare, Martine Tiemersma Easterein, Jennie Terpstra Mantgum

8. Anne Monfils Groningen, Margriet Bakker Easterlittens, Harmke Siegersma Berltsum

b>Parturen dames eerste klasse 2018 op ranking volgorde

9. Wybrich Bakker Tersoal, Hiske Zeinstra Groningen, Melissa Rianne Hiemstra Stiens


10. Nicole Hempenius Ried, Anke Winkel Dronryp,

11. Jeanette Jansma Dronryp, Sigrid de Jong Blauwhuis, Marije Hellinga Marsum

12. Andrea Kroes Gauw, Ymkje Yntema Grou, Aluca Bouma Grou

13. Akkelyna de Haan Wier, Corina de Vries Bitgum, Hendrieke van der Schoot Sexbierum

14. Wiepkje Hiemstra Easterein, Marije Hiemstra Easterein, Nynke Sinnema Grou

15. Anne Berber Zeinstra Peins, Lotte Delgrosso Marsum, Jildou Felkers Stiens

16. Sjoukje Stuiver Witmarsum, Hester Bruinsma Wommels, Anneke Smid Witmarsum

17. Serena Hovenga Marsum, Hiske Zeinstra Peins, Simona Kootstra Minnertsga

18. Annet de Haan Sint Annaparochie, Selma van der Molen Witmarsum, Jeska Terpstra Easterein

19. Amarins de Groot Mantgum, Jannica van der Ploeg Stiens, Fenna Kramer Winsum

20. Boukje Houtsma Groningen, Margriet Miedema Berltsum, Hesther de Boer Jellum

21. Everdyna de Haan Wier, Baukje Terpstra Easterein, Sanne Hijlkema Gauw
Afdrukbare Versie   Afdrukbare Versie
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20