Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>           01 02
> 03 04 05 06 07 08 09
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31            Agenda deze week:

Woensdag, maart 27
Evenement start om 09:30 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Parturen 2018
Hoofdklasseparturen op ranking volgorde!

1. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie, Tjisse Steenstra Bitgummole

2. Marten P. Bergsma Minnertsga, Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie, Hans Wassenaar Leeuwarden

3. Enno Kingma Leeuwarden, Piet Jan Plat Leeuwarden, Sjoerd de Jong Sint Annaparochie

4. Jelte Pieter Dijkstra Heerenveen, Allard Hoekstra Franeker, Thomas van Zuiden Bolsward

5. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Dylan Drent Harlingen, Hendrik Kootstra Minnertsga

6. Remmelt Bouma Weidum, Jelte Visser Sexbierum, Willem Heeringa Tzummarum

7. Menno van Zwieten Heerenveen, Kees van der Schoot Sexbierum, Erwin Zijlstra Easterlittens

8. Haije Jan Nicolay Britsum, Pier Piersma Easterlittens, Evert Pieter Tolsma Winsum

9. Patrick van Dellen Berltsum, Hyltje Bosma Makkum, Pieter van der Schoot Sexbierum

10. Johannes van der Veen Pietersbierum, Sip-Jaap Bos Groningen, Klaas Pier Folkertsma Wons


Eerste klas parturen op ranking volgorde

11. Andrť van Dellen Berltsum, Bauke Dijkstra Easterein, Tsjerk Elsinga Dronryp

12. Paul Dijkstra Bitgum, Hendrik Jan van der Velde Heidenskip, Stefan van der Meer Baard

13. Jelle Attema Idsegahuizum, Gabe Jan van Popta Lollum, Patrick Scheepstra Franeker

14. Auke Boomsma Morra, Marten Feenstra Vrouwenparochie, Laas Pieter van Straten Feinsum

15. Johan Diertens Dronryp, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum, Lennart Adema Makkum

16. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Renť de Haan Franeker, Yannick Hielkema Bitgum

17. Arnold Zijlstra Tzummarum, Jacob Klaas Haitsma Wommels, Siebe Greidanus Wjelsryp

18. Lieuwe van der Werff Koarnjum, Sjoerd Smits Britsum, Riemer Hoekstra Ee

19. Gerrit Dijkstra Anjum, Jan Sipke Tuinman Dronryp, Menno Galama Tjerkwerd

20. Cornť Tuinenga Berltsum, Wiebe Wessel Bos Anjum, Roel Pieter de Jong Ried

Tweede klasse parturen op ranking volgorde

21. Wierd Baarda Dronryp, Jelmer Westra Berltsum, Marco de Groot Franeker

22. Gerrit Jan Duiven Hartwerd, Hendrik Bouwhuis Easterein, Leon Bekema Bolsward

23. Feiko Broersma Leeuwarden, Habtumu Emke de Hoop Wommels, Djurre Seerden Franeker

24. Gerard de Vries Bitgum, Jelle Pieter van der Walt Tzummarum, Wytze Wassenaar Wier

25. Willem Jan Postma Bolsward, Michel Nesse Sibrandabuorren, Gerben de Boer Gaast

26. Hendrik Tolsma Goutum, Jouke Bosje Leeuwarden, Hillebrand Visser Leeuwarden

27. Roan Hein Joostema Minnertsga, Jan Bauke Tolsma Arum, Rick Poortstera Sint Jacobiparochie

28. Jan Hof Franeker, Justinvan Dijk, Jan Sjouke Weewer Sexbierum

29. Albert Feenstra Exmorra, Hendry Steigenga Exmorra, Auke Geert Ybema Gaast

30. Jan Tijtsma Anjum, Hielke Beijering Hijum, Wiebe Dijkstra Anjum

31. Jan Dirk de Groot Driezum, Wessel van der Woud Goutum, Youri de Groot Menaam

32. Harmen Schuitmaker Slappeterp, Simon Zijlstra Easterlittens, Jarco Kingma Dronryp

33. Keimpe Brander Pingjum, Redmer Zaagemans Witmarsum, Jsper Jager Dronryp

34. Sibrand Zondervan Menaam, Doede Rients Okkema, Joram Dijkstra Anjum

35. DaniŽl Iseger Goutum, Sytse Koree Anjum, Jelle Cnossen Bolsward

36. Lucas Postma Dronryp, Jelle Scharringa Wjelsryp, Hein Joostema Minnertsga

37. Allard Visser Schettens, Ignas Dijkstra Mantgum, Mark Polstra Menaam

38. Janko Koopal Ingelum, Sjoerd Teake Kooistra Hartwerd, Sjoerd Atze de Jong Wommels

39. Gjalt Sjirk de Groot Mantgum, Dirk Henk Kuipers Arum, Pieter Jan Leijenaar Exmorra

40. Roeland van der Ploeg Ried, Paulus Yde Walda Wjelsryp, Ruben Eijzenga Berltsum

41. Willem van Abbema Schettens, Wessel Schraa Wommels, Wessel Hilverda Winsum

42. Erik van der Veen Ried, Sybren Poelsma ReahŻs, Frans Dooper Witmarsum


Parturen dames hoofdklasse op ranking volgorde

1. Ilse Tuinenga Franeker, Sjanet Wijnia Wommels, Manon Scheepstra Leeuwarden

2. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Imke van der Leest Easterein, Marrit Zeinstra Groningen

3. Anne Monfils Groningen, Margriet Bakker Easterlittens, Harmke Siegersma Berltsum

4. Tineke Dijkstra Wjelsryp, Sandra Hofstra Wjelsryp, Louise Krol Ee

5. Anna Brecht Bruinsma Wommels, Jeska Terpstra Easterein, Martzen Deinum Wommels

6. Sietske Okkema Easterein, Anouk Tolsma Dronryp, Rixt Wijnia Wommels

7. Jildou Sweering Folsgare, Marte Altenburg Grou, Jennie Terpstra Mantgum

8. Elly Hofman Dronryp, Klasine Huistra Reduzum, Annelien Broersma Leeuwarden

b>Parturen dames eerste klasse 2018 op ranking volgorde

9. Wybrich Bakker Tersoal, Hiske Zeinstra Groningen, Melissa Rianne Hiemstra Stiens

10. Annet de Haan Sint Annaparochie, Corina de Vries Bitgum, Hendrieke van der Schoot Sexbierum

11. Hester Zijlstra Berltsum, Anke Winkel Dronryp, Simona Kootstra Minnertsga

12. Anne Berber Zeinstra Peins, Lotte Delgrosso Marsum, Kim Dijkstra Makkum

13. Andrea Kroes Gauw, Sigrid de Jong Blauwhuis, Marije Hellinga Marsum

14. Jeanette Jansma Dronryp, Jannica van der Ploeg Stiens, Aletta van Popta Lollum

15. Nicole Hempenius Ried, Margriet Miedema Berltsum, Fenna Kramer Winsum

16. Amarins de Groot Mantgum, Mintje Meintema Dronryp, Ineke van der Ploeg Ried

17. Boukje Houtsma Groningen, Anna Rixt Iedema Menaam, Boukje Ellen Bosma Makkum

18. Anna Ennema Sexbierum, Baukje Terpstra Easterein, Selma van der Molen Witmarsum

19. Serena Hovenga Marsum, Aluca Bouma Grou

20. Everdyna de Haan Wier, Selma de Boer Easterein
Afdrukbare Versie   Afdrukbare Versie
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20