Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30    Agenda deze week:

Woensdag, december 19
Evenement start om 10:00 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Parturen 2018
Hoofdklasseparturen op ranking volgorde!

1. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie, Tjisse Steenstra Bitgummole

2. Menno van Zwieten Heerenveen, Kees van der Schoot Sexbierum, Erwin Zijlstra Easterlittens

3. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Dylan Drent Harlingen, Hendrik Kootstra Minnertsga

4. Marten P. Bergsma Minnertsga, Piet Jan Plat Leeuwarden, Sjoerd de Jong Sint Annaparochie

5. Peter van Zuiden Tjerkwerd, Allard Hoekstra Franeker, Thomas van Zuiden Bolsward

6. Jelle Attema Idsegahuizum, Hyltje Bosma Makkum, Evert Pieter Tolsma Winsum

7. Auke Boomsma Morra, Marten Feenstra Vrouwenparochie, Laas Pieter van Straten Feinsum

8. Durk Ennema Sexbierum, Jacob Klaas Haitsma Wommels, Patrick Scheepstra Franeker

9. Elgar Boersma Stiens, Bauke Dijkstra Easterein, Jelte Pieter Dijkstra Heerenveen

10. Arnold Zijlstra Tzummarum, Pier Piersma Easterlittens, Haije Jan Nicolay Britsum


Eerste klas parturen op ranking volgorde

11. Enno Kingma Leeuwarden, Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie, Hans Wassenaar Leeuwarden

12. Elgar Boersma Stiens, Hyltje Bosma Makkum, Klaas Pier Folkertsma Wons

13. Johan Diertens Dronryp, Hendrik Jan van der Velde It Heidenskip, Patrick van Dellen Berltsum

14. Kevin Jaarsma Arum, Habtumu Emke de Hoop Wommels, Djurre Seerden Franeker

15. Wierd Baarda Dronryp, Pieter van der Schoot Dronryp, Tsjerk Elsinga Dronryp

16. Johannes van der Veen Pietersbierum, Wiebe Wessel Bos Anjum, Sip-Jaap Bos Groningen

17. Remmelt Bouma Weidum, Jelte Visser Sexbierum, Willem Heeringa Tzummarum

19. Cornť Tuinenga Berltsum, Gerrit Jan Duiven Hartwerd, Lennard Adema Makkum

Tweede klasse parturen op ranking volgorde

21. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Renť de Haan Franeker, Wybren Postma Ingelum

22. Arne Tigchelaar Franeker, Fabian Noordhuis Bolsward, Jan Sjouke Weewer Sexbierum

23. Andrť van Dellen Berltsum, Jan Sipke Tuinman Dronryp, Menno Galama Bolsward

24. Michel Nesse Sibrandabuorren, Sjoerd Smits Britsum, Riemer Hoekstra Ee

25. Doede Rients Okkema Easterein, Bart Reijenga Witmarsum, Mart van der Molen Witmarsum

26. Tom Gerard Cats Menaam, Lennard Terpstra Dronryp, Kevin Jordi Hiemstra Stiens

27. Paul Dijkstra Bitgum, Gabe Jan van Popta Lollum, Stefan van der Meer Baard

28. Julian Faber Bolsward, Hendry Steigenga Exmorra, Leon Bekema Bolsward

29. Willem Jan Postma Bolsward, Albert Feenstra Exmorra, Gerben de Boer Gaast

31. Gerard de Vries Bitgum, Janko Koopal Ingelum, Yannick Hielkema Bitgum


Parturen dames hoofdklasse op ranking volgorde

1. Ilse Tuinenga Franeker, Sjanet Wijnia Wommels, Manon Scheepstra Leeuwarden

2. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Wiljo Sijbrandij Leeuwarden, Marrit Zeinstra Groningen

3. Tineke Dijkstra Wjelsryp, Sandra Hofstra Wjelsryp, Louise Krol Ee

4. Elly Hofman Dronryp, Marte Altenburg Grou, Martzen Deinum Wommels

5. Marije van der Meer Leeuwarden, Martine Tiemersma Easterein, Annelien Broersma Leeuwarden

6. Anna Brecht Bruinsma Wommels, Anouk Tolsma Dronryp, Kim Dijkstra Makkum

7. Jildou Sweering Folsgare, Martine Tiemersma Easterein, Jennie Terpstra Mantgum

8. Nelie Steenstra Minnertsga, Margriet Bakker Easterlittens, Harmke Siegersma Berltsum

b>Parturen dames eerste klasse 2018 op ranking volgorde

9. Wybrich Bakker Tersoal, Mintje Meintema Dronryp, Ineke van der Ploeg Ried

10. Nicole Hempenius Ried, Anke Winkel Dronryp, Melissa Rianne Hiemstra Stiens

11. Jeanette Jansma Dronryp, Sigrid de Jong Blauwhuis, Marije Hellinga Marsum

12. Andrea Kroes Gauw, Ymkje Yntema Grou, Aluca Bouma Grou

13. Akkelyna de Haan Wier, Corina de Vries Bitgum, Hendrieke van der Schoot Sexbierum

14. Wiepkje Hiemstra Easterein, Marije Hiemstra Easterein, Nynke Sinnema Grou

15. Anne Berber Zeinstra Peins, Lotte Delgrosso Marsum, Jildou Felkers Stiens

16. Sjoukje Stuiver Witmarsum, Hester Bruinsma Wommels, Anneke Smid Witmarsum

17. Serena Hovenga Marsum, Hiske Zeinstra Peins, Simona Kootstra Minnertsga

18. Annet de Haan Sint Annaparochie, Selma van der Molen Witmarsum, Jeska Terpstra Easterein

19. Amarins de Groot Mantgum, Jannica van der Ploeg Stiens, Fenna Kramer Winsum

20. Boukje Houtsma Groningen, Margriet Miedema Berltsum, Hesther de Boer Jellum

21. Everdyna de Haan Wier, Baukje Terpstra Easterein, Sanne Hijlkema Gauw
Afdrukbare Versie   Afdrukbare Versie
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20