Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>           01 02
> 03 04 05 06 07 08 09
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29  Agenda deze week:

Woensdag, maart 04
Evenement start om 09:30 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Onderwerpen > Column Rynk Bosma
Column Rynk Bosma
 

In rjochte banaan
Gepost op: Maandag 25 april @ 06:12:42 (2519 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


Nei jierren fan twadieling yn de keatsbűn binne de kanonnen fan de oarlochshannelingen no bedobbe, it tuskenskot fan de twa skieden keamers is fuorthelle. Dat is prachtich fansels foar sa’n lytse sport as keatsen. Hielendal ględ is de see noch net, de weagen sloegen ferline jier hast oer de seedyk doe’t Cornelis Terpstra in rjochtssaak tsjin de KNKB oanspande.

Noaskapke foar de beerput!

 

Mona Lisa
Gepost op: Maandag 11 augustus @ 11:01:50 (3123 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Jelle wie net op syn bęst dy moandeitemoarn doe’t hy oan in lege bestjoerstafel siet yn it klubgebou fan de keatsferiening. Hy wie foarsitter en it wurk siet him net mear op de ręch, it keatsen hie de taak fan it wurk oernaam koene je sizze. Grut ferskil wie fansels dat der in momint komt dat it wurk dien is, mei keatsen wie dat net sa, foaral net omdat hy it nuvere idee hie dat it heegste bestjoer yn de keatswrâld moarns al tocht dat it wurk dien wie.

 

De oare kant
Gepost op: Vrijdag 02 augustus @ 17:37:14 (3373 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De stielblauwe eagen seagen dwers troch my hinne, oars hie hy altiten in knikje of in knypeach, no net, hy seach gjinien, de blik rjochte op de wite PC-koepel, rjochte op it smelle berchpaadsje omheech nei de Olympus dy't de namme PC-winst neamd wurdt. It is flak nei de heale finale, de bal fan Hylke leit noch mar krekt yn de tribune en gjinien ken de bochten en oare gefaren better as hy.

 

Rainking
Gepost op: Vrijdag 12 juli @ 07:21:32 (4873 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Foarsitter Sytse fan keatsferiening ‘Klap der mar op’ klaude him yn maart al űnder de grutte wite pet doe’t hy in stikje papier yn hannen krige węrop stie dat it mei it keatsen dit jier allegearre oars kaam. Gjin puntentelling mear mar ranking. De lęsbril kaam út it doaske, de holle foaroer en doe lies hy hurdop: ‘rainking?? Wat is dat eins?’ Gelokkich foar Sytse wie syn rjochter hân, siktaris Ale, der ek by en dy wie in jier lyn in wike op fakânsje west yn Londen dus dy koe trije wurden Ingels prate. ‘Nee Sytse’, sa sei hy, ‘dęr stiet ranking’. Sytse seach him mei grutte eagen oan, dy eagen hiene Hotze noch yn aksje sjoen en je hoegden him neat oer prippers, bűten en kwea te fertellen, hy wist it allegearre. Mar dit wist hy net.

 

Sibbele fan Sweins
Gepost op: Maandag 03 juni @ 07:40:56 (5585 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Sibbele fan Sweins, wa ken him net soene je hast sizze. Wapene mei in wite pet, foars fan postuer, fage hy sa’n fyftich jier lyn syn paadsje wol skjin yn it achterste diel fan de krite. Je ha fan dy minsken węr’t je fan tinke, dy ha eartiids op skoalle nea it aap, noot, mies leard, se ha dat oerslein en binne fuortendaliks begűn mei binnen, bűten, kwea, en pripper. Sibbele wie sa’n man, de PC lei as keatser krekt te fier foar him, hy hearde net echt ta de grutten fan it grut spul, mear in drege twaddeklasser.

 

Betinke
Gepost op: Vrijdag 29 maart @ 23:10:30 (5515 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Gjinien koe moaier gűle by ferlies as reedrydster Marianne Timmer, sa waard der sein, en je kinne der oan ta heakje dat gjinien syn deaden moaier wit te betinken as de keatssport. Dat lęste die tongersdei wer bliken yn in folle Koornbeurs węr’t in betinkingstsjinst hâlden waard foar Wijtse Vlietstra. De Koornbeurs wie fol en der waarden al flusterjend en nei ôfrin fęst mear keatsers betocht as allinne Wijtse Vlietstra.

 

Slaan der mar tsjinoan
Gepost op: Zondag 21 oktober @ 08:40:06 (6745 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


De twee mannen keken elkaar diep in de ogen en in beider ogen was de vraag te lezen: ‘Fine wy hjir noch wol wat oan?’ Dat gebeurde na de 78ste buitenslag ergens op een najaarspartij van de heren hoofdklassers en de beide liefhebbers die samen bijelkaar opgeteld bijna honderd jaar bij het kaatsen komen, waren eerder bedroefd dan vol leedvermaak.

 

Fallende blęden
Gepost op: Woensdag 19 september @ 18:22:40 (6130 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De Aldehou komt eins te betiid om it de klassiker fan de fallende blęden te neamen. Te faak skynt de sinne op in moaie neisimmerdei om de besikers fan Sonnenborgh der oan te herinnerjen dat it moaiste fan de simmer wer foarby is en dus ek it keatsen.

 

Kersen foar Tine
Gepost op: Woensdag 15 augustus @ 19:28:21 (4734 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Al tritich jier sit Tine yn it hokje fan KV Oostergo, it sniewite hier as in ljochte krânse om de holle węryn twa djipbrune eagen. Keatsen yn it lyts, keatsen sa’t it heard by in keatsferiening dy’t syn fűnemint hat yn de âlde garde fan wat ea de ‘voetbaltrots van Dokkum’ wie: de grien-wite kleuren fan vv Dokkum. Mar de Appie Bakkers en Wiebe Hofstra’s fan eartiids kinne ek net de delgong keare dęr tusken de moaie bolwurken. Mar…lyts yn omfang, grut yn űntfangst.

 

Kritisch
Gepost op: Woensdag 18 juli @ 20:25:04 (4120 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Toegegeven dit is niet de meest voor de hand liggende plek om kritisch te zijn over wat voor kritisch door moet gaan. Negativisme benadrukt alleen de dingen die mis gaan, positivisme benadrukt uitsluitend de zaken die wel goed gaan. Een kritische houding probeert beide zaken te verbinden en, als het goed is, daarna te komen tot een redenering of conclusie waarmee je weer vooruit kunt.

 

Prizen
Gepost op: Woensdag 04 juli @ 19:54:31 (4648 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Prizen en keatsen hearre byelkoar as Sjűkelân en Bond. Wa’t geregeldwei mei keatsers fan froeger praat wit dat hast alle prizen lizze it sliepen űnder in laach stof dat betiden wol tritich jier tiid hân hat om himsels ‘voort te planten’. Faak binne dat de earetekens en bekers dy’t ea in pear wike op de skoarstienmantel steane om dęrnei te ferhuzjen nei de ivichheid fan it boppeste solderke.

 

Reclameborden
Gepost op: Maandag 28 mei @ 21:50:36 (4588 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Stel dat het bestuur van het Lanenkaatsen op 4 juni het jaarlijkse evenement verplaatst naar het parkeerterrein van de Lidl of Aldi aan de buitenkant van Harlingen. Mooi ruim nou, winkel vlakbij, kunnen mensen ook nog gemakkelijk versnaperingen halen en zo’n zeedijk op de achtergrond geeft toch veel meer sfeer dan die eeuwenoude gevels in het centrum van Harlingen. Mocht het allemaal te laat worden dan kunnen de aanwezige lantaarns nog worden ontstoken.

 

Keningen en kampioenen
Gepost op: Maandag 23 april @ 21:15:27 (7354 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Doe’t Anton Geesink yn 1964 dy Japanner op ‘e ręch lei naam hy it Nederlânske folk yn ien kear mei. Mei ien worp siet hy as de grutste judokampioen fan Nederlân yn de hollen fan it folk, dęr koe gjin Erik van Muiswinkel mei syn satire letter tsjinop. Wim Ruska koe der net tsjin op, ek al wie hy op grűn fan syn Olympise prestaasjes fan twa gouden medailles yn 1972 as judoka grutter. Mar hy hie pech, de Palestijnen dienen in oanslach, de foarsitter raasde beskamsum dat ‘The games must go on’ en doe’t it dien wie woe elk it sa gau mooglik ferjitte. Net earlik foar Ruska, no noch net want yn Londen binne se de blonde reus wer fergetten.

 

Businessman of boef
Gepost op: Vrijdag 13 april @ 14:06:25 (7221 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
It is dizze wike hűndert jier lyn dat betocht wurdt dat de Titanic tsjin in iisberg oanbotste. De boat is no ‘cultureel erfgoed’ wurden. Rom trije moanne lyn waard de HMS WIS-IN 2006 mei Jan Braaksma as kaptein nochris fan de boaiem fandele en opnij ta sinken brocht. Kâns is net grut dat dizze boat meikoarten ta ‘cultureel erfgoed’ wurdt ferklearre.

 

Hjerst
Gepost op: Woensdag 02 november @ 08:07:05 (7398 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Hjerst yn novimber, de readbrune en giele blęden hingje noch efkes oan de beammen, wachtsjend op de earste hjerststoarm dy’t se nei de ivige winterkjeld blaast. De natoer is net oars wend as de űnwrikberheid fan eigen wetten te folgjen, foar de minske went it nea want it ferfal yn de natoer is prachtich om te sjen, it ferfal by de mins nea.

 

Fuotstappen stelle
Gepost op: Zondag 02 oktober @ 08:03:04 (5574 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Daar doe je het allemaal voor als kaatser. Na een intensief kaatsseizoen mag je plaatsnemen tussen twee fraai versierde zerken op het kaatskerkhof. De mooie dingen die je doet met het prachtige, moderne materiaal liggen opgestapeld op de baar om in het gapende zwarte gat te worden gekieperd. Een aantal ‘tsjerkhôfgasten’ van bovenmodale leeftijd staat met de pet in de hand op afstand te kijken want het kaatsseizoen is weer afgelopen, het wordt weer tijd voor een wintertje zelfkastijding.

 

Koerier
Gepost op: Dinsdag 13 september @ 21:00:20 (5747 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Helblauwe ogen die vanonder woest piekend haar strijdlustig de wereld in tuurden. Het mocht de vroegere Freulewinnaar niet baten, in zijn hoofd zat een kronkelig, smal bergpaadje waarlangs hij wanhopig omhoog moest klauteren naar het zelfvertrouwen dat boven op de berg zetelde. De talrijke scherpe bochten onderweg garanderen een grote kans eruit te vliegen. ‘Wy binne net bang foar Gert-Anne’, zo zei hij bezwerend voor de partij in de halve finale in Marsum.

 

Tol
Gepost op: Donderdag 04 augustus @ 17:00:18 (4009 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


De PC blijft als kaatswedstrijd een schiereiland binnen de kaatswereld. Aan de ene kant deelt het evenement de sport met de andere partijen in het kaatscircuit dat van Beetgum via Harlingen naar Leeuwarden trekt. Aan de andere kant roept de PC dingen op die elders niet gebeuren. Als evenement slaat het ongewild een brug tussen de ‘beheinde’ kaatswereld en de vluchtige wereld die wordt bevolkt door mensen die hun faam vooral te danken hebben aan de talloze tv-schermen. (Foto: Joachim de Ruijter).

 

De wyn en de blommen
Gepost op: Woensdag 27 juli @ 20:08:22 (8769 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
As ‘wapenbroeders' sieten se yn 2006 op it foarste bankje oan de gastribunekant. Skouder oan skouder fochten beide heiten tsjin de spanning of beide soannen dizze dei de PC winne soenen. Doe't de soan de krâns om de nekke krige, feroare foar de iene heit de sa lang kâlde wyn foar ien dei yn in sęfte simmertwirre, de feale blommen fan it libben krigen foar even wer dy djippe, felle kleuren dy't it oare ferlies even draagliker makke.

 

Bescherming
Gepost op: Woensdag 20 juli @ 22:42:01 (6485 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
En het vuur brandt voort bij PC-voorzitter Johannes Westra als hij wordt gevraagd wat hij vindt van de strafexpeditie van ‘sport- en kaatshistoricus drs. Johannes Lolkama’ in de kaatskrant De Pripper. De KNKB-voorzitters Johannes Westra, Sake Saakstra en Theunis Piersma worden tot op de zolen afgebrand in deze editie van 2011. Van het beleid 1990-2010 deugt hoegenaamd niets, de kaatswereld werd geregeerd als een schoolklasje van voor 1940.

 

Het blokje
Gepost op: Woensdag 13 juli @ 19:37:35 (6187 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De Louis d’ Or-onderscheiding voor beste toneelspeler van Broeksterwâld en omstreken past niet bij het kaatsen. Beter en passender is de Klaas Kuikenbokaal en die kon zaterdag alleen maar naar Daniël Iseger gaan.

 

Het perron
Gepost op: Woensdag 08 juni @ 18:30:10 (5585 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Bedremmeld drentelen de sceptici en andere achterblijvers rond op het perron waar een drietal reclamezuilen van de LC Het Nieuwe Kaatsen verkondigt. Tevergeefs zoekt het groepje mensen naar een zuil waar ook hun verhaal op staat te lezen.

 

Flokke is mear
Gepost op: Zondag 08 mei @ 22:30:27 (11645 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Gjinien wit wat der earst wie, flokke as keatsen. De sport liket as in twaling makke foar flokken. Der is altiten wol in slach yn it ferline dy’t yn de rest fan de partij sa no en dan kręftich betocht wurdt mei in ‘onwelvoeglijk’ wurd dat it opperwęzen yn de hoeke sette wol, of is it mear?

 

Koninklijke onverschilligheid
Gepost op: Dinsdag 28 september @ 21:47:08 (7275 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
‘Marsum yn de rein’ beloofde al niet veel goeds, een tribune omgewaaid, een gedevalueerde partij vanwege Spaanse verplichtingen. Maar het kon een week later nog erger, de ‘Aldehou yn de rein’ en zelden heeft het weer zich zo naadloos aangepast aan de huidige situatie waarin de kaatssport zich bevindt.

 

Familie-album
Gepost op: Zondag 15 augustus @ 22:48:04 (5171 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Kaatsjournalist Sip Oosterhoff weigerde ooit om zijn eigen, zeer goed kaatsende dochter mee te nemen naar de Freule voor Easterlittens. Als coach van het jongenspartuur vond hij selectie van eigen familie ongepast én ongewenst, ondanks herhaaldelijk aandringen van bijvoorbeeld jongenskaatser Martinus Santema. Te veel integriteit als vijand van kind en sport.

 

Opblaascultuur
Gepost op: Zondag 08 augustus @ 21:50:08 (4283 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Regen, regen, regen, ‘It ljochtet rein’ zo sprak een toeschouwer ongewild poëtisch toen een ander riep ‘It ljochtet op’. Het is de PC van 1979 en alleen in de eerste omloop en tijdens een deel van de finale was het droog. De tribunes tijdens de finale vertoonden overal lege plekken, maar niemand is de heldhaftige strijd van Tjisse Wallendal onder historisch slechte omstandigheden tegen de favorieten vergeten.

 

Harren ferhaal
Gepost op: Zondag 01 augustus @ 20:29:46 (11695 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


Gjinien wist de moarns dat de dei fan de PC yn 1970 einigje soe as ‘trijekeningendei’. Noch minder minsken wisten dat it de lęste kear wie dat it blonde jonkje fan krekt 18 foar it earst en it lęst yn de finale al foarsichtich rikte nei de kroan en keningsbal fan aansens. ‘Do bist noch jong, dyn kâns komt noch wol’, sa waard sein. Ald is Hidde Sijpersma nea wurden, en de kâns op in PC-kroan en krânse kaam nea wer foarby.

 

Yn ’ e war en goed mis fansels’
Gepost op: Maandag 26 juli @ 07:24:34 (13712 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Tajűn, it moast noch op it lęste momint skreaun wurde en ek tajűn de goed 300 siden fan it jubileumboek Van Schuttershof tot ’t Oordje moasten dochs efkes ferwurke wurde. De inkt fan it ferhaal oer KV Bolsward wie op dizze site noch net droech, de krante moast noch nei de drukker, as dęr gie de telefoan mei Berend Ziengs al: ,,Dat ferhaal is goed mis fansels, dat der ynstiet dat wy ‘koninklijk’ binne wylst dat net echt sa is. En it is ek yn de war dat der ynstiet dat wy in Hollandiapartij hawwe, dat is allang net mear sa, dat woe’k efkes kwyt.’’

 

Klappe foor Tamme
Gepost op: Maandag 19 juli @ 10:57:33 (5891 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Soms is er reden de rijkdom van de geest een zacht duwtje in de rug te geven zoals dat ooit gebeurde na afloop van een straatkaatspartij in Bolsward op de Bargefenne. Een klassieke straatpartij die door de scheidsrechter naar een tevreden einde werd geleid.

 

De smaak van gal
Gepost op: Maandag 07 juni @ 22:32:27 (4990 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De wapenrusting kan worden achtergelaten bij het entreehokje als de Rypster kaatsarena in zicht komt. Een oase van ‘guodlikhyd’ met speelse woordenwisselingen wacht de bezoeker.

 

Weinig wimpels
Gepost op: Maandag 03 mei @ 21:44:30 (5673 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
In tijden van oorlog zijn vrienden en vijanden duidelijk gedefinieerde grootheden die lijnrecht tegenover elkaar staan. In een ander, naoorlogs verband kunnen vrienden de rol van vijand krijgen of omgekeerd. Elk mens heeft af en toe een ander nodig die hem de onaangename waarheid vertelt, die je even bijstuurt als je van het pad afraakt, die even de zachte maar dwingende hand legt op de blinde vlek en die even zichtbaar maakt voor de eigenaar opdat hij lere.

 

Hoe is het mogelijk
Gepost op: Woensdag 07 april @ 11:54:06 (6539 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Drs. Theunis Piersma koerst nog aan op een half jaar verlenging als voorzitter van de KNKB. Dan mag hij aftreden om na gedane arbeid goed uit te rusten. Hoe is het mogelijk dat iemand met zo veel onmiskenbare liefde voor het kaatsspel het beleidsmatig zo ver heeft laten komen met deze sport.

 

Almacht en taalmacht
Gepost op: Donderdag 11 februari @ 11:07:46 (3902 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


Wie een nederlaag in de wielerklassieker Parijs-Roubaix zo weet te verwoorden als de op 7 februari overleden wielrenner Franco Ballerini deed, bezit de almacht, de ultieme, bijna literaire verbeelding van het woord. Hij sprak over de Hel van het Noorden als was het een mooie vrouw die je als wielerliefhebber nachten achter elkaar kunt liefhebben zonder er ooit genoeg van te krijgen.

 

Jeuzelaars en jatters
Gepost op: Zaterdag 17 oktober @ 20:27:27 (24264 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


Het zal zo’n twee decennia geleden zijn dat mijn vader liever de krant een week oversloeg dan ‘Bűten de touwen’ van de onvergetelijke dűmny Hendrik Dijkstra een keer per maand in de WIS-IN te missen. (Foto: Henk Bootsma).

HB-lid Piet Zondervan: beschermheer van de jeuzelkonten en jatters.......

 

Dromenvanger
Gepost op: Maandag 24 augustus @ 16:28:14 (5878 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


‘Ik sis neat’, jodelde de directeur olijk alsof hij ooit één keer een eigen of oorspronkelijke mening had gehad. In tijden van crisis, zeg maar rustig een dodelijk dieptepunt, waarin een aantal enkelingen het wel even voor de meerderheid zal uitmaken wat zij wel of niet mogen lezen, dobbert het kaatsen bestuurlijk naar de ondergang.

 

Finale
Gepost op: Maandag 17 augustus @ 18:45:48 (16072 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
As jonkje fan de Wâlden woe hy al ier syn grinzen yn de sport ferlizze. Winterdeis as it iis noch mar heal hâlde op wei nei de djippe sleatten. Simmerdeis achter de ljippen en mollen oan, spear goaie en mei de maten keatse.

 

'Wat doest deran?’
Gepost op: Maandag 10 augustus @ 13:22:45 (41090 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


Het is een soap waarin de kastdeuren bol staan van onwelriekende gedaanten die nog wachten op de lijkenschouwer om even een stijlbloempje te gebruiken. De mede-auteur van dit alles heeft op voorhand al het begrafeniskostuum aangetrokken, het wachten is op de leedaanzeggers om het bestuurlijk lot te bezegelen en een einde te maken aan het deerniswekkende nepotisme dat zich rondom Witmarsum heeft verzameld.

 

Armoe
Gepost op: Donderdag 30 juli @ 14:00:12 (4858 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


,,Foar in ledepartij binne der wol in soad minsken,’’ zo sprak een argeloze toeschouwer uiterst waarheidsgetrouw.

Vernielingen aan de kleedbox op de PC, een teken van armoede

 

Baas foar ien dei
Gepost op: Maandag 22 juni @ 18:56:08 (18256 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
As de kweapeallen út de grűn oprize, de feesttinte fęstgespe wurdt en de plakken foar wer in haadklassepartij ynnaam wurde, ferskynt yn de fierte al de grutte auto op wei nei wer in keatspartij.

 

Aan eigen vlijt ten onder
Gepost op: Maandag 15 juni @ 18:54:01 (5018 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Blindeman spelen op de rotsen van de Grand Canyon met aan de ene kant de smalle weg van een juiste koers, en aan de andere kant het ravijn van te veel vlijt dat de kaatssport naar de ondergang dreigt te voeren.

 

Het is wel even wennen
Gepost op: Maandag 04 mei @ 18:38:33 (4515 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Een halve eeuw geleden vertrokken 5 bussen vanuit Franeker richting de woensdagpartij in Harlingen. Dat is nu definitief voorbij en dat is wel even wennen. Maar er is meer dat moet wennen.

 

Beschadigen
Gepost op: Maandag 06 april @ 21:04:14 (5380 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Bijna zou men het hoofd in deemoed buigen bij het horen van de afscheidshartenkreet ‘‘t kin gewoan net sa węze dat frijwilligers sa op dy manier beskadige wurde en ik hoop ek dat se der mei ophâlde, écht mei ophâlde’ van Tjerk Prins.

 

Met droge ogen
Gepost op: Maandag 30 maart @ 18:57:38 (5684 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De prille sprietjes komen voorzichtig boven het grasdek uit, het kaatsblad toont de nog overgebleven lezers opnieuw een knus kijkje op de trainingsvelden. Inhoudelijk wordt er heel wat af georakeld en wat opvalt is dat de ogen droog blijven bij het uitkramen van zo veel onzin.

 

‘Staakt wild geraas’
Gepost op: Woensdag 03 december @ 10:09:39 (18493 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De sinne skynde fűleindich op de wite rol entreekaartsjes yn it hokje by it keatsfjild. It die Siebe hast sear oan de eagen, mar dat wie noch it minste dat sear die.

 

Opnieuw belevingen
Gepost op: Woensdag 26 november @ 09:19:05 (5086 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Het voorgenomen rondetafelgesprek tussen KNKB en de ‘groep verontrusten’ is in de loopgraven van de beleving gesneuveld. Het is anderhalf jaar geleden dat het HB en Jaap Adema als vertegenwoordiger van de redactie van WIS-IN om de tafel zaten en die sessies hebben drie maanden geduurd.

 

Vertrap niet de bloemen...
Gepost op: Woensdag 19 november @ 08:37:12 (5511 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De wereldtitel in Equador verdiende weliswaar geen
koninklijk bazuingeschal, maar zo badinerend als het
succes in de Leeuwarder Courant van zaterdag werd onthaald, dat verdienen de campionissimo onder leiding van Marten Feenstra ook weer niet.

 

Oars as oars
Gepost op: Maandag 22 september @ 20:59:16 (17694 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
It wie oars as oars op de Aldehou, gjin mankelike sinne tsjin in eftergrűn fan reade blęden. Leafst 850 beteljende taskôgers toanden mar wer ris de űnsinnichheid oan fan tűzen as noarm. Gjin ledepartij mear yn de buert, alles op nei it prachtige Sonnenborgh, op nei de tinte en dy seis mannen dy’t krekt lykas oars ophâlde soene.

 

Klopgeesten
Gepost op: Dinsdag 16 september @ 07:44:39 (5255 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Het zal je gebeuren, je leidt een leven dat bepaald wordt door het ritme van koers tot koers. Elke keer laat je met een smachtende blik je fraaie blondine alleen achter op de bank en je denkt aan later: dan zal ik haar de hele dag gelukkig maken....

 

Jeltsje yn de rein
Gepost op: Maandag 08 september @ 19:43:14 (4685 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Terwijl het kaatsen zijn weg probeert te vinden tussen de omgeploegde karrensporen die een overvloedige regen in Pingjum hebben getrokken, ‘sutelt’ het voetbal zijn jargon al weer voorzichtig uit.

 

Wa is der foar wa?
Gepost op: Maandag 01 september @ 17:38:47 (19495 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Foarsitter Sake fan de keatsklup siet op it bankje yn it doarp, achter him de stiennen kontoeren fan it geastlik libben fan it doarp, foar him it keatsfjild, it doarpshűs, ‘fiif huzen en in bargehok’, sa’t syn pake Klaas dat eartiids sei.

 

Mensenwerk
Gepost op: Maandag 25 augustus @ 21:51:23 (4658 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Het kaatsleven begint tegenwoordig de allures van Alp d’ Huez te krijgen met zijn 23 bochten. Loodzwaar, geplaveid met Bildtse klei zo lijkt het en het ski-oord aan de top als het wenkend paradijs van eeuwige rust.

 

Stille helden
Gepost op: Maandag 18 augustus @ 18:21:32 (16306 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
‘Rűnom toer en piip fan it âld fabryk, leit Ikkerwâld’ sa waard it klubliet fan Nut en Nocht sneon oanheven, in dwers lűd fan Wâldmannen, in keatsferiening en in protte frijwilligers. Oare frijwilligers krigen in plakje yn de sinne as ‘stille helden’.

 

Kinderspelen
Gepost op: Maandag 11 augustus @ 17:21:16 (4609 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De ‘kinderspelen’ van de renaissanceschilder Pieter Breughel de Oudere verbleken bij het spel dat volwassenen tegenwoordig spelen onder het motto ‘begeleiding van de kaatsjeugd’. Achter een sluier van gestaag neervallende regen gebeuren weer beschamende en vooral meest dramatische dingen in kaatsland.

 

Noch eefkes net
Gepost op: Maandag 28 juli @ 19:58:02 (18449 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Op de somberste mominten betinkt de minske faak dat it libben neat mear is as wachtsjen op de dea, op dat iene momint, teminsten as it meisit. Faker duorret it al even in lijen langer.

 

Engelsmanplaat
Gepost op: Maandag 14 juli @ 20:31:26 (3889 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
‘Allemaal wat’, zo sprak de rossige Taede Zijlstra in zijn beste Bolswarders voor de viskraam van de vader van zijn maat Willem Bosma en hij deed een greep uit de palingvoorraad van de viskoopman zonder de portemonnee te trekken.

 

Ferkearde beslissingen
Gepost op: Dinsdag 08 juli @ 08:11:08 (16617 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Dat wie snein al even skrikken foar de ‘deskundigen’ fan keatsferiening ‘De föhnde mof’ fan Sopsum doe’t Sopsum 1 der mei 5-1 en 6-2 ôfgie tsjin Sopsum 2. En dat mei de Freule yn sicht.

 

Wadloper
Gepost op: Maandag 30 juni @ 23:19:00 (4677 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Heel soms bekruipt je als schrijver het gevoel dat een wadloper bij laag tij moet hebben. Het is moeizaam waden door een stroperige massa woorden om ze in de juiste volgorde te zetten. Elk mens die af en toe woorden moet produceren heeft er mee te maken.

 

De siel
Gepost op: Maandag 23 juni @ 20:46:40 (17123 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Sytse koe de linen dreame en syn neef Sake hoegden je neat te fertellen oer hoe in bytsje in knappe list te krijen foar de jierlikse keatspartij.

 

'Dan ben je een kerel’
Gepost op: Dinsdag 17 juni @ 00:01:01 (4913 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De beelden van blauwogig kroost of neiteam met reebruine kijkers op de armen van de nationale helden van dit moment geven voor het eerst het gevoel dat de kaatssport even voorop heeft gelopen op dit gebied. Wie herinnert zich niet de blonde schone en de beide kleintjes twee jaar geleden toen de toch wel erg flamboyante André Kuipers afscheid nam van de eeuwige kaatsvelden.

 

Emotie
Gepost op: Maandag 09 juni @ 23:21:14 (5033 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Bijna zonder uitzondering heeft alles wat een pen hanteert of aan gene zijde van de camera bivakkeert, dan wel anderszins bekend is over de eigen dorpsgrenzen, de eigen ervaringen verheven tot iets dat interessant zou moeten zijn voor iedereen.

 

Frijheid en fâdij
Gepost op: Maandag 02 juni @ 18:30:13 (16906 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De rjochter foet yn de beige broek slingere net mear sa linich as froeger oer it fytssadel. De tiid hie syn wurk dien. Trije mannen op wei nei De Ryp foar it jierliks útsje dat keatsen hjit.

 

Glorie en vergetelheid
Gepost op: Maandag 26 mei @ 20:32:39 (5520 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Toen uitgerekend sterverdediger John Terry van Chelsea op het beslissende moment zijn schoen iets te schuin op het drassige veld plaatste sleepte hij zijn gehelmde doelman mee naar de sportvergetelheid.

 

Gjin gebak
Gepost op: Maandag 19 mei @ 20:03:47 (22818 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De regio wurdt te grut foar it keatsen, of wurdt it keatsen te lyts foar de regio dy’t aloan mondialer wurdt.

 

Lakeien en meesters
Gepost op: Dinsdag 13 mei @ 20:56:24 (5231 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Op die mooie pinksterdag rezen lakeien omhoog als meesters terwijl elders meesters verschrompelden tot slippendragers. Niet kwaliteit, maar het optimaal benutten van toegevoegde capaciteiten bepaalden dat Sint Jacobiparochie het won.

 

Snakken
Gepost op: Dinsdag 06 mei @ 20:34:11 (4811 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
In de grote mensenwereld van de sport geldt het stilleggen van het kaatsspel ten behoeve van het natje en droogje van hardwerkende vrijwilligers op een keurmeestersstoel als ‘aandoenlijk’. Een woord waarin mededogen en een naar hautain neigend medelijden om voorrang strijden.

 

Keatsmannen en froulju
Gepost op: Maandag 01 oktober @ 18:11:40 (21733 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De beammen om it fjild kleurje feal grien, in earste hjerstread toant him rűnom it fjild fan Huzum. De keatsmannen fan OG ha it ree, telegrafen en ferlitten banken binne klearset en hast net te sjen troch de rein.

 

Waarom
Gepost op: Maandag 24 september @ 18:05:29 (4884 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
In al zijn ontroerende wijsheid wist Jules de Corte in zijn hit ‘Ik zou wel eens willen weten waarom’ altijd te eindigen met een verklarend daarom. In de herfst van 2007, als het kaatsseizoen zijn laatste stuiptrekkingen heeft zijn er alleen maar waaroms en waarommekes.

 

Vergeten
Gepost op: Maandag 17 september @ 20:28:25 (4626 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Een krans was niet genoeg, bloemen van een maat evenmin, met een fraai lint kwam er nog een koningstitel bij. Arme Pieter Scharringa, geslachtofferd door zijn eigen afscheid in plaats van geëerd.

 

Woekeren
Gepost op: Dinsdag 11 september @ 15:23:50 (5103 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Een rode stropdas met daarop het parmantige nummer 1 zal hij niet dragen. Hooguit een ‘voorhangsel’ met een troffeltje, ware het niet dat dit weer vervelende associaties geeft met die duistere loge.

 

De dei hat west
Gepost op: Maandag 03 september @ 17:52:43 (4563 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Zelfs een afgekeurde, blinde boordschutter van de luchtmacht zou de bressen wel weten te vinden in de beleidslinies van de KNKB. Om dat nu ook te doen zou al te gemakkelijk en goedkoop zijn.

 

Positief
Gepost op: Dinsdag 28 augustus @ 08:20:18 (4830 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De commissies spoelen als weerloze golven op het strand dat reglement heet. De hogepriesters van het positieve denken wijzen met verontwaardiging naar de boodschappers die attenderen op een rammelende motor.

 

De andere kant
Gepost op: Maandag 06 augustus @ 21:11:00 (4921 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Het oordeel dat de strafcommissie velde over de PC-koning van 2007 had grote overeenkomsten met de Freule-advertentie die KF Wommels in de laatste WIS-IN liet plaatsen: geniaal en hilarisch in zijn onbegrijpelijkheid.

 

Motrein en sinne
Gepost op: Maandag 30 juli @ 10:53:38 (19571 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Marsum yn ‘e rein klonk it jierren lyn, mar dizze kear reinde it net allinne yn Boalsert of Arum mar sa op wei nei de PC ek binnendoar, it miggele emoasjes yn de Bogt fen Guné en ek efkes derbűten.

 

Diep triest
Gepost op: Maandag 23 juli @ 20:04:38 (5138 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
‘The winner takes it all’ zong het fraaie, vrouwelijke deel van Abba decennia geleden al. Zij vergisten zich wel een beetje en vergaten er bij te vermelden dat de echte winnaar dat juist niet doet.

 

Dipjes
Gepost op: Dinsdag 17 juli @ 08:21:54 (4086 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De journalistieke mantels kenden vele kleuren en vormen, soms van fluweel, soms grijs getint van de boetedoening. En daar tussenin dipjes in allerlei verschijningsvormen met ongewild vele bondgenoten in de kaatswereld.

 

Baas
Gepost op: Maandag 09 juli @ 20:44:46 (4829 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Het was in Bolsward vooral een botsing tussen bazen waarbij onmacht en ‘űnferstân’ het wonnen van gewoon volwassen overleg. En de echte baas was niet thuis.

 

Verdronken geesten
Gepost op: Maandag 02 juli @ 22:36:32 (4536 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Een zondvloed daalde neer op de Masters in Heerenveen, het kaatsen verdronk in een zee van emoties. Hoe het echt ging op die Masters zullen de afwezigen nooit te weten komen want ook de journalistieke geest ging die vrijdag in het water ten onder.


 

Tot heil van
Gepost op: Maandag 25 juni @ 23:47:49 (3877 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
In een landschap van torenhoge ego’s verschijnt plotseling een man die de laagbouw van ego’s predikt en daarmee meer succes heeft als voetbalcoach dan wie dan ook.

 

Macht
Gepost op: Maandag 18 juni @ 22:27:27 (4923 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Niet de lijkbleke gelaatskleur van Abe Lenstra tijdens een vliegtocht was het meest onthullende in de voorpublicatie van het boek over de voetballegende, maar de macht van een vedette die over de tribunes heen reikte tot op het gladde ijs.

 

Anders
Gepost op: Dinsdag 12 juni @ 08:51:59 (4330 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Het enige blauw dat Teake Krap als kaatsscheidsrechter bij zich droeg was een toen nog blauwe blazer.

 

Steiger of stijger
Gepost op: Maandag 04 juni @ 11:02:03 (4367 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Onbewogen aanschouwde de ‘booster’ de vele maten die zondag op het kaatsveld in Dronrijp werden gehanteerd.

 

Voorlichting
Gepost op: Maandag 28 mei @ 22:58:11 (3841 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Eef Brouwers stond ooit in het gelid tussen de journalisten die zich beijverden om het publiek het hele sportverhaal te vertellen.

 

Regels
Gepost op: Zaterdag 19 mei @ 21:17:17 (19675 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Keatsferiening Węz-Wis fan Raerd befęstige de betiden net altiten wiere regel dat wiisheid mei de jierren komt.

 

Ien grutte famylje no?
Gepost op: Woensdag 04 april @ 22:41:27 (19086 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
“It is in stap te let, dit momint is net geskikt om it werom te draaien”, zo luidde het antwoord van Theunis Piersma op de vraag van de afdeling Wytgaard-Wirdum om met het aanstellen van een ‘commissie van wijze mannen’ te trachten de breuk alsnog te lijmen.

 

‘It skeind betrouwen’ in een kaatsbond
Gepost op: Woensdag 14 maart @ 16:28:56 (52743 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Allereerst even voor de duidelijkheid: onderstaand relaas kan geen objectief verhaal zijn omdat de schrijver ook twee jaar lang voor de WIS-IN schreef. Maar omdat niemand anders dit schrijft blijft niets anders over dan zelf de rol van ‘klokkenluider’ te spelen uit liefde voor de kaatssport.

 

Sokken
Gepost op: Dinsdag 19 december @ 08:28:19 (3012 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Zoals een kat zit te grijnzen naar een weerloos veldmuisje, zo lagen de sokken te wachten op het moment dat de drager zou besluiten het bed te verlaten.

 

Herijken
Gepost op: Zaterdag 21 oktober @ 14:28:39 (3746 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De prijs voor ‘de promotie van de sport als onderdeel van de Friese cultuur' is er al, maar de kaatsbond wil meer.

 

Oerdreaun of foarútgong
Gepost op: Maandag 18 september @ 23:05:09 (16146 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
It liket wol as wolle de lytse bern fan hjoed de tiid werom pakke fan harren heiten dy’t it jierren lang oan de keatssport jűn ha.

 

De kaatstoren
Gepost op: Maandag 11 september @ 21:36:52 (4260 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Het zou door kunnen gaan voor een weliswaar actuele, maar toch flauwe grap: de enige toren die sinds 11 september 2001 nog rechtop staat is Chris Wassenaar.

 

De puf derút
Gepost op: Maandag 04 september @ 21:50:11 (4228 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Op zaterdag kon zijn laatste optreden vanwege de regen geen doorgang vinden. Een dag later waren de vier laatste ballen in zijn tennisleven niet meer zichtbaar door een mistig tranenlandschap.

 

Schrikbeeld
Gepost op: Maandag 28 augustus @ 23:41:00 (18717 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Wat je oerdei lęze, komt yn nachtelike oeren faak werom, seker as je op fakânsje binne.

 

In favoryt ha op de PC
Gepost op: Maandag 31 juli @ 23:00:42 (18007 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Mei ien dy’t hikke en tein is yn de Wâlden hoopje dat Johan van der Meulen dit jier de PC wint? It antwurd is simpel: ja want ik hope foarich jier dat Chris it wurde soe om’t hy dat jier de bęste wie. En ‘eendagsvliegen’ genôch hân de lęste jierren no?

 

Pieken en dalen
Gepost op: Maandag 24 juli @ 15:52:45 (21529 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Hast tweintich gűne binne je kwyt as je it loket yn Ternaard foarby binne.

 

Koning Kuipers
Gepost op: Maandag 17 juli @ 16:50:36 (4126 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Als de sportwereld terug gebracht wordt tot het terrein van Sonnenborgh, dan mag je stellen dat André Kuipers zondag de Zidane van de Rengersdag was.

 

Erg sneu
Gepost op: Maandag 10 juli @ 21:07:41 (4206 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
In huize Robert Rinia kon zaterdag de vlag in top, eindelijk weer eens een hoofdprijs in de hoofdklas voor de kaatser met de beroemde achternaam.

 

Mooi voorbeeld
Gepost op: Maandag 03 juli @ 19:35:39 (4529 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Sinds enige weken kan het kaatsen nog wat leren wat betreft coaching, beleving, sport en geld van grote broer Voetbal.

 

Froeger is west
Gepost op: Maandag 26 juni @ 19:10:57 (3469 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Piet Jetze Faber kan aan het einde van dit jaar de champagne uit de vriezer halen en een toost uitbrengen op de nieuwe tijd.

 

Eigen beam meinimme
Gepost op: Maandag 19 juni @ 18:48:42 (3986 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Je moatte je eigen beam meinimme wolle je in bytsje skaad ha hjir,’ zo sprak een wat oudere kaatssupporter ‘út de Wâlden’ bij het betreden van de nieuwe kaatsaccommodatie van KV Het Noorden in Sint-Jacobiparochie.

 

Puzzelen
Gepost op: Maandag 12 juni @ 17:46:51 (3252 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Noorderling Arjen Robben bleek de reddende engel voor de regio Noord en vooral Stiens en omstreken.

 

Coach
Gepost op: Dinsdag 06 juni @ 17:38:26 (3677 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De ‘karos mei hynder en wein’ uit Wier die traditioneel de Bondswinnaars door het dorp rijdt had pinkstermaandag lange tijd de keus: linksaf naar Minnertsga of rechtsaf naar Berlikum.

 

De krânse
Gepost op: Maandag 29 mei @ 19:20:42 (24609 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


It reinde op in wize dy’t de Ingelsen sa moai mei in ‘drizzling rain’ oantsjutte en yn de provinsje fan Pyt Paulusma wurdt it in miggelreintsje neamd.

 

Beleving
Gepost op: Maandag 22 mei @ 19:08:11 (17982 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Twa oeren deis op de hometrainer, sân dagen yn de wike. Moandeis, tiisdeis en tongersdeis ek noch keatstraine.

 

Rypster merke
Gepost op: Maandag 15 mei @ 20:00:56 (4900 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
De wieken van de ‘booster’ draaiden de gehele middag onophoudelijk. En elke keer het gegil van overwegend meisjespassagiers die op deze wijze de engheid van de hoge omwentelingen wilde bezweren.

 

Besturen doe je niet alleen
Gepost op: Dinsdag 09 mei @ 10:22:13 (4090 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma
Al weer een aantal jaren sjouwt kaatstrainer Gerrit Okkinga een paar keer per week zijn aluminium kaatskanon achter in de Berlingo.

 

Kaatstrainer Gerrit Okkinga heeft bedenkingen bij spelveranderingen
Gepost op: Woensdag 26 april @ 07:52:56 (4393 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


Het lijkt in de publiciteit bijna alsof het kaatsseizoen al weer een aantal maanden bezig is, echter zondag 30 april begint het seizoen pas echt met de Bangmapartij in Weidum.

 

Het jaar van Chris Wassenaar
Gepost op: Woensdag 28 september @ 12:17:12 (4334 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Column Rynk Bosma


Wie het over het kaatsseizoen 2005 heeft denkt onmiddellijk aan die man uit Minnertsga, Chris Wassenaar.

 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2020
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20