Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>           01 02
> 03 04 05 06 07 08 09
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29  Agenda deze week:

Woensdag, februari 19
Evenement start om 09:30 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Onderwerpen > Kweapraat
Columns van Jan Braaksma
 

Kweapraat 192
Gepost op: Maandag 16 september @ 06:18:50 (2367 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen. No, bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar s mear as in spultsje. Sjoch it keatsen en it praat der oer hldt net op as de lste bal op de Aldehoupartij slein is. Dat giet troch oant it begjin fan it nije keatsseizoen. Dat is altyd sa west en dat sil ek wol sa lang trochgean sa lang wy der noch aardichheid oan hlde. De passy foar it spultsje is noch altyd sa grut dat der wol hiel wat barre moat eat wy it fwitte litte sille. Der is noch safolle dat wol de nedige kontsjes brke kin. Wy tinke dat wy de bond dr noch wol ta stipe wze kinne. Moatte se it wol wolle fansels en dr knypt it faak omdat wy fan trochpakken hlde en net mei de rem der op wurkje wolle. Boppedat hawwe wy neat mei de hjoeddeiske gearkomste kultuer. Rapportje sus en rapportje sa is net oan s bestege. Mei gewoan boereferstn moatte bepaalde saken dochs oplost wurde kinne. Mar dat is eins foar de wintertiid, no sjogge wy noch efkes werom op it lste keatswykein fan it frne keatsseizoen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 191
Gepost op: Zondag 08 september @ 18:43:24 (2427 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

No, dat kinst wol sizze Sake. Hoewol t it keatsen no nei de ein rint binne der noch altyd saken wrt wol efkes djipper nei sjoen wurde kin en faaks ek wol nedich is dat der noch efkes nei sjoen wurdt. Wy hawwe it dan oer bygelyks de wedstriidaginda fan 2020, de ranking by trochinoarlotterspartijen oer it feit dat der noch hieltyd gjin ljocht is yn de saak Danil Iseger en fansels komme wy noch efkes werom op it keatsen yn Marsum. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 190
Gepost op: Zondag 01 september @ 18:57:07 (1911 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek noch efkes op t west?

Fansels Sake, Fokke en ik ha, hoewol der noch mar in bytsje keatst wurdt, noch gench by de ein hn. Yn Penjum waard de lste frije formaasje partij fan dit jier ferkeatst en wy sjogge nei de lste klap yn it doarp fan Jan Reitsma senioar der noch efkes op werom. Wat gong goed en wat hie better kinnen. Ofrne freed krige ik fansels wer troch de efterdoar, it skynt blykber oars net te kinnen, de wedstriidaginda fan 2020 nder eagen en der waard ik net bliid fan. As leafhawwer brekt it swit je dan t. As ik de nije ranking fan dizze wike sjoch dan giet de grize hielendal oer de grauweik hldt myn hert fst foar Marsum en de Aldehou! Fierder ferbaas ik my hieltyd wer oer de gong fan saken oangeande de straf en berpskommisje. Foar de leafhawwer is der gjin touw mear oan fst te knoopje! Yn Penjum fong ik al lden op dat de saak tsjin Dylan Drent en Jehannes van der Veen en dy fan Danil Iseger oer it seizoen hinne tilt wurdein hynder soe der de hik fan krije. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 189
Gepost op: Maandag 26 augustus @ 05:17:48 (1882 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen. Noch wat by de ein hn mannen? Gench Sake, mear as gench en dat op it stuit dat it keatsen nei de ein rint. Der is feitlik te folle wat wol yn dizze rubryk meinaam wurde moat mar wy pakke der dizze kear in pear saken t wrt wy gewoan net om hinne kinne.

Wr giet it yn dizze kweapraat dan oer: No benammen oer de lotterij fan frne tiisdei, it wol of net yn berp gean fan Dylan Drent en Jehannes van der Veen, it werom jaan fan de berpskommisje fan de saak Danil Iseger. De wikseling fan partoeren nei de Frouljus-PC. En fansels de prestaasje fan Taeke Triemstra en de tige slagge Van Aismadagen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 188
Gepost op: Maandag 19 augustus @ 06:11:33 (1570 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen noch wat by de ein hn?

Sjoch as je yn keatsln omstappe dan giet der feitlik gjin dei foarby of der wurdt wol earne oer praat. Hldt dat no noait op, wurdt der dan sein. Is der no neat oars as dat keatsen. Krije jo der no noait in kear gench fan. Ik wie al lang gek wurden fan al dat gedoch. Jo leaver as ik. Hoe faak haw ik dat al heard en hoe faak sil ik dat noch hearre moatte. Ik tink sa lang ik yn it wrldsje dat keatsen hjit omstap. Mar dat is net nij. As je in bytsje each foar de skiednis hawwe, is it noait oars west. Miskien heart dat ek wol by it keatsen. Ien ferkeard wurd en de ien gunt de oar nea wer in blik. Der binne sels ferhalen dat it nei 50 jier noch net goed kommen is. No sa! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 187
Gepost op: Maandag 12 augustus @ 05:56:09 (1972 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

Nee Sake. Want it keatsen leit hast fjirttjin dagen op ien ear. It praten dr oer docht my al sear gench. Yn 2018 spile dit ek al en der soe wat oan dien wurdeSlge soe ek mar dy wie earder al dea. Ik hie it doel om Kweapraat mar in wike oer te slaan omdat ik der efkes hielendal, mar dan ek hielendal, klear mei wie. Dat bart net sa faak mar frne twa wike wie it safier. Jo sjogge saken, hearre fan bepaalde saken en dan wolle je der efkes neat mar dan ek neat mear mei te meitsjen hawwe omdat it dochs lken is oan in dea hynderDat komt miskien hurd oer mar it is sat it is en it komt sat it komt! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 186
Gepost op: Maandag 05 augustus @ 07:06:53 (2297 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer wat bekommen fan al dy keatsdrokte fan de frne dagen?

Ja en nee Sake. De PC fan frne woansdei sit s noch te folle yn e holle. Mar der wie fansels mear as de 166ste PC. Sneon wienen wy te gast yn Hitsum by de Ald-Meiers Partij en snein binne wy op it berteplak fan de ferneamde Taede Zijlstra west. Fierders komme wy noch graach werom op de skorsing fan Danil Iseger en de reklame dyt besocht wurdt te meitsjen foar it keatsen op Omrp Frysln en fansels pakke wy de Pyt Paulusmas fan hjoeddedei noch efkes by it ear! Praat gench om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 185
Gepost op: Maandag 29 juli @ 06:54:33 (1618 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan alle drokte fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. Hoewol: De eagen stean jo nei safolle partijen keatsen wolris rjocht yn e nekke. Wat wolle je ek:Tiisdeitejn moat der lotte wurde. Woansdei wie de Jong Feinte partij yn Easterein, tongersdei de Keats-off en freed de finale fan de junioarekompetysje. Mei as tsmiter trije lease autos as haadpriis. Foar de winners te brken yn it jier 2020 en dat foar in heal jier.Toe mar! Sneon de gebrkelike reis nei Seisbierrum en snein nei Arum. En dat alles flak foar de 166ste PC. As dat it no wie, dan wie dat bst te behappen west. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 184
Gepost op: Maandag 22 juli @ 17:55:15 (1848 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer hiel wat by de ein hn. Sneon gong de reis nei Makkum en snein stie de ferneamde Rengerspartij op it programma. Mar der wie folle mear fansels. Yn Makkum en op Sonnenborgh gong it foaral oer de ranking, it eksperimint fan it keatsen mei twa skiedsrjochters en wat soks no echt betocht hat. En it gie ek oer de fraach wrom dit wol koe en wrom de plannen fan de groep Johan Okkinga (mei hiele simpele oanpassings yn it hjoeddeiske keatsen) yn de iiskast moast en der noait wer t kommen is. Fansels it ferhaal op de site fan de bond oer de ranking wrt it kalk je fan de tosken spat en wy moatte it ek noch mar efkes hawwe oer it gedoch by it Horekakeaten fan in skoftke ferlyn. Wromt der troch de strafkommisje noch gjin tspraak dien is oer keatsers dyt dr mei keatst hawwe en oer it gefal Iseger. Yn Makkum hienen de measte keatsers in frije dei nommen en op de Rengers wie te sjen dat de formaasje fan Gert-Anne van der Bos it dipke wer efter har litten hat. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 183
Gepost op: Zondag 14 juli @ 21:40:55 (2258 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek wer wat by de ein hn?

Fansels Sake. Sa lang der keatst wurdt is der praat en as der net mear praat wurdt is it nei alle gedachten dien mei dat moaie spultsje dat keatsen hjit. Woansdei binne wy efkes fset nei Wier. Freed wienen wy te gast op it Hearrenfean en snein gong de reis nei Boalsert. Dan soenen je dochs sizze: No dat falt dan noch wol wat taDat soenen je sizze kinne, mar dan gean wy dochs in bytsje te krap troch de bocht. Wy soenen it yn dizze kweapraat noch wol efkes ha wolle oer de kwaliteit fan it hjoeddeiske keatsen en hoe tin alles is. Fansels komt it frjemde gedoch mei Sjoerd de Jong foarby en moatte wy it dochs noch efkes hawwe oer Danil Iseger dyt yn Huzum tsjin de reade lampe rn en snein yn Boalsert de preemje wn en derby it partoer dat hy traint fan de list keatste. Ek stean wy stil by it grut oantal partijen dat mar gjin feriening fine kin, sadat wedstriden en dan benammen yn de jeugd kategorie net troch gean kinne. En dan hawwe wy it mar net oar it feit dat straks yn augustus der twa sneonen en ien snein net keatst wurd troch de haadklasse!. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 182
Gepost op: Maandag 08 juli @ 06:05:46 (2476 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

Bekommen seisto? De holle docht s sear fan alle telefoantsjes en mailtjes dyt wy de frne dagen hn ha. Wr giet dat dan oer? No oer fan alles en noch wat. Serieuze saken en minder serieuze saken. Wy hawwe dat al faker sein mar wy smite tsjintwurdich alles op in souwe en wat op de souwe lizzen bliuwt pakke wy noch efkes by de kop. Oars bliuwt it dweilen mei de kraan iepen. It keatsen skynt net snder gedoch troch de tiid te kinnen. Wr giet it yn dizze kweapraat dan oer: no foaral oer ferskate saken. Wy wienen by it junioaren keatsen yn Wommels, fansels hawwe wy de brief nder eagen krigen dyt de keatsers nei it gedoch yn Berltsum krigen hawwe. Wy wienen by it Horakakeatsen yn Ljouwert en fansels by it keatsen foar sawol de manlju as de froulju yn Easterein en Huzum en wy komme noch efkes werom op it ekspirimint fan de kommende Rengers partij. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 181
Gepost op: Zondag 30 juni @ 23:02:30 (2117 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Sake jonge wy ha it sa drok hn as in lyts baaske. Der bart op dit stuit sa folle dat wy ek dizze wike wer in kar meitsje moatte fan wat wol en net yn dizze rubryk komt. Wat komt foarby? No, wy komme noch efkes werom op it keatsen yn Berltsum omdat guon tinke en tochten dat je twa prizen op ien dei winnen kinnede mannen fan de kontrle fan de moffen net mear dogge wrt se foar ynhiert binnen en no al bepale dat moffen dyt net troch de kontrle komme toch it fiat krije om mei te keatsendan fansels it net oanwzich wzen fan in HB-lid by de bond foar pupillenjonges yn Ingelum. Dat raast ek oan de protters. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 180
Gepost op: Maandag 24 juni @ 00:37:02 (2249 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Fansels Sake, keatsen jout altyd praat foar twa. Dat wie eartiids sa en dat sil ek wol sa bliuwe. Keatsen is ommers ferhalen en lykas by it fuotbal witte wy allegear wol hoet it moat. De minske mei graach seureIt is net goed of it doocht net. Mar al dy goeie wurden omsette yn dieden, dr ntbrekt it faaks oan. Mar sa is it altyd west en sa sil it ek wol bliuwe. Freed binne wy op besite west by it Lanenkaatsen yn Harns. Sneon koenen de leafhawwers te set yn Holwert en snein gong de reis nei Berltsum. En der wie ek wer nijs oer it feit dat der noch altyd gjin tspraak dien is yn de saak Iseger. Dat ettert mar troch. Fansels komme wy noch efkes werom op it keatsen yn Holwert en Berltsum. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 179
Gepost op: Zondag 16 juni @ 23:31:08 (2230 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Fansels Sake, yn keatsln is altyd wol wat oan de hn. De iene slt de eagen derfoar en de oare jout der ld oer. Wy hearre by de lste groep fan leafhawwers. Leafhawwer wurdt der dan sein? Ja, wy binne leafhawwer en sille dat ek bliuwe. Mar wy bedekke net alles mei de mantel der liefde. Dat giet s fierstente fier. De soap rnom Manon Scheepstra is noch lang net oer. It sil noch lang nei galmje der bin ik wis fan. De bond hat it oer net oalje op it fjoer goaie mar de saak dea sweie kin fansels ek net. Ien ding is wis: it keatsen krijt wer in klets en dat yn it tiid dat dat net lije kin. Sneon en snein koenen de leafhawwers te set yn Broeksterwld en snein gong de reis nei Sint Jabik. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 178
Gepost op: Maandag 10 juni @ 23:28:27 (2961 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat

'Goeie mannen noch wat by de ein hn?

Sjoch as je yn keatsln omstappe dan giet der feitlik gjin dei foarby of der wurdt wol earne oer praat. Hldt dat no noait op soenen je sizze. Is der no neat oars as dat keatsen. Krije jo der no noait in kear gench fan hear ik dan. Ik wie al lang gek wurden fan al dat gedoch seit myn buorman wolris. Do leaver as ik. Hoe faak ha ik dat al heard en hoe faak sil ik dat noch hearre moatte. Ik tink sa lang ik yn it wrldsje dat keatsen hjit omstap. Mar dat is net nij. As je in bytsje each foar de skiednis ha is it noait oars west. Miskien heart dat ek wol by it keatsen. Ien ferkeard wurd en de ien gunt de oar nea wer in blik. Der binne sels ferhalen dat it nei 50 jier noch net goed kommen is. No sa! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 177
Gepost op: Maandag 03 juni @ 04:50:14 (2395 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, yn keatsln is altyd wol wat oan de hn en hjoeddedei is dat faak mear as eartiids. It keatsen hat wol wat fan it waar. As it ien kear reint dan hldt it faaks ek net wer op. Ik moast dr oan tinke doet ik juster t De Ryp werom ried nei Frjentsjer ta. Alle wiken neidat ik wer in stikje op de site setten haw, dan bekrpt my in gefoel fan: Soe ik de oare wike ris frij kinne fan wer in kweapraat. Soe der noch wol gench stof ta neitinken wze. It moat dochs in kear ophlde is it net. It sil dochs wol ris moai sinneskyn waar wurdeNo, it bliuwt faaks by de gedachte. Dizze wike is it wer raak om samar te sizzen. Moai en minder moai nijs. Je kinne it wol dea swije mar dr sjitte wy ek neat mei op. As it ien kear oan it papier tabetroud is, dan kin dat miskien de oanset wze dat bepaalde saken no wol goed oppakt wurde. Fokke is net ien fan de kop yn it sn stekke. Dr is it spultsje him te leaf foar. De wierheid hat no ien kear in skel ld as wy it no wol of net leuk fine. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 176
Gepost op: Maandag 27 mei @ 05:32:15 (2042 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan alle drokte fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. Hoewol de eagen stean jo dan nei safolle partijen keatsen wolris rjocht yn e nekke. Sneon keatsten de froulju yn Menaam en snein mochten wy dr wer hinne omdat manlju haadklassers doe graach foarbst opslaan woenen. Mar dat hie der bytiden wol oan. It wie bytiden mear in kwestje fan hoe komme wy by de ein. Dat jildt ek foar in stikjeskriuwer dyt de saken graach beneamt. Dat falt net altyd by eltsenien yn de goeie ple. Mar dat heart der ek in bytsje by. Boppedat witte wy as gjin ien dat as je de holle boppe it meanfjild tstekke, der op je sketten wurde kin. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 175
Gepost op: Maandag 20 mei @ 06:59:54 (1829 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, bytsje bekommen fan it frne wykein?

Giet wol Sake, giet wol. Wy binne noch mar krekt tein set of der komt al wer gench op s paad wrt wy wol efkes by stil stean kinne. Wy binne noch fan in generaasje dyt de arbeidsetyk noch heech yn it findel hat. Wy reitsje ek net yn e war as bepaalde stikjes by in oantal freonen net goed falle. Wy soenen dizze freonen freechje wolle dizze site net mear oan te klikken. In klik mear of minder makket dochs neat t. Yn t fean sjogge wy net op in turfke mear as minder. Gean wy mar oer ta de oarder fan de dei. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 174
Gepost op: Maandag 13 mei @ 05:28:27 (2175 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, ek noch wat om hannen hn?

Fansels Sake, keatsen jout altyd praat foar twa. Dat wie eartiids sa en dat sil ek wol sa bliuwe. Keatsen is ommers ferhalen en lykas by it fuotbal witte wy allegear wol hoet it moat. De minske mei graach seureIt is net goed of it doocht net. Mar al dy goeie wurden omsette yn dieden, dr ntbrekt it faaks oan. Mar sa is it altyd west en sa sil it ek wol bliuwe. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 173
Gepost op: Maandag 06 mei @ 05:28:02 (2149 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Fansels Sake. Wy binne noch mar krekt tein set of der is al wer praat foar twa. It is folle mear as in hnfol weet yn it hinnehok smite. De hinnen spatte dan efkes op, mar nei in pear tellen is der dan ek wer de rst. Sa giet dat al sa lang der keatst wurdt. As it net oer it keatsen sels giet, dan giet it wol oer de omballingen. No binne der tal fan leafhawwers dyt efter it net fiske ha by de tjefte fan de sitplakken op e kommende PC. It iene nei it oare mailtsje kaam fannejn op myn buro. Oer it te koart wat der no blykber al is oan PC-kaarten, oer it wol of net lid wurde fan it PC-Selsskip en oft Zuiderburen of Techum no wol of net nder Goutum falle, of dat de ynwenners noch nder it keatsberik falle fan bygelyks Huzum. By it lste tink ik dan altyd waar rook is is vuur, mar by sokke saken wol ik it dan ek mar litte want der binne wol foar mindere saken messen lutsen. Net dat ik der net oer skriuwe wol, mar ik wit te min fan de hoed en de rand. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 172
Gepost op: Maandag 29 april @ 06:17:52 (2055 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, bliid dat de lytse bal wer oan it rljen is?

Fansels Sake lit der gjin misbegryp oer wze. Krapoan sn moanne ha wy it der snder dwaan moatten. Mar foar it gefoel wie dy tiid gns koarter. Ik tink datsto dy miening ek wol hast Sake of net soms? Kin ik wol yn mei gean mannen. Wy binne al in moai ein de eker op, mar soenen dochs noch wol in pear moaie slaggen meitsje wolle. Neat is ommers wis yn it libben. Wy ha it sels yn de neiste omjouwing gench meimakke dit jier. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 171
Gepost op: Zaterdag 15 september @ 12:02:57 (3022 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen. No, bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar s mear as in spultsje. Sjoch it keatsen en it praat der oer hldt net op as de lste bal op de Aldehoupartij slein is. Dat giet troch oant it begjin fan it nije keatsseizoen. Dat is altyd sa west en dat sil ek wol trochgean sa lang wy der noch aardichheid oan hlde. De passy foar it spultsje is noch altyd sa grut dat der hiel wat barre moat foardat wy it fwitte litte sille. Der is noch safolle dat wol de nedige kontsjes brke kin. Wy tinke dat wy de bond dr noch wol ta stipe wze kinne. Mei gewoan boereferstn moatte bepaalde saken dochs oplost wurde kinne. Dat is eins foar de wintertiid, no sjogge wy noch efkes werom op it lste keatswykein fan it frne keatsseizoen. (Cartoon; Peter Vassilev).

 

Kweapraat 170
Gepost op: Zaterdag 08 september @ 12:58:21 (3325 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

No, dat kinst wol sizze Sake. Hoewol t it keatsen no nei de ein rint binne der noch altyd saken wrt wol efkes djipper nei sjoen wurde kin en faaks ek wol nedich is dat der noch efkes nei sjoen wurdt. Wy hawwe it dan oer bygelyks it lotsjen, de besetting fan de romten wrt it bestjoer yn heart te sitten en fansels komme wy noch efkes werom op it keatsen yn Marsum. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 169
Gepost op: Zaterdag 01 september @ 13:36:28 (3076 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

Fansels Sake, hiest net oars ferwachte dochs? We ha s dizze kear beheine moatten ta ien wedstriid mar der binne noch gench saken wrt wy it noch wol efkes oer hawwe wolle. Dat giet dan oer de wedstriid fan Wommels wrt de froulju ferline wike snein noch foar bst opsloegen mar de tstrieling fan de partij hie mear wei fan in ledepartij. Fansels komme wy ek noch efkes werom op de 42ste frouljus-PC en dan benammen oer it feit dat de KNKB dwers lizze soe om de wedstriid wat nei foaren te heljen. Ik tink dat it wol efkes oars leit. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 168
Gepost op: Zaterdag 25 augustus @ 12:49:05 (3118 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan alle drokte fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. Hoewol de eagen stean jo dan nei safolle partijen keatsen wolris rjocht yn e nekke. Wat wolle je ek: woansdei wie de 42ste Frouljus-PC, freed stienen de froulju al wer klear yn Bitgum en sneon en snein woenen de haadklassers graach foarbst opslaan mar dat hie der wol oan. It wie bytiden mear in kwestje fan hoe komme wy by de ein. Dat jildt ek foar in stikjesskriuwer dyt de saken graach beneamt. Dat falt net altyd by eltsenien yn de goeie ple. Mar dat heart der ek in bytsje by. Boppedat witte wy as gjin oar, dat as je de holle boppe it meanfjild tstekke, der op je sketten wurde kin. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 167
Gepost op: Zaterdag 18 augustus @ 13:40:23 (2500 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

Fansels Sake. Sa lang der keatsen is besykje wy der by te wzen. Wy hawwe ien wike Kweapraat oerslein omdat wy der efkes hielendal mar dan ek hielendal klear mei wienen. Dat bart net sa faak mar frne wike wie it safier. Jo sjogge saken, hearre fan bepaalde saken en dan wolle je der efkes neat mar dan ek neat mear mei te meitsje hawwe omdat it dochs lken is oan in dea hynderDat komt miskien hurd oer mar it is sat it is en it komt sat it komt! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 166
Gepost op: Zaterdag 04 augustus @ 13:36:29 (2563 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, al wer wat bekommen fan al dy keatsdrokte fan de frne dagen?

Ja en nee Sake. De PC fan frne woansdei sit s noch te folle yn e holle. Mar der wie fansels mear as de 165ste PC. De lotting, oars in fst nderdiel fan de moandeitejn, waard no hlden yn it ramt fan de theaterfoarstelling HEEDAAR. Wy wienen der by en komme der yn dizze Kweapraat ek op werom. Sneon wienen wy te gast yn Hitsum by de Ald-Meiers Partij en snein binne wy op it berteplak fan de ferneamde Taede Zijlstra west wrt it partoer fan Van der Bos-en-dy wer ris foar bst opsloech. Praat gench om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 165
Gepost op: Zaterdag 21 juli @ 15:38:42 (2172 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuerlik Sake, yn keatsln is altyd wol wat oan de hn en hjoeddedei is dat noch folle mear as eartiids. It keatsen hat wol wat fan it waar. As it ien kear reint dan hldt it faaks ek nea wer op. Ik moast dr oan tinke doet wy (Frans Poppes en ik sei de gek) snein t Ljouwert werom riden nei Frjentsjer ta. Eltse wike neidat ik wer in stikje op de site setten ha dan bekrpt my in gefoel fan: Soe ik de oare wike ris frij kinne fan wer in kweapraat. Soe der noch wol gench stof ta neitinken wze. It moat dochs in kear ophlde is it net. It sil dochs wol ris moai sinneskyn waar wurdeNo, it bliuwt faaks by de gedachte. Dizze wike is it wer raak om samar te sizzen. Moai en minder moai nijs. Je kinne it wol dea swije mar dr sjitte wy ek neat mei op. As it ien kear oan it papier tabetroud is, miskien kin dat de oanset wze dat bepaalde saken no wol goed oppakt wurde. Fokke is net ien fan de kop yn it sn stekke. Dr is it spultsje him te leaf foar. De wierheid hat no ien kear in skel ld as wy it no wol of net leuk fine. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (164).
Gepost op: Vrijdag 13 juli @ 09:13:42 (2256 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer hiel wat by de ein hn. Sneon gong de reis nei Makkum en snein stie de ferneamde Rengerspartij op it programma. Mar der wie mear fansels. It brek oan skiedsrjochtersis der ien fan. Yn Makkum hie foarman Warren van der Veen de bokkeprk op en op Sonnenborgh gong it benammen oer de teloargong fan ien fan de klassiekers fan it hjoeddeiske keatsen. Ek de kommende keats-off sille wy efkes op it skild tille. Wy prate dan oer de sin en nsin fan dizze oer it hynder tilde wedstriid dyt heaks stiet op wrt de ranking no ien kear foar yn it libben roppen is. Ddlikheid jaan oan sporter en leafhawwer. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (163)
Gepost op: Vrijdag 06 juli @ 09:39:41 (2297 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

Bekommen seisto? De holle docht s sear fan alle telefoantsjes dyt wy de frne dagen hn ha. Wr giet dat dan oer? No oer fan alles en noch wat. Serieuze saken en minder serieuze saken. Wy smite tsjintwurdich alles op in souwe en wat op de souwe lizzen bliuwt pakke wy noch efkes by de kop. Oars bliuwt it dweiljen mei de kraan iepen. Wr giet it yn dizze kweapraat dan oer: no bynammen oer it ferhaal dat ofrne tongersdei yn de Ljouwerter Krante stie en wrynt it giet oer de mof fan Laas Pieter van Straten en hoet dat no krekt allegearre gongen is en wieDan komt ek noch de hurdheidsmeter om de hoeke, wat dat ek wze mei en besiket de nije direkteur fan it keatsbn de lzer ddlik te meitsjen dat it earliker moat yn keatslnFierder stean wy fansels stil by it hommels ferstjerren fan Klaas Kramer dyt net allinnich in grut leafhawwer wie mar boppeal it keatsen en dan bynammen it frouljuskeatsen krapoan 25 jier stipe hat. En fansels sjogge wy noch efkes werom op de wedstriden yn Drylst en Boalsert. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (162)
Gepost op: Vrijdag 29 juni @ 22:14:51 (1854 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek wer wat by de ein hn?

Fansels Sake. Sa lang der keatst wurdt is der praat en as der net mear praat wurdt is it nei alle gedachten dien mei dat moaie spultsje dat keatsen hjit. Wy wienen freed te gast yn it Hearrenfean en snein gong de reis nei de Ouwe Seunen yn de havenstd. Dan soenen je dochs sizze: no dat falt dan noch wol wat tadat soenen je sizze kinne mar dan gean wy dochs in bytsje te krap troch de bocht. Wy soenen it yn dizze kweapraat noch wol efkes ha wolle oer de kwaliteit fan it hjoeddeiske keatsen en hoe tin alles is. Fansels komt de reade kaart fan Laas Pieter van Straten ek noch foarby en moatte wy it dochs noch efkes hawwe oer de begjintiden fan it keatsen fan de haadklasse en as lste wolle wy dochs efkes stil stean by it geweldich keatsen fan de Tjisse Steenstra fan Bitgum. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (161)
Gepost op: Zaterdag 23 juni @ 06:25:55 (3039 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen noch wat by de ein hn?

Sjoch as je yn keatsln omstappe dan giet der feitlik gjin dei foarby of der wurdt wol earne oer praat. Hldt dat no noait op seit myn twadde helte wolris. Is der no neat oars as dat keatsen. Krijsto der no noait in kear gench fan. Ik wie al lang gek wurden fan al dat gedch. Do leaver as ik. Hoe faak ha ik dat al heard en hoe faak sil ik dat noch hearre moatte. Ik tink sa lang ik yn it wrldsje dat keatsen hjit omstap. Mar dat is net nij. As je in bytsje each foar de skiednis ha is it noait oars west. Miskien heard dat ek wol by it keatsen. Ien ferkeard wurd en de ien gunt de oar nea wer in blik. Der binne sels ferhalen dat it nei 50 jier noch net goed komen is. No sa! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (160)
Gepost op: Zaterdag 16 juni @ 14:47:25 (2617 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, de kop al wer in bytsje skjin nei alwer in drok keatswykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer it nedige by de ein hn. Blykber kin dat net oars yn de wrld dyt keatsen hjit. Verbaas u niet verwonder u slechts hoe faak hat mem dat net sein en it is noch altyd fan tapassing. Eltse wike binne wy fan doel om net mear oer de rneferskynselen te skriuwen, mar it echte keatsen op it earste plak te setten mar it bliuwt oant no ta by de gedachte want ek dizze wike hat it keatsen dochs wer de nedige klapkes oprn. Ik hear it guon al sizzen: net oandacht oan skinke. Dat giet wol wer oer. No, wy stean der wat oars yn. As der earne reuring is dan moatte jo dat net dea swije mar der op f gean en sjen as je der wat oan dwaan kinne. Net de kop yn it sn stekke want dr is noch noait ien better fan wurden. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (159)
Gepost op: Zaterdag 09 juni @ 17:28:22 (2622 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan alle drokte fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. Hoewol de eagen stean jo dan nei safolle partijen keatsen wolris rjocht yn e nekke. Wat wolle je ek: tongersdei bin ik efkes nei de Lanen west yn Harns, freed stienen de froulju al wer klear yn Stiens. Sneon gong de reis nei ien fan myn favorite keatsdoarpen Damwld en snein woenen de haadklassers graach foarbst opslaan mar dat hie der bytiden wol oan. It wie bytiden mear in kwestje fan hoe komme wy by de ein. Dat jildt ek foar in stikjeskriuwer dyt de saken graach beneamt. Dat falt net altyd by eltsenien yn de goeie ple. Mar dat heart der ek in bytsje by. Boppedat witte wy as gjin ien as je de holle boppe it maaifjild tstekke dat der op je sketten wurde kin. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (158).
Gepost op: Zaterdag 02 juni @ 15:28:29 (2267 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan it frne wykein?

Giet wol Sake, giet wol. Wy komme sa geandewei yn de heechsimmer fan it keatsen en dan komt der hiel wat op jo paad. Mar wy binne noch fan in generaasje dyt de arbeidsetyk noch heech yn it findel ha. Wy reitsje ek net yn e war as bepaalde stikjes by in oantal freonen net goed falle. Wy soenen dizze freonen freegje wolle dizze site net mear oan te klikken. Yn t fean sjogge wy net op in turfke mear as minder. Gean wy mar oer ta de oarder fan de dei. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (157)
Gepost op: Zaterdag 26 mei @ 23:32:55 (2353 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, koenen jimme de sinne noch in bytsje de baas?

Och Sake, dat foel wol ta hear. Ik haw sok waar folle leaver as reinwetter. Moai lns de kant fan it fjild mei it opteken boekje yn de han. Wat wolle je noch mear. Sjoch, yn de eagen fan bepaalde leafhawwers dogge je it ommers dochs noait goed. Mar nei safolle jierren wolle wy s der net mear drok om meitsje. As je de holle boppe it meanfjild tstekke witte je yn it foar dat der op je sketten wurde kin. Eltsenien hat in miening en dat moat ek moai sa bliuwe oars is der ek net folle mear oan. Der wurdt my wolris de fraach steld: Is it net hiel ferfelend, om altyd mar wer oer dat keatsen te praten en te skriuwen. Der binne dochs wol wichtiger saken yn s bestean. Fansels binne dy der en se binne faak net te tellen. Mar skriuwe oer keatsen makket de gekste dingen yn in minske los. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (156)
Gepost op: Maandag 21 mei @ 03:23:33 (2402 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer efkes op t west?

Ja wis Sake, wy ha s dit wykein net ferfeeld. Sneon wie de Jong Nederln partij, snein binne wy fstutsen nei Jorwert en moandei ha wy besite brocht oan de Bnspartij en net sat dizze partij al jierren neamd wurdt it NK. No, der falt noch wol wat oer te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (155)
Gepost op: Zaterdag 12 mei @ 16:49:22 (2847 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat om hannen hn?

Tuerlik Sake, keatsen jout altyd praat foar twa. Dat wie eartiids sa en dat sil ek wol sa bliuwe. Keatsen is ommers ferhalen en lykas by it fuotbal witte wy allegearre wol hoet it moat. De minske mei graach seureit is net goed of it doocht net. Mar al dy goeie wurden omsette yn dieden, dr ntbrekt it faaks oan. Mar sa is it altyd west en sa sil it ek wol bliuwe. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (154)
Gepost op: Zondag 06 mei @ 00:18:41 (1866 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Fansels Sake. Wy binne noch mar krekt tein set of der is al wer praat foar twa. It is mear as je in hnfol weet yn it hinnehok smite. De hinnen spatte dan efkes op mar nei in pear tellen is der dan ek wer de rst. Sa giet dat al sa lang der keatst wurdt. As it net oer it keatsen sels giet dan giet it wol oer de omballingen. No, binne der tal fan leafhawwers dyt efter it net fiske ha by de tjefte fan de sitplakken op e kommende PC. It iene nei it oare mailtsje komt hjoed op myn buro. Ik tink dan altyd waar rook is is vuur, mar by sokke saken wol ik it dan ek mar litte. Net dat ik der net oer skriuwe wol mar ik wit te min fan de hoed en de rand. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (153)
Gepost op: Zaterdag 28 april @ 23:41:23 (2263 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, bliid dat de lytse bal wer oan it rljen is?

Fansels Sake lit der gjin misbegryp oer wze. 32 wiken hawwe wy it der snder dwaan moatten mar foar it gefoel wie dy tiid gns koarter. Ik tink datsto dy miening ek wol hast Sake of net soms? Kin ik wol yn meigean mannen. Nei de lste slach op de Aldehoupartij hldt it keatsen net opdat tinke je wol mar dat is net sa, alteast net by my. Der is yn it ferline safolle oer it keatsen optekene dat hiel nijsgirrich is om dat alles noch ris nei te lzen mei de gedachte dat je der miskien letter noch wat mei dwaan kinne. Want hoewol t der altyd mar krekt dien wurdt as bepaalde saken nij binne: ik wit wol oars. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat 152
Gepost op: Donderdag 15 maart @ 18:51:37 (3893 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


As je it no wolle of net, oer krapoan seis wike set it keatsseizoen 2018 t ein. It is dit jier foar myn gefoel noch wer hurder gongen as oare jierren. Dat is net wier fansels mar by it lder wurden ha je bytiden fan dy mominten, mear as ien, dat je tinke dat it iene jier noch hurder oan je foarby gietas it oare. Dat komt ek omdat de ein fan de eker hieltyd tichterby komt. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (151)
Gepost op: Zaterdag 16 september @ 19:07:03 (4354 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen,

No, dat wie it dan. Bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar s folle mear as in spultsje. Sjoch, it keatsen en it praat der oer hldt net op as de lste bal op de Aldehoupartij slein is. Dat hldt noait op en giet troch oant it begjin fan it nije keatsseizoen. Wy, de mannen fan it frije wurd, krije nochal wat besite oan de doar en dan giet it trije fan de fjouwer kear oer it keatsen. Dat binne freonen dyt it goed mei it keatsen foar ha en gjin eigen belang ha en net beheind wurde troch eachkleppen dyt in grut part fan hja dyt it foar it sizzen ha noch altyd op ha. Dat is altyd sa west en sil ek wol sa bliuwe. Der is ek neat mis mei. Bytiden is net terjochte mar faak hat de echte leafhawwer it wol by it rjochte ein. Je hoeche dochs net trochleard te hawwen om te merkbiten dat it hjoeddeiske keatsen nder druk stiet. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (150)
Gepost op: Zondag 03 september @ 23:08:42 (3506 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek noch efkes op t west?

Fansels Sake, Fokke en ik ha, hoewol der noch mar in bytsje keatst wurdt, noch gench by de ein hn. Yn Penjum waard de lste frije formaasje partij fan dit jier ferkeatst en wy sjogge nei de lste klap yn it doarp fan Jan Reitsma senioar der noch efkes op werom. Wat gong goed en wat hie better kinnen. Ofrne woansdei wie der dan samar it berjocht dat Wiljo Sijbrandij it toppartoer fan Ilse Tuinenga ferlitten giet. No, sok nijs jout altyd de nedige opskuor. Fierder sjogge wy efkes foart nei de wedstriden fan Marsum en Mantgum. Dat hat al de nedige argawaasje jn en dat sil noch wol efkes trochsette. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (149)
Gepost op: Zondag 27 augustus @ 01:05:16 (3916 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan alle drokte fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. Hoewol de eagen stean jo dan nei safolle partijen keatsen wolris rjocht yn e nekke. Wat wolle je ek: woansdei wie de 41ste Frouljus-PC, freed stienen de froulju al wer klear yn Bitgum en sneon en snein woenen de haadklassers graach foarbst opslaan mar dat hie der wol oan. It wie bytiden mear in kwestje fan hoe komme wy by de ein. Dat jildt ek foar in stikjesskriuwer dyt de saken graach beneamt. Dat falt net altyd by eltsenien yn de goeie ple. Mar dat heart der ek in bytsje by. Boppedat witte wy as gjin oar, dat as je de holle boppe it maaifjild tstekke, der op je sketten wurde kin. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (148)
Gepost op: Zaterdag 19 augustus @ 20:40:08 (2585 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Noch wat by de ein han mannen? Gench Sake, mar wy pakke der dizze kear twa of sis mar trije saken der t.

Wr giet it yn dizze kweapraat oer: no benammen oer de mof en oer de lste partij fan it jier, de ferneamde Aldehoupartij. Dan ha wy it fansels ek noch efkes oer de muzyk op de Jan Timmerpartij yn Kimswert. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (147)
Gepost op: Zaterdag 12 augustus @ 19:40:27 (3835 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

Tuerlik Sake. Sa lang der keatsen is besykje wy der by te wzen. Woansdei binne wy fset nei de Freule en sneon en snein wienen de Gouden Willem Partijen yn Menaam. Dan moatte wy it fansels ek noch efkes ha oer de partij foar de famkes yn Skettens, oer it ynnimmen fan de mof op de PC en oft Menaam no wol of net de datum krijt dyt jierren yn it besit wie en noch altyd is fan keatsferiening Moed en Volharding t Doanjum. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (146)
Gepost op: Zaterdag 05 augustus @ 16:47:48 (2915 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, al wer wat bekommen fan al dy keatsdrokte fan de frne dagen?

Ja en nee Sake. De PC fan frne woansdei sit s noch te folle yn e holle. Mar der wie fansels mear as de 164ste PC. Sneon wienen wy te gast yn Hitsum by de Ald-Meiers Partij en snein binne wy op it berteplak fan de ferneamde Taede Zijlstra west. Fierders komme wy noch graach werom op it net opjaan fan twa haadklasse partoeren foar de wedstriid fan Wytmarsum en wolle wy ek noch wol efkes wat kwyt oer de partij yn Doanjum. Praat gench om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (145)
Gepost op: Zaterdag 22 juli @ 17:50:44 (3383 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

Bekommen seisto? De holle docht s sear fan alle telefoantsjes dyt wy de frne trije dagen hn ha. Wr giet dat dan oer? No oer fan alles en noch wat. Serieuze saken en minder serieuze saken. Wy smite tsjintwurdich alles op in souwe en wat op de souwe lizzen bliuwt pakke wy noch efkes by de kop. Oars bliuwt it dweilen mei de kraan iepen. Wr giet it yn dizze kweapraat dan oer: no foaral oer it keatsen yn Huzum wrt de manlju en froulju elkoar in lytse acht oeren foar de fuotten rinne mochten en dat hat neat mear te krijen mei it haadklasse keatsen sat wy dat yn de holle ha en wrt noch altyd neat mis mei is. Wy pakke it daliks mar by de kop. Saken dea swije sit net yn s bloed. Der is oer de keatserij yn Huzum al in hiele boel sein. Sin en nsin. Hoet dat kin? (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (144)
Gepost op: Zondag 16 juli @ 03:29:02 (2957 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer hiel wat by de ein hn. Sneon gong de reis nei Makkum en snein stie de ferneamde Rengerspartij op it programma. Mar der wie folle mear fansels. Yn Makkum en op Sonnenborgh gong it foaral oer it praat fan ferline wike yn kweapraat oer de sinteraasje en dat der dochs noch wol folop keatst wurdt. Yn Makkum wienen hja net bliid mei hoet de boksen fan de klaaikeamer efterlitten wie troch de jeugd fan de sneins partij en yn Ljouwert seagen wy al efkes foart nei de fsluting fan it keatsseizoen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (143).
Gepost op: Zondag 09 juli @ 03:52:36 (4276 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Kinst wol sizze Sake, Fokke en ik hawwe it wer tige drok hn. It is fansels net allinnich it besykjen fan de keatspartijen wat s dwaande hldt. De rnebetingsten nimme hjoeddedei hast noch mear romte yn beslach as it gewoane keatsen. Alle dagen krije wy wol mailtsjes op s buro en dat nimt earder ta as f. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (142)
Gepost op: Zaterdag 01 juli @ 22:44:12 (4676 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Sake jonge wy ha it sa drok hn as in lyts baaske. Der bart op dit stuit sa folle dat wy ek dizze wike wer in kar meitsje moatte fan wat wol en net yn dizze rubryk komt. Wat komt foarby? No, fansels it keatsen op it Fean en Harns. De earste klas partij yn Itens. It Hoarekakeatsen yn Ljouwert en it plan om de Keats, it bnsbld fan de KNKB, in kopke lytser te meitsje. Dan ferjitte wy fst noch wol wat yn de heechsimmer fan it keatsen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (141)
Gepost op: Zondag 25 juni @ 00:25:56 (3455 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, yn keatsln is altyd wol wat oan de hn en hjoeddedei is dat faak mear as eartiids. It keatsen hat wol wat fan it waar. As it ien kear reint dan hldt it faaks ek nea wer op. Ik moast dr oan tinke doet ik juster t Berltsum werom ried nei Frjentsjer ta. Eltse wike neidat ik wer in stikje op de site setten ha dan bekrpt my in gefoel fan soe ik de oare wike ris frij kinne fan wer in kweapraat. Soe der noch wol gench stof ta neitinken wze. It moat dochs in kear ophlde is it net. It sil dochs wol ris moai sinneskyn waar wurdeNo, it bliuwt faaks by de gedachte. Dizze wike is it wer raak om samar te sizzen. Moai en minder moai nijs. Je kinne it wol dea swije mar dr sjitte wy ek neat mei op. As it ien kear oan it papier tabetroud is, miskien kin dat de oanset wze dat bepaalde saken no wol goed oppakt wurde. Fokke is net ien fan de kop yn it sn stekke. Dr is it spultsje him te leaf foar. De wierheid hat no ien kear in skel ld as wy it no wol of net leuk fine. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (140)
Gepost op: Zaterdag 17 juni @ 23:58:03 (3018 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, yn keatsln is altyd wol wat oan de hn. De iene slt de eagen derfoar en de oare jout der ld oer. Wy hearre by de lste groep fan leafhawwers. Leafhawwer wurdt der dan sein? Ja, wy binne leafhawwer en sille dat ek bliuwe. Mar wy bedekke net alles mei de mantel der liefde. Dat giet s fierstente fier. Tongersdei binne wy op besite west by it Lanenkaatsen yn Harns. Sneon en snein koenen de leafhawwers te set yn Huzum foar de jubileumpartij fan de KNKB en snein gong de reis nei Sint Jabik. En der wie ek wer nijs oer it tienfallen fan partoeren en fansels komme wy noch efkes werom op de kar fan de keningskommisje fan keatsferiening Het Noorden. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (139)
Gepost op: Zondag 11 juni @ 00:33:21 (3207 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen noch wat by de ein hn?

Sjoch as je yn keatsln omstappe dan giet der feitlik gjin dei foarby of der wurdt wol earne oer praat. Hldt dat no noait op seit myn twadde helte wolris. Is der no neat oars as dat keatsen. Krijsto der no noait in kear gench fan. Ik wie al lang gek wurden fan al dat gedch. Do leaver as ik. Hoe faak ha ik dat al heard en hoe faak sil ik dat noch hearre moatte. Ik tink sa lang ik yn it wrldsje dat keatsen hjit omstap. Mar dat is net nij. As je in bytsje each foar de skiednis ha is it noait oars west. Miskien heard dat ek wol by it keatsen. Ien ferkeard wurd en de ien gunt de oar nea wer in blik. Der binne sels ferhalen dat it nei 50 jier noch net goed komen is. No sa! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (138)
Gepost op: Maandag 05 juni @ 03:09:57 (2911 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer efkes op t west?

Fansels Sake, sneon hienen wy s efkes in frije dei jn. Dat wol sizze: Ik haw mei myn oare helte in besite brocht oan de keunstmerke yn Balk. Snein gong de reis nei Jorwert en moandei ha wy in besite brocht oan de bnspartij foar senioaren. Seis jier lang moasten wy s fermeitsje op de fuotbalfjilden oan de Hertog van Saxenleane mar no wienen wy wer werom op it plak wrt soks heard. Der wie moai wat folk om e touwen en dan is it in aardichheid om by it keatsen te wzen. It wie moai sinneskyn waar en dat wie krapoan hndert jier lyn wol oars. Doe stie it folk by de jierlikse heechtiidsdei fan it keatsen hast mei de ankels yn it wetter. Mar hawar dat heart der allegear by. Opkomst en delgong it rint as in reade tried troch de skiednis fan it keatsen hinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (137)
Gepost op: Zondag 28 mei @ 07:25:08 (3494 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


De dei nei it wykein dan kloppet der noch wol ris ien op e doar en oars krije wy wol de nedige tillefoantsjes fan leafhawwers dyt noed ha oer it spultsje en o sa benaud binne dat dat moaie spultsje geandewei nei de barrebysjes holpen wurdt. It is faak net wat it liket mar wy begripe dy gedachte wol. Ek wy meitsje s soargen en besykje dy del te lizzen wrt der noch wat mei dien wurdt. Dat hoopje wy alteast, mar neat is wis yn dizze wrld en wis is ek neat yn de hjoeddeiske keatswrld. Verbaast U niet verwondert U slechts: ik hear it mem noch faak sizzen. De holle docht my der bytiden sear fan, mar myn dei bestiet ek mar t 24 oeren. Ja wier. Net mear! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (136)
Gepost op: Zondag 21 mei @ 10:09:02 (2874 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat om hannen hn?

Tuerlik Sake, wrt keatsen is, giet praat en as der mar in bytsje keatsen is dan noch is der altyd praat foar twa. Keatsen is ommers ferhalen en lykas by it fuotbal witte wy allegearre wol hoet it moat. Mar al dy goeie wurden omsette yn dieden, dr ntbrekt it faaks oan. Mar sa is it altyd west en sa sil it ek wol bliuwe.

Wr gong it praat dan dizze wike oer? No, bynammen oer it hiel bst keatsen fan Gert-Anne-endy en it lotsjen kaam ek noch efkes foarby. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (135).
Gepost op: Zondag 14 mei @ 05:42:32 (3738 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan alle reuring fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. As je de holle boppe it meanfjild tstekke witte je yn it foar dat der op je sketten wurde kin.Eltsenien hat in miening en dat moat ek moai sa bliuwe oars is der ek net folle mear oan. Der wurdt my wolris de fraach steld:Is it net hiel ferfelend, om altyd mar wer oer dat keatsen te praten en te skriuwen. Der binne dochs wol wichtiger saken yn s bestean. Fansels binne dy der en se binne faak net te tellen. Mar skriuwe oer keatsen makket de gekste dingen yn in minske los. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (134)
Gepost op: Zondag 07 mei @ 05:13:37 (3821 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

No, dat kinsto wol sizze Sake. Wy binne noch mar krekt tein set of der is al wer praat foar twa. It is mear as je in hnfol weet yn it hinnehok smite. De hinnen spatte dan efkes op mar nei in pear tellen is der dan ek wer de rst. Dat lste wurd is bepaald net fan tapassing op it keatsen. Sy rlje noch krekt net oer elkoar hinne mar nei it earste folsleine keatswykein is der al wer gench stof om efkes langer by stil te stean as sljochtwei in tel. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (133)
Gepost op: Dinsdag 02 mei @ 10:45:06 (2759 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, bliid dat de lytse bal wer oan it rljen is?

Fansels Sake lit der gjin misbegryp oer wze. Krapoan sn moanne ha wy it der snder dwaan moatten mar foar it gefoel wie dy tiid gns koarter. Ik tink datsto dy miening ek wol hast Sake of net soms? Kin ik wol yn mei gean mannen. Wy binne al in moai ein de eker op mar soenen dochs noch wol in pear moaie slaggen meitsjen wolle. Neat is ommers wis yn it libben. Wy ha it sels yn de neiste omjouwing meimakke dit jier. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (132)
Gepost op: Zondag 16 april @ 03:31:46 (4255 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Noch goed twa wike te gean en dan stiet it keatsseizoen 2017 al wer foar de doar. It is dit jier foar myn gefoel wer hurder gongen as oare jierren. Dat is net wier fansels mar by it lder wurden ha je bytiden fan die mominten dat it iene jier noch hurder oan je foarby giet as yn it foarline it gefal wie. Hawar dit jier bestiet de bond 120 jier en as je de skiednis fan de bond der in bytsje op neislaan dan is der net sa folle feroare. De nammen binne oars ynkleure mar it geeamel en it geseur slaat noch altyd foar master op.

 

Kweapraat (131)
Gepost op: Maandag 19 september @ 02:38:52 (5581 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, No, bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar s mear as in spultsje. Sjoch it keatsen en it praat der oer hldt net op as de lste bal op de Aldehoupartij slein is. Dat giet troch oant it begjin fan it nije keatsseizoen. Dat is altyd sa west en dat sil ek wol sa lang trochgean sa lang wy der noch aardichheid oan hlde. De passy foar it spultsje is noch altyd sa grut dat der moat hiel wat barre ea wy it fwitte litte sille. Der is noch safolle dat wol de nedige kontsjes brke kin. Wy tinke dat wy de bond dr noch wol ta stipe wze kinne. Mei gewoan boereferstn moatte bepaalde saken dochs oplost wurde kinne. Dat is eins foar de wintertiid, no sjogge wy noch efkes werom op it lste keatswykein fan it frne keatsseizoen. (Cartoon; Peter Vassilev).

 

Kweapraat (130)
Gepost op: Maandag 12 september @ 08:48:19 (5102 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek noch efkes op t west? Fansels Sake, Fokke en ik ha, hoewol der noch mar in bytsje keatst wurdt, noch gench by de ein hn. Yn Mantgum waard foar de 66ste kear en miskien wol foar de lste kear de Lytse PC ferkeatst. Komme wy letter op werom. Yn Marsum keatsten de froulju harren ien nei lste wedstriid fan it seizoen en snein mochten de manlju opdrave foar in wedstriid trochinoarlotsjen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (129)
Gepost op: Maandag 29 augustus @ 04:56:48 (5179 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan alle drokte fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. Hoewol de eagen stean jo dan nei safolle partijen keatsen wolris rjocht yn e nekke. Wat wolle je ek: woansdei wie de 40ste Frouljus-PC, freed stienen de froulju al wer klear yn Bitgum en sneon en snein woenen de haadklassers graach foarbst opslaan mar dat hie der wol oan. It wie bytiden mear in kwestje fan hoe komme wy by de ein. Dat jildt ek foar in stikjeskriuwer dyt de saken graach beneamt. Dat falt net altyd by eltsenien yn de goeie ple. Mar dat heart der ek in bytsje by. Boppedat witte wy as gjin ien as je de holle boppe it maaifjild tstekke dat der op je sketten wurde kin. Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (128)
Gepost op: Maandag 22 augustus @ 09:32:01 (4487 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

Fansels Sake dat is in iepen doar yntraapje. Salang der keatst wurdt binne wy as it heal kin der by. Wy hoegden dizze wike net oan de achterste poat te lken want it wie foar s dwaan in rstige wike. De keats-off foar froulju yn Akkrum ha wy oan s foarby gean litten omdat wy dr neat mei ha. Sneon ha wy in besite brocht oan keatsferiening Lytse Stuit yn Skearnegoutum wr't de manlju en froulju foarbst opsloegen en mear as dat. Snein binne wy fset nei Kimswert en bten de winst fan partoer Gert-Anne van der Bos wie der der dizze wike mar in ferrekt lyts bytsje wrt wy echt bliid fan wurden binne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (127)
Gepost op: Maandag 15 augustus @ 02:59:49 (4419 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat
'Goeie mannen, der ek wer op t west?Tuurlik Sake. Sa lang der keatsen is besykje wy der by te wzen. Woansdei binne wy fset nei de Freule en snein wie de Gouden Willem partij yn Menaam. Dan waard dizze wike bekend dat njonken it ophlden fan Jan-Dirk de Groot, Cornelis Terpstra en Danil Iseger no ek Johan van der Meulen der nei dit seizoen in streek nder set. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (126)
Gepost op: Maandag 08 augustus @ 09:07:19 (3860 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer wat bekommen fan al dy keatsdrokte fan de frne dagen?

Ja en nee Sake. De PC fan frne woansdei sit s noch te folle yn e holle. Mar der wie fansels mear as de 163ste PC. Sneon wienen wy te gast yn Hitsum by de Ald-Meiers Partij en snein binne wy op it berteplak fan de ferneamde Taede Zijlstra west. Fierders komme wy noch graach werom op it net troch gean fan de wedstriid yn Kimswert. Sjogge wy noch efkes foart op de nije partoeren dyt yn 2017 foarbst opslaan sille. Praat gench om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (125)
Gepost op: Maandag 25 juli @ 15:46:13 (4718 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

Bekommen seisto? De holle docht s sear fan alle telefoantsjes dyt wy de frne trije dagen hn ha. Wr giet dat dan oer? No oer fan alles en noch wat. Serieuze saken en minder serieuze saken. Wy smite tsjintwurdich alles op in souwe en wat op de souwe lizzen bliuwt pakke wy noch efkes by de kop. Oars bliuwt it dweilen mei de kraan iepen. Wr giet it yn dizze kweapraat dan oer: no foaral oer it keatsen yn Huzum wrt de manlju en froulju elkoar in lytse acht oeren foar de fuotten rinne mochten en dat hat neat mear te krijen mei it haadklasse keatsen sat wy dat yn de holle ha en wrt noch altyd neat mis mei is. Wy pakke it daliks mar by de kop. Saken dea swije sit net yn s bloed. Der is oer de keatserij yn Huzum al in hiele boel sein. Sin en nsin. Hoet dat kin? (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (124)
Gepost op: Maandag 18 juli @ 07:32:25 (3963 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat

Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer hiel wat by de ein hn. Sneon gong de reis nei Makkum en snein stie de ferneamde Rengerspartij op it programma. Mar der wie folle mear fansels. Yn Makkum en op Sonnenborgh gong it foaral oer de wedstriid fan kommende snein yn Huzum en oer de wedstriid yn Seisbierrum dyt fjouwer dagen foar de PC ferkeatst wurdt. Ek de kommende keats-off sille wy efkes op it skild tille. Wy prate dan oer de sin en nsin fan dizze oer it hynder tilde wedstriid dyt heaks stiet op wrt de ranking no ien kear foar yn it libben roppen is. Ddlikheid jaan oan sporter en leafhawwer. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (123)
Gepost op: Maandag 11 juli @ 14:19:39 (4979 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


"Goeie mannen, noflik wykein hn?

Kinst wol sizze Sake, Fokke en ik ha it wer tige drok hn. Tongersdeitejn kaam Fokke al efkes del om te hearren wrt de reis sneon en snein hinne soe. No, dr wienen wy gau t. Sneon stie de Jong Nederln yn Berltsum op it programma en snein gong de reis nei Boalsert. Fierder is ddlik dat it haadklasse keatsen sawol by de manlju as de froulju nder druk stiet en wy komme noch efkes werom op it lotsjen fan frne tiisdei wrt ien en oar net sa gong sat hearde te gean. Der is wer in lytse stoarm oer Tetman-en-dy hinne gong mar it moaie fan san stoarm (wol yn in gls wetter) is dat it ek samar wer oerwaait. Mar wy lizze it graach t oan harren dyt der foar iepen stean (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (122)
Gepost op: Maandag 04 juli @ 13:37:14 (4059 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, yn keatsln is altyd wol wat oan de hn en hjoeddedei is dat noch folle mear as eartiids. It keatsen hat wol wat fan it waar. As it ien kear reint dan hldt it faaks ek nea wer op. Ik moast dr oan tinke doet ik juster t Harns werom ried nei Frjentsjer ta. Eltse wike neidat ik wer in stikje op de site setten ha dan bekrpt my in gefoel fan soe ik de oare wike ris frij kinne fan wer in kweapraat. Soe der noch wol gench stof ta neitinken wze. It moat dochs in kear ophlde is it net. It sil dochs wol ris moai sinneskyn waar wurdeNo, it bliuwt faaks by de gedachte. Dizze wike is it wer raak om samar te sizzen. Moai en minder moai nijs. Je kinne it wol dea swije mar dr sjitte wy ek neat mei op. As it ien kear oan it papier tabetroud is, miskien kin dat de oanset wze dat bepaalde saken no wol goed oppakt wurde. Fokke is net ien fan de kop yn it sn stekke. Dr is it spultsje him te leaf foar. De wierheid hat no ien kear in skel ld as wy it no wol of net leuk fine. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (121)
Gepost op: Maandag 27 juni @ 13:22:02 (3862 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek wer wat by de ein hn?

Fansels Sake. Sa lang der keatst wurdt is der praat en as der net mear praat wurdt is it nei alle gedachten dien mei dat moaie spultsje dat keatsen hjit. Wy wienen dit wykein yn Holwert en Berltsum en der falt noch wol ien en oar oer te sizzen. Boppedat binne der fansels ek noch wol saken dyt wy net oan s foarby gean kinne. Dan moatte wy it dochs wer ha oer de line by de opslach want noch altyd binne der keatsers en keatssters dyt bten de pot pisje. Dat duorret no al fierstente lang en hoe langer as dat duorret hoe mear it begjint te stjonken. Dan ha wy fansels ek grutte soargen oer it koartpleit dat yn de loft hinget oer it ienlingenbelied en as der net gau praat wurdt soe dat samar in feit wze kinne. Dat kin it keatsen net ha, mar om no de eagen der foar te sluten soe wol it domste wze. Nee, je moatte as bond noait it petear, hoe ferfelend dat ek wze kin, t de wei gean. Je moatte der foar stean. No, sa! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (120)
Gepost op: Maandag 20 juni @ 14:58:16 (3904 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, de kop al wer in bytsje skjin nei alwer in drok keatswykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer it nedige by de ein hn. Blykber kin dat net oars yn de wrld dyt keatsen hjit. Verbaas u niet verwonder u slechts hoe faak hat mem dat net sein en it is noch altyd fan tapassing. Eltse wike binne wy fan doel om net mear oer de rneferskynselen te skriuwen, mar it echte keatsen op it earste plak te setten mar it bliuwt oant no ta by de gedachte want ek dizze wike hat it keatsen dochs wer de nedige klapkes oprn. Ik hear it guon al sizzen: net oandacht oan skinke. Dat giet wol wer oer. No, wy stean der wat oars yn. As der earne reuring is dan moatte jo dat net dea swije mar der op f gean en sjen as je der wat oan dwaan kinne. Net de kop yn it sn stekke want dr is noch noait ien better fan wurden. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (119).
Gepost op: Maandag 13 juni @ 10:44:30 (4393 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat
Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?Bekommen seisto? De holle docht s noch sear fan dat freeslike lawaai dat foaral freed s om e earen fleach. Hearren en sjen fergiet je op san momint. We ha it dan oer de show fan fleantugen dyt by it frouljuskeatsen fan Stiens te pas en te npas in stoarende faktor wie. In oar mei der grif oars oer tinke mar Fokke en ik moatte der neat fan ha. Jild fergrieme dat yn de soarch better fan pas komme soe. Hat wol neat mei keatsen te krijen mar dit moasten wy al efkes kwyt. Dy show yn Ljouwert wie ek de reden dat wy yn Damwld dik fiif kertier te let oankamen. Dat binne se fan s net wend mar ek wy koenen net oer dy Tourmalet oan blik hinne springe. Dat hiene wy graach dien mar ien kear yn e fke en dan is it dien. Omdat de motormuizen oeral opdkten doarden wy it ek net oan om bten de banen te gean. No sa! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (118)
Gepost op: Maandag 06 juni @ 11:55:28 (4278 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Sake jonge wy ha it sa drok hn as in lyts baaske. Der bart op dit stuit sa folle dat wy ek dizze wike wer in kar meitsje moatte fan wat wol en net yn dizze rubryk komt. Wat komt foarby? Fansels it wol of net pleatsen fan in lyntsje by de opslach, it ferrekte lytse bytsje keatssters dyt harren foar Ie opjn hienen, de keatserij yn Niawier en fansels komme wy noch efkes werom op de partij yn De Ryp wrt de grutte tenoaren it foar in grut part fwitte lieten en wrt de hoanne fan Jouke Bosje kening kraaide. Mar ek Enno fan de Westhoek, Pieter-Jan fan eartiids Sint Anne, Marten fan Minnertsgea en Erwin fan Haije en Houkje sloegen dit wykein mear as foarbst op.(Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (117)
Gepost op: Maandag 30 mei @ 13:03:54 (3438 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat
'Goeie mannen, der ek wer op t west?No, dat kinst wol sizze Sake. Fokke en ik komme hannen en fuotten tekoart om alles in bytsje by te hlden. Gean mar nei, tiisdei binne wy yn t spier by it lotsjen, sneon binne wy fset nei Dokkum en snein ha wy wer in besite brocht oan ien fan de ldste keatsferienings fan Frysln Moed en Volharding yn Doanjum. Op dy wedstriden barde gench en der kaam ek noch gench foarby wrt wy dizze wike wol efkes oer te set kinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (116)
Gepost op: Maandag 23 mei @ 12:45:48 (3364 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat om hannen hn?

Tuurlik Sake, wrt keatsen is, giet praat en as der mar in bytsje keatsen is dan noch is der altyd praat foar twa. Keatsen is ommers ferhalen en lykas by it fuotbal witte wy allegearre wol hoet it moat. Mar al dy goeie wurden omsette yn dieden, dr ntbrkt it faaks oan. Mar sa is it altyd west en sa sil it ek wol bliuwe.

Wr gong it praat dan dizze wike oer? No, foaral oer it hiel bst keatsen fan Gert-Anne-endy en it lotsjen kaam ek noch efkes foarby. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (115)
Gepost op: Dinsdag 17 mei @ 18:36:58 (3428 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer efkes op t west?

Fansels Sake, wy ha sneon efkes om e hoeke sjoen yn Peins, snein gong de reis nei Jorwert en moandei ha wy in besite brocht oan de bnspartij foar senioaren. Spitich wie it fansels dat it waar it hiele wykein net meiwurkje woe. Dat is net nij want krapoan hndert jier lyn stie it folk by de jierlikse heechtijdei fan it keatsen ek hast mei de ankels yn it wetter. Mar hawar dat heart der allegearre by. Keatsen hat ferlet fan moai simmerskynwaar mar dat is spitich gench net altyd it gefal. Jo moatte it der mei dwaan en dat is dan sneu foar hja dyt oan it trochgean fan wedstriden faak in hdfol wurk ha. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (114).
Gepost op: Maandag 09 mei @ 07:49:56 (3944 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat
Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?No, dat kinsto wol sizze Sake. Wy binne noch mar krekt tein set of der is al wer praat foar twa. Wy rlje noch krekt net oer elkoar hinne mar nei it earste folsleine keatswykein is der al wer gench stof om efkes langer by stil te stean as sljochtwei in tel. Wy hienen sneon noch mar ien foet op it Sjkeln set doet de earste freon s al wer by de jas pakte. Ha jo it al heard fan dit en fan dat. Soenen jo it der efkes yn jo stikje oer ha kinne. Der wurdt nei jo mear lstere as nei s. Jo witte ommers de paden wol te finen wrt it ld jaan grif mear opsmyt as wy it dwaan soenen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (113)
Gepost op: Maandag 02 mei @ 11:23:51 (4994 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat
'Goeie mannen, bliid dat de lytse bal wer oan it rljen is?Fansels Sake lit der gjin misbegryp oer wze. 32 wike ha wy it der snder dwaan moatten mar foar it gefoel wie dy tiid gns koarter. Ik tink datsto dy miening ek wol hast Sake of net soms? Kin ik wol yn meigean mannen. Nei de lste slach op de Aldehoupartij is der sawol by my as by de bond in soad feroare en dan wol yn de goeie sin fan it wurd. Dat is moai en dat moatte wy eins sa mar hlde mannen. Mar dat wol net sizze dat wy no efteroer leune. Nee, wy bliuwe kritysk. As wy miene of tinke dat wy ld jaan moatte oer bepaalde saken sille wy dat seker wer dwaan. Efkes ien by it ear pakke heart der ek by. Boppedat moat der praat bliuwe want sa lang der keatsen is, is der praat en dat moat ek net ophlde want dan leit it keatsen wier op e kont. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (112)
Gepost op: Woensdag 13 april @ 07:30:48 (4360 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Ik hie de mannen al efkes earder ferwachte mar frne wike stienen hja dan dochs foar de doar. Geale fan Skuzum wie op e fyts en Fokke en Sytse, al jierren mannen te paard, wienen rinnendewei kommen. By Geale en Sytse koe der noch wol in glimke f mar it gesicht fan Fokke stie op nwaar. Fan de lste hie ik ek net oars ferwachte. By Fokke is it al jierren sa: sa en net oars! Dr siet noait net folle romte tusken. It bleau wat langer stil as gewoanlikte lang foar s dwaan. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (111)
Gepost op: Dinsdag 22 september @ 19:52:34 (6092 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen,

No, dat wie it dan. Bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar s folle mear as in spultsje. Sjoch, it keatsen en it praat der oer hldt net op as de lste bal op de Aldehoupartij slein is. Dat hldt noait op en giet troch oant it begjin fan it nije keatsseizoen. Wy, de mannen fan it frije wurd, krije nochal wat besite oan de doar en dan giet it trije fan de fjouwer kear oer it keatsen. Dat binne freonen dyt it goed mei it keatsen foar ha en gjin eigen belang ha en net beheind wurde troch eachkleppen dyt in grut part fan de freonen dyt it foar it sizzen ha noch altyd op ha. Sa as sa faak ha hja dit jier ek wer oare wedstriden sjoen dan wy. Je soenen sizze dat kin net mar it is wol sa hear. It oantal btenslaggen foel best wol mei en it reinde wer boppeslaggen. Kaam allegearre troch dy duvelske nap fansels. De kontrole op de mof hat noch noait sa goed west. De mannen fan de wantenkontrole ha wer om raak kontrolearre en de wrld oan moffen ynnommen. Drby waarden ek noch wat blauwe kaarten tdield Gjin wanklank oer de skiedsrjochters. Wy sitte wer rom yn it fel Nee oan skiedsrjochters gjin brek. Dat wie wol ris oars! Boppedat ropt de ranking gjin fragen mear op en de keatsers en de TC binne der wiis mei... (Cartoon Peter Vassilev).

 

Kweapraat (110)
Gepost op: Maandag 14 september @ 17:26:01 (5501 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek noch efkes op t west? Fansels Sake, Fokke en ik ha, hoewol der noch mar in bytsje keatst wurdt, noch gench by de ein hn. Yn Mantgum waard foar de 65ste kear de Lytse PC ferkeatst. Keatsferiening Jacob Klaver nimt dr sa as gebrklik fskie fan in oantal keatsfreonen dyt it tkommen op wedstriden op in sacht pitsje sette. Miskien sjogge wy harren sa no en dan noch wol ris opdraven, mar yn prinsipe is it nei dit seizoen einde oefening. Yn Marsum keatsten de froulju harren ien nei lste wedstriid fan it seizoen en snein mochten de manlju opdrave foar in wedstriid trochinoarlotsjen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (109)
Gepost op: Maandag 07 september @ 12:28:53 (4565 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

Tuurlik Sake, hiest net oars ferwachte dochs? We ha s dizze kear beheine moatten ta ien wedstriid mar dizze wike foel ek de nije wedstriidkalinder 2016 troch de mailbox. Gelokkich binne der altyd freonen dyt om s tinke en s graach op e hichte hlde fan it dwaan en litten fan de bond. Wy komme der graach efkes op werom. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (108)
Gepost op: Maandag 31 augustus @ 16:23:12 (4844 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekomen fan alle reuring fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. As je de holle boppe it maaifjild tstekke witte je yn it foar dat der op sketten wurde kin. De keatswrld is in aparte wrld wrt eltsenien oer alles en noch wat in miening hat, mar dr yn it iepenbier net graach foar tkomt. Dan komt it te tichteby. Wy komme elkoar moarn ek wer tsjin wurdt der dan faak sein. No, dat soe wat. Wy libje wol yn 2015 hear. Fan dat achterbakse gedrach moatte Fokke en ik neat ha. Wy sizze wat wy tinke en wy nderbouwe dat mei arguminten. Dat in oantal leafhawwers dr muoite mei hat is spitich mar dat wol net sizze dat wy s no ynhlde moatte om it eltsenien nei t sin te meitsjen. Dat leit net yn s aard en sille wy ek noait dwaan. Saken beneame sat se binne en net om de hite brij hinne draaie. Gewoan, as it moat, de finger op it seare plak lizze. Wy hlde bepaalde minsken in spegel foar en dat kin konfrontearend wze. No, sa! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (107)
Gepost op: Maandag 24 augustus @ 10:58:09 (4837 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

Fansels Sake dat is in iepen doar yntraapje. Salang der keatst wurdt binne wy as it heal kin der by. Boppedat barde der dizze wike noch gench op en rnom de fjilden wrt wy it noch wol efkes oer ha kinne. It bytsje hier dat wy noch op e holle ha stie bytiden rjocht oerein. Ja, rjocht oerein want de sin en nsin dyt wy dizze wike bytiden wer hearden, dr wurdt in minske en foaral as je it goed mei it keatsen foar ha bepaald net bliid fan. Mar sa as freon Gerrit Lettinga yn s sa ferneamde gastenboek optekenje liet: 36 ballen buiten het perk in de partij Witmarsum-Beetgum. Maar de twee parturen verlieten het veld onder applaus van het publiek. Toch mooi dat onkunde en ondeskundigheid elkaar op deze wijze omarmen. De toekomst van het kaatsen is hiermee verzekerd. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (106)
Gepost op: Maandag 17 augustus @ 16:34:48 (3923 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

Fansels Sake dat is in iepen doar yntraapje. Salang der keatst wurdt binne wy as it heal kin der by. Wy hoegden dizze wike net oan de achterste poat te lken want it wie foar s dwaan in tige rstige wike. De keats-off foar froulju yn Akkrum ha wy oan s foarby gean litten omdat wy der neat mei ha. En sneon ha wy in frije dei nommen omdat wy der oan ta wienen. Snein binne wy fset nei Kimswert en bten de winst fan partoer Jan Dirk de Groot wie der der mar in ferrekt lyts bytsje wrt wy bliid fan wurden binne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (105)
Gepost op: Maandag 10 augustus @ 18:43:35 (5897 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

Tuurlik Sake. Sa lang der keatsen is besykje wy der by te wzen. Woansdei binne wy fset nei de Freule en snein wie de Gouden Willem partij yn Menaam. Dan waard dizze wike bekend dat de susters Leonie en Fenna Zeinstra der nei dit seizoen in streep nder sette. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (104)
Gepost op: Maandag 03 augustus @ 18:09:54 (4314 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer wat bekommen fan al dy keatsdrokte fan de frne dagen?

Ja en nee Sake. De PC fan frne woansdei sit s noch te folle yn e holle. Mar der wie fansels mear as de 162ste PC. Sneon wienen wy te gast yn Hitsum by de Ald-Meiers Partij en snein binne wy op it berteplak fan de ferneamde Taede Zijlstra west. Fierders krigen wy nochal wat mailtsjes oer de keatserij yn Wergea. Praat gench om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (103)
Gepost op: Maandag 27 juli @ 10:47:53 (4827 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, binne jimme der klear foar?

Do bedoelst de PC? Tuurlik Sake, binne wy der klear foar mar it is fansels net allinne de PC wrt wy de nedige drokte mei ha. Der is fansels folle mear. Sa komme wy noch efkes werom op de keats-off fan frne tongersdei, seagen wy tusken de buien troch noch hiel knap keatsen yn Seisbierrum en fierder wienen wy yn Arum by de generale foar de kommende PC. Earder seagen wy yn it sa ferneamde PC-kafee wer in rige lde krigers foarby kommen dyt altyd goed binne foar prachtige ferhalen. Wr fine jo soks noch? Mar it meast wichtich nijs kaam snein dochs wer t de hoeke wrt de lste tiid de hurde klappen falle. Wy ha it dan oer it keatsen yn Ingelum by keatsferiening Sla Raak. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (102).
Gepost op: Maandag 20 juli @ 14:10:40 (4533 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer hiel wat by de ein hn. Woansdei gong de reis nei Minnertsgea, sneon nei Makkum en snein stie de ferneamde Rengerspartij op it programma. Mar der wie folle mear fansels. Wrt wy ek kamen, it wurd ranking wie net fan de loft. Kompetysje ferfalsing waard der sein. It fallyt fan it keatsen. It koart pleit dat foar moandeis op e rol stiet mar dat troch it goeie keatsen fan de haadrolspilers no fan de baan is mar dat wol net sizze dat de KNKB no mei in glimke om e mle rinne kin. Der sil noch in soad wetter troch de see moatte foardat it skeel oplost is. Dr straks mear oer. Ek de kommende keats-off sille wy efkes op it skild tille. Wy prate dan oer de sin en nsin fan dizze oer it hynder tilde wedstriid dyt heaks stiet op wrt de ranking no ien kear foar yn it libben roppen is. Ddlikheid jaan oan sporter en leafhawwer. Fierder meitsje wy in djippe boeging foar skiedsrjochter Murk de Jong fan Sint Anne dyt s efkes yn it sn bite liet. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (101)
Gepost op: Maandag 13 juli @ 11:08:47 (4971 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

No, dat kinsto wol sizze Sake. It is hjoeddedei dweile mei de kraan iepen. Ha je krekt in ferhaal hlden oer de skiedsrjochters dat by in ferkearde mof dadliks in blauwe kaart lutsen wurdt en de keatser op rapport giet en dus in skorsing oan de kont krijt wurdt der yn Rie op de fdielingspartij fan Klaas Mug wer net nei hannele. Straks mear der oer. Yn Ie op it feestje fan De Trochsetters waard s ferteld dat de nrst nder it nusje skiedsrjochters dyt der noch binne hieltyd grutter wurdt. Hja witte feitlik net hokker kant se tsjen moatte. Wy prate dit f en je draaie je om en der wurdt wer net nei hannele. In oantal betfte skiedsrjochters kin hjir net mear tsjin. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (100).
Gepost op: Maandag 06 juli @ 10:49:04 (5142 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, yn keatsln is altyd wol wat oan de hn en hjoeddedei is dat noch folle mear as eartiids. It keatsen hat wol wat fan it waar. As it ien kear reint dan hldt it faaks ek nea wer op. Ik moast dr oan tinke doet ik juster oant de sek ta wiet wie neidat yn Harns de sluzen iepengongen wienen. Net ien droege tried mear oan de hd, mar it slimste wie dat Taeke Triemstra wer fan it fjild moast. Dat die noch folle mear sear. Yn in tiid dat it keatsen wol fiif, miskien wol tsien kontsjes brke kin falt de grutte roerganger ek noch t. Hooplik komt hy en wy mei de skrik frij. Wylst it wetter mei bakken nei nderen foel, kaam in leafhawwer s efkes op e lije side. Hy woe wat fertelle en hy hie belang by in droech plakje. Sa snijt it mes dan fan twa kanten. Ik tink dat net eltsenien bliid is mei jo stikjes. It wie der t foardat de man it einliks woe. Wurde jo der bytiden net wurdich fan om altyd mar wer mei it hakmes t te heljen? (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (99).
Gepost op: Maandag 29 juni @ 18:31:34 (4909 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, wurde jimme sa njonkenlytsen net raar fan wat der hjoeddedei allegearre op de keatsfjilden bart?

Praat my der net fan Sake, mar blykber kin it net oars. Wy soenen it hiel graach oars sjen mar it iene brandsje is noch net t of earne oars stiet de boel wer yn e hens. Wy ha it al earder sein, it wetter is hast net mear oan te slepen. Is dit no mear as eartiids of is dit altyd sa west. Nee, eartiids barde der ek wol ris wat mar dat stiet yn gjin ferhlding fan wat wy hjoeddedei allegearre meimeitsje en op s fkomt. Ek dizze wike slaan de rneferskynselen wer foar master op. It oantal kommissjes falt hast oer elkoar hinne mar it helpt it keatsen gjin meter foart. Ek dizze wike kinne wy net om in oantal saken hinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (98)
Gepost op: Donderdag 25 juni @ 18:01:39 (4844 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha wer hiel wat by de ein hn. Blykber kin dat net oars yn de wrld dyt keatsen hjit. Verbaas u niet verwonder u slechts hoe faak hat mem dat net sein en it is noch altyd fan tapassing. Eltse wike binne wy fan doel om net mear oer de rneferskynselen te skriuwen, mar it echte keatsen op it earste plak te setten mar it bliuwt oant no ta by de gedachte want ek dizze wike krijt it keatsen wer de nedige klappen. Hjir sil de haadsponsor net bliid fan wurde. Wy hearre it de freonen en dejingen dyt it goed mei it keatsen foar ha wer sizzen. Kin it ek wat minder mannen. Dit kin it keatsen net mear ha. Dat soe bst kinne mar dr sitte wy der net foar. (Cartoon: Peter Vassilev)

 

Kweapraat (97)
Gepost op: Dinsdag 16 juni @ 11:58:44 (4689 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

Bekommen seisto? De holle docht s sear fan alle telefoantsjes dyt wy de frne trije dagen hn ha. Dat binne gesprekken mei keatsers, bestjoerders en leafhawwers dyt noed ha foar it spultsje en o sa bang binne dat moaie spultsje nei de barrebysjes holpen wurdt. Wy ha it dan oer it gesoademiter by de wedstriid yn Minnertsgea. Keatsers dyt net mear prate wolle mei de parse, de PC wrt it noch optilt fan de sitplakken en wy pakke Jan Willem van Beem noch efkes by it ear nei oanlieding fan de wedstriid yn De Ryp. Fansels sjogge wy noch werom op de wedstriden yn Moarre en Stiens. Mar de start leit dit kear yn Minnertsgea wrt snein efkes foarbst opslein waard mar wrt net eltsenien bliid fan wurden is en wrt noch altyd de weagen fan de see heech gean. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (96).
Gepost op: Dinsdag 09 juni @ 16:53:13 (4986 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn? Sake jonge wy ha it sa drok hn as in lyts baaske. Der bart op dit stuit sa folle dat wy ek dizze wike wer in kar meitsje moatte fan wat wol en net yn dizze rubryk komt. Wat komt foarby?
Fansels de mof fan Knilles en wat is en wie de echte rol fan Sipke S. en Tseard D. Wat ha dizze bobos dien en neilitten yn de saak Terpstra. Foaral omdat nei alle gedachten jn it beslt falt hoe no fierder mei de keatser Cornelis Terpstra. Kinne dizze mannen noch wol noflik op ien ear lizze? Sipke S. is al fuort mar hoe sit dat mei Tseard D. fan Easterein? It werom gean fan tsien nei tolve partoeren en de hakkeljende kommunikaasje mei de TC ropt hieltyd mear fragen op en soarget foar de nedige argewaasje op de keatsfjilden. It ynstellen fan in twadde klasse by de froulju en it feroarjen fan de oanfangstiden wrt net ien yn fan de ferienings by belutsen is. Fansels komme wy ek noch werom op de aksje fan Grutte Teun fan Sint Anne, de Grand Slam fan de Ryp en de keatserij yn Nijln. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (95).
Gepost op: Dinsdag 02 juni @ 11:35:55 (4600 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ha jimme it libben noch? Ha jimme it libben noch?

Hoe bedoelst Sake? No nei de kjeld fan frne snein moatte je as sporter mar seker ek as taskger wol in bealch fan stiel ha. Dat jimme noch net siik wurden binne falt my ta. Ik sels hie der wol oan. Hast gelyk sei Fokke. It wol noch mar net maitiid wurde, lit stean simmer. Ferline jier ha wy in soad wetter op e hd hn en no ha je dit wer. It sit de keatserij ek net mei. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (94)
Gepost op: Dinsdag 26 mei @ 11:07:21 (4653 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer efkes op t west?

No Sake, wy ha s dit wykein beheind ta in besite oan de bnspartij foar senioaren. Je soenen dan sizze de mannen ha in noflik en rstich wykein hn. No Sake, wie dat mar sa. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (93)
Gepost op: Dinsdag 19 mei @ 12:27:59 (5288 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, noflik wykein hn?

Kinst wol sizze Sake, Fokke en ik ha it wer tige drok hn. It is fansels net allinne it besykjen fan de keatspartijen wat s dwaande hldt. De rnebetingsten nimme hjoeddedei hast noch mear romte yn beslach as it gewoane keatsen. Der giet gjin dei foarby of der hinget wol ien oan de tillefoan oer dit en dat en boppedat falt der noch wol ris in mailtsje op it buro en faaks giet it dan oer saken wrt je as folgers en boppedat leafhawwer net bliid fan wurde kinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (92)
Gepost op: Dinsdag 12 mei @ 10:50:56 (5017 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

No, dat kinsto wol sizze Sake. Wy binne noch mar krekt tein set of hja rolje hast al wer oer elkoar hinne en dat is dan net altyd fan blidens. Wie dat mar sa. Wy hienen sneon noch mar ien foet op it Sjkeln set doet de earste freon s al wer by de jas pakte. Ha jo it al heard fan dit en fan dat. Soenen jo it der efkes oer ha kinne. Wy komme net troch it cordon fan de bond hinne of der wurdt dochs net nei s lstere. Mar dat lste is fan alle tiden en hat ek noait oars west. Dat wie al sa doet Taede Zijlstra yn de spotlights stie en it sil nei alle gedachten ek noait feroarje. Yn de tiid fan Taede hienen de bestjoerders faak in te grutte broek oan. Dat stiet heaks op de bestjoerder fan hjoeddedei. It gros hat gjin kont mear yn e broek. Giet eltse disksje t de wei of keart him om as se s kant tkomme. Wy snappe dat net. Ik hear it Fokke al sizzen: se binne bang fan harren eigen skaad. Wy binne der foar it keatsen. Wy fine it noch altyd in prachtich spultsje mar wy binne net blyn foar al dy saken dyt feitlik neat mei it keatsen te meitsjen ha mar it keatsen gjin goed dogge. It randgebeuren om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (91)
Gepost op: Maandag 04 mei @ 15:08:40 (4415 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen. Bliid dat it winterskoft der wer op sit? Brek my de bek net iepen Sake. Nei san lange, lange wintertiid binne wy bliid, sis mar binne wy optein dat it keatsen wer teinset is. Fokke kaam gauris by my del en dan hienen wy it der wer efkes oer. It keatsen is in firus en dat rekkest nea wer kwyt. It is faak slimmer as de gryp, no dan witsto it wol. Komt by dat wy, hoewol wy sa kritysk binne as de neten, grutte soargen ha oer it keatsen en dan foaral oer it Fryske keatsen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

In hazze fongen yn e koplampen (90)
Gepost op: Zaterdag 06 december @ 16:03:11 (5343 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Ik fyn dit net netsjes, nee dit is net netsjes Teun. It binne de wurden fan foarsitter Sipke Saakstra op de ein fan de AV fan frne tongersdei. Ddlik wie te sjen dat de foarman fan de KNKB oan de ein fan syn regear kommen is. It altyd en faak mispleatste glimke hie plakmakke foar in brimstich antlit. Hy wist donderse goed dat s Biltse freon him yn e hoeke setten hie. Dat wie nij foar s fskienimmende maat dyt it paad al jierren kwyt is mar dat sels spitich gench net noch altyd net yn e gaten hat. De opmerking fan De Jong wie goed foar sn tellen. It nusje fan de goed 31 ferienings dy t de gong nei Frjentsjer makke hienen seagen de Rypster yn e touwen hingjen. Soe hy noch ien kear opstean of waard no al de handoek goaid. Hy moast mei it wetter foar de dokter mar hy glde allinne al by de gedachte. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Alde wyn yn nije sekken (89)
Gepost op: Zaterdag 11 oktober @ 14:44:11 (5903 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Ofrne woansdeitejn wie it ledeberie, sis mar wat ea it foarsittersoerlis wie. Dat wisten wy net mar kunde fan s wie sa goed om s efkes in mailtsje te stjoeren. Jimme sille it faaks wol witte, mailde hy ek noch, mar foar de wissichheid mail ik it jimme dochs mar. Want je kinne it nea witte en litte se jimme wer links lizze. No, dat hie s freon goed sjoen want de KNKB joech as sa faak gjin ld. Hja dogge dan wol betiden dat se wiis binne mei in kritysk ld mar yntusken kinne se s bloed wol drinke. Altyd de finger op it seare plak lizze. Se wurde bytiden duvels fan. Wy snappe dat wol mar in bytsje bestjoerder mei kont yn e broek soe dr net wekker fan lizze moatte.

 

Kweapraat (87)
Gepost op: Woensdag 24 september @ 12:40:38 (6755 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen.

No, bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar s mear as in spultsje. Sjoch, it keatsen en it praat der oer hldt net op as de lste bal op de Aldehoupartij slein is. Dat giet troch oant it begjin fan it nije keatsseizoen. Wy krije nochal wat besite oan de doar en dan giet it trije fan de fjouwer kear oer it keatsen. Dat binne freonen dyt it goed mei it keatsen foar ha en gjin eigen belang ha en net beheind wurde troch eachkleppen dyt in grut part fan de freonen noch altyd op ha. Hja ha dit jier ek wer oare wedstriden sjoen dan wy. It oantal btenslaggen foel best wol mei en it reinde wer boppeslaggen. Kaam allegearre troch dy duvelske nap fansels. De kontrole op de mof wie goed. De mannen fan de wantenkontrole ha wer om raak kontrolearre. Gjin wanklank oer de skiedsrjochters. De ranking rpt gjin fragen mear op en de keatsers binne der wiis mei. (Cartoon Peter Vassilev).

 

Kweapraat (86)
Gepost op: Woensdag 17 september @ 19:02:23 (4185 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek noch efkes op t west?

Fansels Sake, Fokke en ik ha, hoewol der noch mar in bytsje keatst wurdt, noch gench by de ein hn. Yn Mantgum waard foar de 64ste kear de Lytse PC ferkeatst. Keatsferiening Jacob Klaver nimt dr sa as gebrklik fskie fan in oantal keatsfreonen dyt it tkommen op wedstriden op in sacht pitsje sette. Miskien sjogge wy harren sa no en dan noch wol ris opdraven, mar yn prinsipe is it nei dit seizoen einde oefening. Yn Marsum keatsten de froulju harren ien nei lste wedstriid fan it seizoen en snein mochten de manlju opdrave foar in wedstriid trochinoarlotsjen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (85)
Gepost op: Woensdag 10 september @ 16:34:44 (4679 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekomen fan alle reuring fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. As je de holle boppe it maaifjild tstekke witte je yn it foar dat der op sketten wurde kin. Foaral as je saken nei bten bringe dyt by in grut part fan de leafhawwers en seker by de beliedsminsken bekend binne. Der wurdt dan krekt dien as soe dat allegearre nij wze no wy witte wol better. Dat mei en dat hindert ek neat. It soe fansels wol aardich wze dat de man of frou harren dan wol beheine oer wat der werklik optekene is en net reagearje op saken dyt neat mei de neamde kwestje te meitsjen ha. Goed lze is blykber net foar eltsenien wei lein. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (84)
Gepost op: Dinsdag 26 augustus @ 15:31:16 (4737 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

Fansels Sake dat is in iepen doar yntraapje. Salang der keatst wurdt binne wy as it heal kin der by. Dat de oare parse it faak fwitte lit is tige spitich. It is faker wol dan net dat wy op sneon faak it ryk allinne ha. Op sneon yn Bitgum bygelyks koenen wy it plak mar tsykje, want it keatsen stiet by de parse al tiden net mear op nmer ien. De oare sporten ha it keatsen yn e hoeke setten en dr komt it fuortendaliks net t werom. Foar leafhawwers fan sifers ensafuorthinne is dat in tryste saak. Mannen as Doeke Zylstra en Jan Rodenhuis siliger soenen as se dit allegeare wisten omdraaie yn harren grf. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (83)
Gepost op: Dinsdag 19 augustus @ 14:31:00 (4945 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer wat droech wurden nei it wetter fan snein?

Kinst wol sizze Sake. Wy rinne al in tiidsje mei mar sa gek as it snein yn Kimswert gong ha wy noch net faak meimakke. As taskger ha je dan betiden al gench oan je sels lit stean hoe swier de keatsers it hn ha. Jildt fansels ek foar de frijwilligers en karmasters op san dei. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (82)
Gepost op: Dinsdag 12 augustus @ 17:35:41 (5399 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

No, dat kinst wol sizze Sake. Fokke en ik komme hannen en fuotten tekoart om alles in bytsje by te hlden. Gean mar nei, woansdei wie de Freule, sneon binne wy fset nei Dokkum en snein wie de Gouden Willem partij yn Menaam. Op dy wedstriden barde gench mar it oare nijs wie dizze wike de boppelizzende partij. Dan ferjitte wy mar efkes al dy freonen dyt no oer s hinne falle. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (81)
Gepost op: Dinsdag 05 augustus @ 17:58:51 (4616 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, al wer wat bekommen fan al dy keatsdrokte fan de frne dagen?

Ja en nee Sake. De PC fan frne woansdei sit s noch te folle yn e holle. Mar der wie fansels mear as de 161ste PC. Sneon wienen wy te gast yn Hitsum by de Ald-Meiers Partij en snein binne wy op it berteplak fan de ferneamde Taede Zijlstra west. Fierders wie der noch de rjochtsaak fan Rykhelt Smink, it kommende fskie fan Sipke Saakstra en stean wy ek noch efkes stil by de ranking mei al syn twassen. Praat gench om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (80)
Gepost op: Maandag 21 juli @ 16:38:26 (6074 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer hiel wat by de ein hn. Woansdei gong de reis nei Minnertsgea, sneon nei Makkum en snein stie de ferneamde Rengerspartij op it programma. Mar der wie folle mear fansels. Wrt wy ek kamen it wurd ranking wie net fan de loft. Kompetysje ferfalsing waard der sein. It fallyt fan it keatsen. De kontrole op de moffen dyt gjin kontrole is. It beskamsume gedoch oer it wol of net sels lotsjen fan de haadklasse partij yn Makkum. Dan ha wy it noch net iens oer it parseberjocht oer it fskie fan meiwurkster Ellen Seerden, it gerzje yn de sosjale media tusken foarsitter Robert Roosjen fan LKC Sonnenborgh en direkteur Geert Faber oer it net dragen fan de net foarskreaune klean op fdielingswedstriden en de rjochtsaak dyt der komt tusken jongeskeatser Rykhelt Smink fan Baaium en de KNKB. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (79).
Gepost op: Dinsdag 15 juli @ 18:34:17 (4267 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Kinst wol sizze Sake, Fokke en ik ha it wer tige drok hn. It is fansels net allinne it besykjen fan de keatspartijen wat s dwaande hldt. De rnebetingsten nimme hjoeddedei hast noch mear romte yn beslach as it gewoane keatsen. Eltse dei krije wy tal fan mailtsjes op s buro en dat nimt earder ta as f. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (78)
Gepost op: Woensdag 09 juli @ 15:40:58 (4951 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

Tuurlik Sake wy sitte op it stuit yn de heechsimmer fan it keatsen. Der wurdt omraak keatst. Sa binne wy sneon yn Tsjummearum west wrt de Jong Nederln partij ferkeatst waard mar yn t foar ha wy noch in besite brocht oan it Oldehoofsterkerkhof yn Ljouwert wrt it Horekastrjitkeatsen foar de 25ste kear holden waard. De dei drnei ha wy noch efkes yn Huzum sjoen, wrt ld-PC-kening Jehannes Dijkstra no al wer moai tiidsje it foartou hat. Drokte gench. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (77)
Gepost op: Woensdag 02 juli @ 18:54:55 (4406 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, yn keatsln is altyd wol wat oan de hn. De iene slt de eagen derfoar en de oare jout der ld oer. Wy hearre by de lste groep fan leafhawwers. Leafhawwer wurdt der dan sein? Ja, wy binne leafhawwer en sille dat ek bliuwe. Mar wy bedekke net alles mei de mantel der liefde. Dat giet s fierstente fier. Gench hjir oer. Sneon wienen wy op besite yn Holwert en snein gong de reis nei Harns. En der wie ek wer nijs oer it keatsmuseum. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (76)
Gepost op: Dinsdag 24 juni @ 15:59:46 (4341 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Sake jonge wy ha it sa drok hn as in lyts baaske. Der bart op dit stuit sa folle dat wy ek dizze wike wer in kar meitsje moatte fan wat wol en net yn dizze rubryk komt. Wat komt foarby? No, fansels it snoepje fan wike, it dwaan en litten fan de baas fan keatsferiening Het Noorden Marty Slager. It gedoch by de earsteklassers yn Wytmarsum. De froulju fan Berltsum dyt feitlik gjin tsjinstanner ha en fansels de keatserij yn Moarre en Berltsum. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (75)
Gepost op: Woensdag 18 juni @ 17:05:15 (3447 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

Tuurlik Sake, hiest net oars ferwachte dochs? We ha s dizze kear beheine moatten ta ien wedstriid mar drnjonken spilen der dizze wike gench oare saken dyt it beneamen wol wurdich binne. Dan ha wy it oer it frouljuskeatsen yn Frjentsjer dat mear fan in ledepartij hie dan fan in echte wedstriid. Fierder krigen wy ek dizze wike wer in soad mailtsjes en fragen oer it keatsmuseum yn Frjentsjer en fansels ha wy snein it keatsen yn Sint Jabik besocht. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (74)
Gepost op: Woensdag 11 juni @ 15:21:12 (4379 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer efkes op t west?

No Sake, wy ha s dit wykein beheind ta in besite oan de bnspartij foar senioaren. Je soenen dan sizze de mannen ha in noflik en rstich wykein hn. No Sake, wie dat mar sa. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (73)
Gepost op: Dinsdag 03 juni @ 21:34:21 (5548 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, it is altyd in drokte fan belang. Ofrne tongersdei wienen wy op besite by ien fan de ldste keatsferienings fan Frysln. Freed gong de reis nei Easterein en snein binne wy fset nei De Ryp. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (72)
Gepost op: Woensdag 28 mei @ 18:33:40 (5749 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan it frne wykein?

Giet wol Sake, giet wol. Wy komme sa geandewei yn de heechsimmer fan it keatsen en dan komt der hiel wat op jo paad. Mar wy binne noch fan in generaasje dyt de arbeidsetyk noch heech yn it findel ha. Wy reitsje ek net yn e war as bepaalde stikjes by in oantal freonen net goed falle. Wy soenen dizze freonen freegje wolle dizze site net mear oan te klikken. Yn t fean sjogge wy net op in turfke mear as minder. Gean wy mar oer ta de oarder fan de dei. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (71).
Gepost op: Woensdag 21 mei @ 21:33:43 (4437 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, it is altyd in drokte fan belang. Sneon hienen wy in frije dei nommen mar snein gong de reis nei Sint Anne. Drnjonken sa as gebrklik de nedige besites en in wrld oan mailtjes en telefoantsjes. Foaral nei it wykein komme wy hast net oan in bakje kofje ta. Safolle freonen wolle harren ferhaal noch altiten graach by s kwyt. Se binne it lang net altyd mei s iens mar se witte dat se by s yn elts gefal in willich ear ha. Alle leafhawwers dyt s maile krije altyd berjocht werom. In mailtsje nei it Fryske Haagje is blykber in brge te fier. Dat bliuwe wy spitich finen mar begripe dogge wy dat wol. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (70)
Gepost op: Woensdag 14 mei @ 20:59:22 (4780 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ha jimme it libben noch?

Hoe bedoelst Sake? No, nei de kjeld en rein fan frne snein moatte je as sporter mar seker ek as taskger wol in bealch fan stiel ha. Dat jimme noch net siik wurden binne falt my ta. Ik sels hie der wol oan. Mar ik wie der dizze kear better op klaaid. It ferline hat dat leard. As je paken beet dik seis oeren stilsitte yn dizze kjeld wurde de skonken der net waarmer op. Hast gelyk sei Fokke. It wol noch mar net maitiid wurde, lit stean simmer. Ferline jier ha wy in soad wetter op e hd hn en no ha je dit wer. It sit de keatserij ek net mei. Foar de feriening en syn frijwilligers in freeslik sneue bak. Je ha alle war dien om alles yn de puntsjes klear te krijen en dan smyt it waar alles wer yn e war. Gelokkich kin net ien minske hjir wat oan dwaan. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (69)
Gepost op: Woensdag 07 mei @ 20:45:44 (5412 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

No, dat kinsto wol sizze Sake. Der binne noch mar in pear ballen slein mar oan reuring gjin brek. It keatsen tilt der by tiden fan op. Mar as je de boeken der op neislaan hat it ek noait oars west. Dat wie al sa doet Taede Zijlstra yn de spotlights stie en it sil nei alle gedachten ek noait feroarje. Yn de tiid fan Taede hienen de bestjoerders faak in te grutte broek oan. Dat stiet heaks op de bestjoerder fan hjoeddedei. It gros hat gjin kont mear yn e broek. Giet eltse disksje t de wei of keart him om as se s kant t komme. Wy snappe dat net. Ik hear it Fokke al sizzen: se binne bang fan harren eigen skaad. Wy binne der foar it keatsen. Wy fine it noch altyd in prachtich spultsje mar wy binne net blyn foar al dy saken dyt feitlik neat mei it keatsen te meitsjen ha mar it keatsen gjin goed dogge. It randgebeuren om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (68)
Gepost op: Woensdag 30 april @ 21:39:32 (4016 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, bliid dat de lytse bal wer oan it roljen is?

Fansels Sake lit der gjin misbegryp oer wze. 32 wike ha wy it der snder dwaan moatten mar foar it gefoel wie dy tiid gns koarter. Ik tink datsto die mening ek wol hast Sake of net soms? Kin ik wol yn meigean mannen. Nei de lste slach op de Aldehoupartij is it feitlik nea rstich west op de burelen fan de KNKB. Foaral it gedoch, sis mar gesoademiter, mei mof en sponsor hat foar in soad negative publisiteit soarge. By it lste punt meie Sipke-en-dy harren hannen ticht knipe dat Frysln Boppe Oranjewld teinliks dochs noch gelok jn hat. Want litte wy earlik wze, as Sipke dy bewuste freed net yn Bynt by Omrop Frysln west wie, dan hie it noch wolris in hiel oar ferhaal wurde kinnen. Feitlik ha Sipke syn gesprekspartners Van Tuinen en Van der Woud him it paad wiisd hoet de KNKB der noch mei FB Oranjewld tkomme koe. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Breaking news
Gepost op: Zondag 06 april @ 14:20:35 (6432 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


De KNKB is wer nder de pannen. It bn en harren keatsers binne troch de knibbels gongen en Frysln Boppe Oranjewld hat genede toand. Perfoarst foar in jier is de kjeld t de loft mar ek net mear. Foarsitter Sipke Saakstra koe it muoilik t de mle krije mar it kontrakt dat der no leit is foar in jier mei in opsje om oan de ein fan 2014 te besjen as de besteande oerienkomst wer mei in jier ferlingd wurde kin. Sa is it en net oars. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Fan in lyts fonkje komme grutte fjoeren
Gepost op: Zaterdag 08 maart @ 21:30:42 (4329 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Der is noch net in bal slein en snt tongersdei stiet de lytse keatswrld yn fjoer en flam. It misrinnen fan in fet sponsorkontrakt mei Frysln Boppe Oranjewld is de oarsaak fan alle reuring. Nei alle gedachten is der no in lytse fiif ton oan euros op e loop. Dat yn tiden dat de sponsors fan dit formaat mei in ljochtsje fn wurde moatte. Hoe it safier komme koe, dr binne de mieningen oer ferdield. Keatsbn en keatsers jouwe elkoar de skuld fan it mislearjen fan it kontrakt mar feitlik is dat gjin nijs. Want sa wurket dat no ien kear. In oar de skuld jaan sadat jo bten skot bliuwe. Ek dat is fan alle tiden. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Wie wind zaait zal storm oogsten
Gepost op: Zondag 26 januari @ 18:04:40 (5409 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Freedtejn krige ik fan kunde in brief nder eagen dyt de KNKB rnmaild hie nei syn pakem beet 250 kaderleden. Yn dy bewuste brief wurdt tlis jn oer de stn fan saken oangeande it nije sponsorkontrakt wat de bond graach fslute wol mei Frysln Boppe Oranjewld. By de Algemiene Byienkomst fan 21 novimber like it dat it kontrakt mei de nije jildsjitter Frysln Boppe al yn kalk en semint getten wie mar dy gedachte hat net langer as fiif minuten boppe de merke hongen.

 

Do hast it net fan my hear!
Gepost op: Maandag 20 januari @ 12:38:31 (7025 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Yn de tiid fan iepenheid en transparnsje hear ik dit hieltyd faker. Do hast it net fan my hear!. As it no giet om in mailtsje, telefoantsje of ien dy't by de doar komt, it patroan is it selde. Wer giet it dan om? No, fansels oer it keatsen. As ik no by de grienteboer, de bakker as yn de supermerk kom it is altyd it selde. Njoggen fan de tsien kear wurde je oansketten en faak sis mar altyd giet it oer it keatsen.

 

KNKB: boege of barste?
Gepost op: Zaterdag 04 januari @ 19:48:25 (7126 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Ik hear it him noch sizzen: It tinken by de keatsers moat om. De mof moat op e helling. Foar 1 febrewaris moat der in nije mof lizze. In mof dyt oan de kriteria fan de regleminten foldocht. Dan mar in stap werom. It bestean en de takomst fan it keatsen stiet foarop. Taskgers fine it net leuk mear mar wat foaral telt is it feit dat der guon sponsors binne dyt fheakje omdat der tefolle praat wurdt oer de negative saken fan it keatsen. Dat wol in sponsor net. Dy wol posityf yn it nijs. Langer wachtsjen is gjin opsje. It liket sa koartlyn mar it binne de wurden dyt op 21 novimber 2013 tsprutsen waarden troch s nije direkteur fan de bond Geert Faber.

 

Frege: mannen mei ballen
Gepost op: Zaterdag 23 november @ 17:02:51 (7411 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Ik hie freedtejn noch mar krekt in foet yn e hs setten oft dr stienen Fokke en Sytse foar de doar. Ik sei: wat ha wy no oan de fyts hingjen. Binne de mannen yn e war. It is winterskoft. Oer krapoan fiif moanne binne jimme wer wolkom. No, dat foel efkes ferkeard. Bisto leafhawwer of bisto dat net seinen de mannen yn koar. Do moast efkes tiid foar s frij meitsje want der spilet op dit momint sa folle, dr kinne wy net om hinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (67)
Gepost op: Woensdag 18 september @ 18:07:22 (9277 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen. No, bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar s mear as in spultsje. Sjoch, it keatsen en it praat der oer hldt net op as de lste bal op de Aldehoupartij slein is. Eltse dei krije wy tal fan mailtsjes op s buro en dat sil sa lang wy noch yn it keatsfermidden sitte ek noch wol in skoftke sa bliuwe. Wy beskikke oer in breed netwurk fan minsken dyt s fan tal fan saken op e hichte hlde. Wy binne tige bliid mei dy kontakten. Moai dat dit sa kin want it keatsen is fan s allegearre. No, sa! (Cartoon Peter Vassilev).

 

Kweapraat (66)
Gepost op: Woensdag 11 september @ 20:10:54 (8699 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek noch efkes op t west?

Fansels Sake, Fokke en ik ha, hoewol der noch mar in bytsje keatst wurdt, noch gench by de ein hn. Yn Mantgum waard foar de 63ste kear de Lytse PC ferkeatst. Keatsferiening Jacob Klaver nimt dr sa as gebrklik fskie fan in oantal keatsfreonen dyt it tkommen op wedstriden op in sacht pitsje sette. Miskien sjogge wy harren sa no en dan noch wol ris opdraven, mar yn prinsipe is it nei dit seizoen einde oefening. Yn Marsum keatsten de froulju harren lste wedstriid fan it seizoen en snein mochten de manlju foar de ien nei lste kear opdrave foar in wedstriid trochinoarlotsjen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (65)
Gepost op: Woensdag 04 september @ 18:19:02 (9205 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekomen fan alle reuring fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. As je de holle boppe it maaifjild tstekke witte je yn it foar dat der op sketten wurde kin. Foaral as je saken nei bten bringe dyt by in grut part fan de leafhawwers en seker by de beliedsminsken bekend binne. Der wurdt dan krekt dien as soe dat allegearre nij wze no wy witte wol better. Dat mei en dat hindert ek neat. It soe fansels wol aardich wze dat de man of frou harren dan wol beheine oer wat der werklik optekene is en net reagearje op saken dyt neat mei de beneamde kwestje te meitsjen ha. Goed lze is blykber net foar eltsenien wei lein. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (64)
Gepost op: Woensdag 28 augustus @ 20:01:12 (8598 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

Fansels Sake dat is in iepen doar yntraapje. Salang der keatst wurdt binne wy as it heal kin der by. Dat de oare parse it faak f witte lit is tige spitich. It is faker wol dan net dat wy op sneon faak it ryk allinne ha. Op freed yn Bitgum bygelyks koenen wy it plak mar tsykje, want it keatsen stiet by de parse al lang net mear op nmer ien. De oare sporten ha it keatsen yn e hoeke setten en dr komt it fuortendaliks net t werom. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (63).
Gepost op: Dinsdag 20 augustus @ 21:00:35 (8414 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


"Goeie mannen, noflik wykein hn?

Kinst wol sizze Sake, Fokke en ik ha it wer tige drok hn. Tongersdeitejn kaam Fokke al efkes del om te hearren wrt de reis sneon en snein hinne soe. No, dr wienen wy gau t. Sneon stie Broeksterwld op it programma en snein gong de reis nei it doarp fan Grutte Pier. Fierder is ddlik dat it haadklasse keatsen by de froulju nder druk stiet en der wie fansels it nijs dat der oan de hearskippij fan Ymkje Broersma in ein kommen is. Dat binne saken dr't jo net om hinne kinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (62)
Gepost op: Donderdag 15 augustus @ 23:08:01 (8430 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

No, dat kinst wol sizze Sake. Fokke en ik komme hannen en fuotten te koart om alles in bytsje by te hlden. Gean mar nei, woansdei wie de Freule, sneon binne wy fset nei Dokkum en snein wie de Gouden Willem partij yn Menaam. Dan wie der noch it nedige gedoch oer de lotterij yn Goaingea. Sloech TC-lid Lute Pen yn Rie de planke finaal mis en ha wy it noch efkes oer de wantenkommisje dyt tandenloos liket. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (61)
Gepost op: Donderdag 08 augustus @ 09:55:56 (8864 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, al wer wat bekommen fan al dy keatsdrokte fan de frne dagen? Ja en nee Sake. De PC fan frne woansdei sit s noch te folle yn e holle. Mar der wie fansels mear as de 160ste PC. Sneon wienen wy te gast yn Hitsum by de Ald-Meiers Partij en snein binne wy op it berteplak fan de ferneamde Taede Zijlstra west. Fierders krigen wy nochal wat mailtsjes oer de keatserij yn Wergea. Praat gench om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (60)
Gepost op: Maandag 29 juli @ 21:08:56 (10543 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, binne jimme der klear foar?

Fansels Sake binne wy der klear foar. Foar s is de PC it hichtepunt fan it jier. Dat is al snt wy beide op de keatsfjilden komme en dat sil ek altyd sa bliuwe. De PC is noch ien fan de weinige sekerheden yn it hjoeddeiske libben. Alle sekerheden dyt in minske ea hie binne hast allegearre op e loop gongen. Mar de PC is en bliuwt in beaken foar eltse keatsleafhawwer. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (59)
Gepost op: Vrijdag 26 juli @ 07:35:37 (8222 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer hiel wat by de ein hn. Woansdei gong de reis nei Minnertsgea, sneon nei Makkum en snein stie de ferneamde Rengerspartij op it programma. Fierders komme wy noch efkes werom op it skriuwen fan Auke Spijkstra dyt yn kleare taal tleit it hoe en wrom fan de ranking. Wat der wol en net goed oan is. Ek stean wy noch efkes stil by de kommende keats-off dyt kommende tongersdei op it Sjkeln ferkeatst wurde sil. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (58)
Gepost op: Donderdag 18 juli @ 06:43:23 (9582 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, kinne jimme it noch in bytsje byfytse?

Fansels Sake, wy binne net fan de fjilden f te slaan. Wy ite en drinke it keatsen. Je binne leafhawwer of je binne it net. Sneon gong de reis nei Minnertsgea en snein stie de Familie Lunterpartij yn Boalsert op it programma. Fierder wie der dizze wike noch al wat gedoch oer de praatsjes dyt wy al 57 wiken op dizze site sette. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (57)
Gepost op: Vrijdag 12 juli @ 07:23:11 (8915 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west? Tuurlik Sake wy sitte op it stuit yn de heechsimmer fan it keatsen. Der wurdt omraak keatst. Sa binne wy sneon yn Itens west wrt de earsteklassers te gast wienen, drnei ha wy in koarte besite brocht oan de Jorwert wrt de froulju harren bnswedstriid hienen en nei Jorwert binne wy fsetten nei it Oldehoofsterkerkhof yn Ljouwert wrt it Horecastrjitkeatsen foar de 24ste kear holden waard. De dei drnei ha wy noch efkes yn Huzum sjoen, wrt ld-PC-kening Jehannes Dijkstra no it foartou hat. Drokte gench. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (56)
Gepost op: Donderdag 04 juli @ 19:06:02 (8139 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Sake jonge wy ha it sa drok hn as in lyts baaske. Der bart op dit stuit sa folle dat wy ek dizze wike wer in kar meitsje moatte fan wat wol en net yn dizze rubryk komt. Wat komt foarby? No, fansels it snoepje fan wike, de ranking. De aksje fan Grutte Teun fan Sint Anne, de Masters yn it Fryske Haagje. De keatserij yn Winaam en Harns en fansels it brekken fan it rekr fan Sake Saakstra, Piet Jetze Faber en Jehannes Brandsma. Dat moast in kear barre en Harns hie de primeur. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (55)
Gepost op: Donderdag 27 juni @ 07:36:05 (7672 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha wer hiel wat by de ein hn. Sneon gong de reis nei Holwert en snein stie Berltsum op it programma. Fierders krigen wy ek dizze wike wer tal fan saken nder eagen wrt jo bytiden de grize fan oer de grouwe giet. Fansels giet it dan oer it fenomeen dat ranking hjit, de tlis drfan fan foarman Sipke Saakstra, it nije kontrakt fan de KNKB mei Frysln Boppe dat der gewoan noch net is, it nije HB-lid dat gjin HB-lid is, omdat hy net troch de AV beneamd is en fansels it keatsen yn Holwert en Berltsum. Gench om der noch efkes wiidweidich by stil te stean.(Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (54)
Gepost op: Donderdag 20 juni @ 19:35:40 (8442 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

Tuurlik Sake, hiest net oars ferwachte dochs? We ha s dizze kear beheine moatten ta ien wedstriid mar drnjonken spilen der dizze wike gench oare saken dy it beneamen wol wurdich binne. Dan ha wy it oer de soap dyt ranking hjit, de Fryske Olympiade, de trochbraak fan it wer yn it iepenbier lotsjen, it fskie fan Ymkje Broersma dat gjin fskie waard, en net te ferjitten it keatsen yn Sint Jabik. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (53)
Gepost op: Donderdag 13 juni @ 19:24:09 (8227 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west? No dat kinst wol sizze Sake. Fokke en ik ha it mar tige drok mei it sjen fan wedstriden. Yn de heechsimmer fan it keatsen komt der nochal wat op s paad, mar wy binne fan in generaasje dyt de arbeidsetyk noch heech yn it findel ha. Wy reitsje ek net yn e war as bepaalde stikjes by in oantal minsken net goed falle. Sjoch, wie aan de weg timmert heeft veel bekijks dat witte wy mar al te goed. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (52)
Gepost op: Donderdag 06 juni @ 21:02:15 (7167 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan it frne wykein?

Giet wol Sake, giet wol. Der is yn s lytse keatswrld wer gench bard wrt je wol efkes oer ha kinne. Der stie wer gench op it programma fansels. Sneon binne wy op besite west yn Goaingea wrt sawol de froulju as de manlju keatsten en snein wie noch de partij op e Ryp. Boppedat krigen wy ek wer de nedige mailtsjes oer alles wat leeft en bloeit t it hert fan de KNKB.
Verwonder U niet verbaas U slechts, sei Fokke syn mem altyd en dy tspraak docht noch altyd opjild. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (51)
Gepost op: Donderdag 30 mei @ 19:56:29 (7447 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, it is altyd in drokte fan belang. Sneon ha wy efkes om e hoeke sjoen by it frouljuskeatsen yn Kimswert en snein gong de reis nei Doanjum. Drnjonken sa as gebrklik de nedige besites en in wrld oan mailtsjes en telefoantsje. Foaral nei it wykein dan komme wy hast net oan in bakje kofje ta. Safolle freonen wolle harren ferhaal graach kwyt. Se witte dat se by s in willich ear ha. De lijnen nei it Fryske Haagje binne blykber al jierren dea. Spitich! Litte wy oer gean nei de oarder fan de dei. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (50)
Gepost op: Vrijdag 24 mei @ 07:00:44 (8902 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer efkes op t west? No Sake, wy ha s dit wykein beheind ta in besite oan de bnspartij foar senioaren. Je soenen dan sizze de mannen ha in noflik en rstich wykein hn. No Sake, wie dat mar sa. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (49)
Gepost op: Woensdag 15 mei @ 18:14:44 (7159 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ha jimme it libben noch?

Ha jimme it libben noch? Hoe bedoelst Sake? No nei de kjeld fan frne snein moatte je as sporter mar seker ek as taskger wol in bealch fan stiel ha. Dat jimme noch net siik wurden binne falt my ta. Ik sels hie der wol oan. Hast gelyk sei Fokke. It wol noch mar net maitiid wurde, lit stean simmer. Ferline jier ha wy in soad wetter op e hd hn en no ha je dit wer. It sit de keatserij ek net mei. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (48)
Gepost op: Woensdag 08 mei @ 18:27:50 (7321 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Kinst wol sizze Sake, Fokke en ik ha it wer tige drok hn. It is fansels net allinne it besykjen fan de keatspartijen wat s dwaande hldt. De rnebetingsten nimme hjoeddedei hast noch mear romte yn beslach as it gewoane keatsen. Eltse dei krije wy tal fan mailtsjes op s buro en dat nimt earder ta as f. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (47)
Gepost op: Woensdag 01 mei @ 18:35:52 (7186 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, ek efkes nei Weidum west?

Fansels Sake, dat is freegjen nei de bekende wei. No, dat kinne jim wol sizze mar it wie snein bepaald noch gjin keatserswaar. Doet de earste slach foel wie it amper fjouwer graden. Gelokkich waard it op de middei noch noflik mar dan moest wol oan de goeie kant fan it fjild sitte. Yn of t de sinne skeelde hast in jas. Wat s daliks opfoel wie dat it oantal leafhawwers oan de kant net meifoel. Der wie feitlik mar in hantsjefol publyk dat op de ferneamde Bangmapartij fkommen wie. Ik begryp dat net sei Fokke noch tsjin mei. Hjir ha wy dochs it hiele jier nei tsjoen? (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (46)
Gepost op: Zondag 28 april @ 07:56:43 (7272 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen. Sneon ek efkes by it spektakel west?

Do bedoelst de partoerenpresentaasje? Sake jonge, wy binne der west mar asto der net west bist hast ek neat mist. Persoanlik ha ik der neat mei mar Fokke woe der perfoarst hinne. Epke, do wist wol de man fan de Olympyske Spelen, komt ek nei Frjentsjer ta. Ik sei: Epke, wat hat dy mei keatsen. Neat, mar dat is net slim. Mar Epke is wol in publykslker dat is in slimme set fan de freonen t it Fryske Haagje. Troch de komst fan Epke tinke s freonen dat it Sjkeln no grtfol komt te stean mei leafhawwers. Dat is moai foar de keatsers en harren sponsors, want dr is san middei foar bedoeld. O sa! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (45)
Gepost op: Zondag 21 april @ 07:41:57 (7780 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen. Bliid dat it winterskoft der wer op sit?

Brek my de bek net iepen Sake. Nei san lange, lange wintertiid binne wy bliid, sis mar binne wy optein dat it keatsen wer begjint. Fokke kaam gauris by my del en dan hienen wy it der wer efkes oer. It keatsen is in firus en dat reitsje je nea wer kwyt. It is faak slimmer as de gryp, no dan witsto it wol. Komt by dat wy, hoewol wy sa kritysk binne as de neten, grutte soargen ha oer it keatsen en dan foaral oer it Fryske keatsen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (44)
Gepost op: Woensdag 19 september @ 18:27:53 (9120 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen. No, jimme binne seker wol bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

Lit ik it sa sizze Sake. Oan de iene kant wol en oan de oare kant spitich dat it wer foarby is. Fokke en ik meie stomme graach nei it keatsen ta en it is foar s mear as in spultsje. Sjoch, it keatsen en alle praat der om hinne hldt net op as de lste bal op de Aldehoupartij slein is. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (43)
Gepost op: Woensdag 12 september @ 18:47:53 (8557 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek noch efkes op t west?

Fansels Sake, Fokke en ik ha, hoewol der noch mar in bytsje keatst wurdt, wer hiel wat by de ein hn. It doel wie om sneon efkes yn Mantgum te sjen by de Lytse PC, dyt foar de 62ste kear holden waard. Yn Mantgum waard sa as gebrklik fskie nommen fan in oantal keatsfreonen dyt it tkommen op wedstriden op in sacht pitsje sette. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (42)
Gepost op: Woensdag 05 september @ 18:39:08 (9081 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekomen fan alle reuring fan frne wike?

Och Sake, dat foel wol ta hear. As je de holle boppe it maaifjild tstekke witte je yn it foar dat der op sketten wurde kin. Dat mei en dat hindert ek neat. It soe fansels wol aardich wze dat de man of frou harren dan wol beheine oer wat der werklik optekene is en net reagearje op saken dyt neat mei de beneamde kwestje te meitsjen ha. Goed lze is blykber net foar eltsenien wei lein. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (41)
Gepost op: Woensdag 29 augustus @ 18:49:55 (9046 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, sneon ek noch in moai soad wetter op e hd hn?

No, Sake dat foel wol ta. Fokke en ik hienen in gaadlik plakje op de parsetinte en it wetter gong moai om s hinne. Nee, dr wie neat mis mei. Wy koenen mar tsykje, want it keatsen stiet by de parse al lang net mear op nmer ien. Fokke en ik ha faak it ryk allinne. De oare sporten ha it keatsen yn e hoeke setten en dr komt it fuortendaliks net t werom. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (40)
Gepost op: Maandag 20 augustus @ 20:27:17 (9347 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek lst fan de warmte hn?

Kinst wol sizze Sake. Wy rinne al in tiidsje mei mar sa waarm as it de lste dagen wie ha wy noch nea meimakke. As taskger ha je dan betiden al gench oan je sels lit stean hoe swier de keatsers it hn ha. Jildt fansels ek foar de frijwilligers en karmasters op san dei. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (39)
Gepost op: Woensdag 15 augustus @ 19:32:41 (8781 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

No, dat kinst wol sizze Sake. Fokke en ik komme hannen en fuotten te koart om alles in bytsje by te hlden. Gean mar nei, woansdei wie de Freule, sneon binne wy fset nei Dokkum en snein wie de Gouden Willem partij yn Menaam. Fierders komme wy noch efkes werom op de wedstriid yn Skettens en litte wy s ljocht noch efkes skine oer de nije stellerij. Praat gench dus, ek not it keatsseizoen sa stadichoan wer nei de ein rint. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (38)
Gepost op: Woensdag 08 augustus @ 20:12:48 (9354 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, al wer wat bekommen fan al dy keatsdrokte fan de frne dagen?

Ja en nee Sake. De PC fan frne woansdei sit s noch te folle yn e holle. Mar der wie fansels mear as de 159ste PC. Sneon wienen wy te gast yn Hitsum by de Ald-Meiers Partij en snein binne wy op it berteplak fan de ferneamde Taede Zijlstra west. Fierders krigen wy nochal wat mailtsjes oer de keatserij yn Sint Jabik. Praat gench om samar te sizzen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (37)
Gepost op: Dinsdag 31 juli @ 19:49:33 (8203 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, binne jimme der klear foar?

Fansels Sake binne wy der klear foar. Foar s is de PC it hichtepunt fan it jier. Dat is al snt wy beide op de keatsfjilden komme en dat sil ek altyd sa bliuwe. De PC is noch ien fan de weinige sekerheden yn it hjoeddeiske libben. Alle sekerheden dyt in minske ea hie binne hast allegearre op e loop gongen. Mar de PC is en bliuwt in beaken foar eltse keatsleafhawwer. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (36)
Gepost op: Woensdag 25 juli @ 20:02:48 (9230 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat

'
Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha sa as gebrklik wer hiel wat by de ein hn. Woansdei en freed gong de reis nei Minnertsgea, sneon nei Wytmarsum en snein stie Huzum op it programma. Fieders komme wy noch efkes werom op de keats-off, dyt sa njonkenlytsen de status fan soap berikt hat en syn doel fier foarby sketten is. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (35)
Gepost op: Woensdag 18 juli @ 20:27:15 (8902 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, kinne jimme it noch in bytsje byfytse?

Fansels Sake, wy binne net fan de fjilden f te slaan. Wy ite en drinke it keatsen. Je binne leafhawwer of je binne it net. Sneon gong de reis nei Makkum en snein stie De Rengerspartij yn Ljouwert op it programma. Fierder wie der dizze wike noch al wat gedoch oer de praatsjes dyt wy al 34 wiken op dizze site sette. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (34)
Gepost op: Woensdag 11 juli @ 21:36:08 (8290 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha hiel wat by de ein hn. Sneon gong de reis nei Ljouwert en snein stie Boalsert op it programma. Fierders krigen wy ek dizze wike wer tal fan saken nder eagen wrt jo bytiden de grize fan oer de grouwe giet. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (33)
Gepost op: Woensdag 04 juli @ 19:57:28 (8001 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Sake jonge wy ha it sa drok hn as in lyts baaske. Der bart op dit stuit sa folle dat wy ek dizze wike wer in kar meitsje moatte fan wat wol en net yn dizze rubryk komt. We sille s dizze kear beheine moatte ta de haadklasse wedstriid fan Berltsum dyt net mear op de wedstriidaginda komt. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (32)
Gepost op: Woensdag 27 juni @ 20:06:09 (8709 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

Tuurlik Sake, hiest net oars ferwachte dochs? We ha s dizze kear beheine moatten ta ien wedstriid, omdat Berltsum yn it wetter foel mar drnjonken spilen der dizze wike gench oare saken dy it beneamen wol wurdich binne. Dan ha wy it oer de soap dyt keats-off hjit, it belied fan de Technyske Kommisje, dat herkansing no wer gewoan ferliezersronde hjit, en net te ferjitten it lotsjen fan de kommisje stikem. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (31)
Gepost op: Woensdag 20 juni @ 19:53:41 (9341 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan it frne wykein?

Giet wol Sake, giet wol. Yn de heechsimmer fan it keatsen komt der nochal wat op s paad, mar wy binne fan in generaasje dyt de arbeidsetyk noch heech yn it findel ha. Wy reitsje ek net yn e war as bepaalde stikjes by in oantal minsken net goed falle. Sjoch, wie aan de weg timmert heeft veel bekijks dat witte wy mar al te goed. (Cartoon: Peter Vassilev).


 

Kweapraat (30)
Gepost op: Woensdag 13 juni @ 19:57:09 (8340 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

No dat kinst wol sizze Sake. Fokke en ik ha it mar tige drok mei it sjen fan wedstriden. Fansels krigen wy ek wer de nedige mailtsje en telefoantsjes oer fan alles en noch wat. Koartsein: der wie dizze wike wer gench om efkes by stil te stean. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (29)
Gepost op: Woensdag 06 juni @ 20:00:17 (9321 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, bytsje bekommen fan it frne wykein?

Giet wol Sake, giet wol. Der is yn s lytse keatswrld wer gench bard wrt je wol efkes oer ha kinne. Der stie wer gench op it programma fansels. Sneon binne wy op besite west yn Easterein wrt sawol de froulju as de manlju keatsten en snein wie noch de partij op e Ryp. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (28)
Gepost op: Woensdag 30 mei @ 20:25:45 (7839 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer efkes op t west?

No Sake, wy ha wer in soad by de ein hn en der binne saken by dr wurde jo as leafhawwer net bliid fan, en dan druk ik my noch hiel foarsichtich t. Wy ha s dit wykein beheind ta besites oan de Jong-Nederln partij en moandei wienen wy as fanlds by de bnspartij foar senioaren. Je soenen dan sizze de mannen ha in noflik en rstich wykein hn. No Sake, wie dat mar sa. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (27)
Gepost op: Woensdag 23 mei @ 18:49:54 (8837 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Tuurlik Sake, it is altyd in drokte fan belang. Ofrne tongersdei wienen wy op besite by ien fan de ldste keatsferienings fan Frysln en yn it foar hienen wy ek noch efkes yn de Ryp om e hoeke sjoen by de fdielingswedstriid foar froulju. Freedtejn stie Fokke al wer op e stoep om te hearren wrt de reis sneon en snein hinne soe. Do meist it sizze, sei Fokke, want ik bin al jierren een man te paard. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (26)
Gepost op: Woensdag 16 mei @ 21:06:17 (7966 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Kinst wol sizze Sake, Fokke en ik ha it wer tige drok hn. It is fansels net allinne it besykjen fan de keatspartijen wat s dwaande hldt. De rnebetingsten nimme hjoeddedei hast noch mear romte yn beslach as it gewoane keatsen. Eltse dei krije wy tal fan mailtsjes op s buro en dat nimt earder ta as f. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (25)
Gepost op: Woensdag 09 mei @ 19:32:07 (8096 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ha jimme it libben noch?

Ha jimme it libben noch? Hoe bedoelst Sake? No nei de kjeld fan frne sneon en snein moatte je as sporter mar seker ek as taskger wol in bealch fan stiel ha. Dat jimme noch net siik wurden binne falt my ta. Ik sels hie der wol oan. Hast gelyk sei Fokke. It wol noch mar net maitiid wurde, lit stean simmer. Ferline jier ha wy in soad wetter op e hd hn en no ha je dit wer. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (24)
Gepost op: Woensdag 02 mei @ 19:39:13 (7871 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek efkes nei Weidum west?

Tuurlik Sake, dat is freegjen nei de bekende wei. No, dat kinne jim wol sizze mar it wie snein bepaald noch gjin keatserswaar. Doet de earste slach foel wie it amper tsien graden. Ik hie der wol rekken mei holden en hie my der op klaaid. No, wy ek hear. Sytse hie de lange jaegernderbroek oan en ik sels wie ek net te bestekken. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (23)
Gepost op: Woensdag 25 april @ 18:23:37 (7884 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen. No, bliid dat it winterskoft der wer op sit?

No, dat kinst wol sizze Sake. Wy binne bliid dat it keatsen wer begjint. Komt by dat it jongste der by s sa njonkenlytsen ek f giet. Je binne om it mei de wurden fan Johan van Seijst te sizzen ek yn e hjerst fan it libben kommen. Dat wol net sizze dat wy s no alles mar oanwaaie litte. Nee, dat perfoarst net. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (22)
Gepost op: Woensdag 21 september @ 18:38:28 (10174 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen. No, bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik sels meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar s mear as in spultsje. Sjoch, it keatsen en it praat der oer hldt ek net op as de lste bal op de Aldehoupartij slein is. Eltse dei krije wy tal fan mailtsjes op s buro en dat sil ek noch wol in skoftke sa bliuwe. Wy beskikke oer in breed netwurk fan minsken dyt s fan tal fan saken op e hichte hlde. Moai dat dit sa kin want it keatsen is fan s allegearre. No, sa! (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (21)
Gepost op: Woensdag 14 september @ 18:28:27 (11484 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek noch efkes op t west?

Fansels Sake, Fokke en ik ha, hoewol der noch mar in bytsje keatst wurdt, wer hiel wat by de ein hn. It plan wie om sneon efkes yn Mantgum te sjen by de Lytse PC, dyt foar de 62ste kear holden wurde soe. Yn Marsum keatsten de froulju harren lste wedstriid fan it seizoen en snein mochten de haadklassers foar de 25ste kear opdrave foar harren frije formaasjewedstriid. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (20)
Gepost op: Woensdag 07 september @ 18:44:51 (10200 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Fansels Sake, sa lang as it noch kin binne wy net fan de fjilden f te slaan. Wy stean mei it keatsen op en gean der ek wer mei op bd. Miskien is it wol ris in bytsje te folle fan t goeie. Wa sil it sizze. Mar je binne leafhawwer of je binne it net. It ein fan de keatssimmer komt no aardich tichteby mar der wie noch gench wrt wy it noch wol efkes oer ha kinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (19)
Gepost op: Woensdag 31 augustus @ 18:44:17 (10627 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, wer in moai soad wetter op e hd hn?

Kinst wol sizze Sake, wr't wy fan e wike ek wienen, de paraplu wie in fst nderdiel fan de bagage. Nee, ik ha it hjir al ris faker sein. It waar en it keatsen ha wol ris in bettere kombinaasje west. Freeslik spitich foar al dy minsken dyt harren bst dogge om alles goed ferrinne te litten. Der binne dit jier noch noait safolle wedstriden staakt of flast troch it minne waar. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (18)
Gepost op: Woensdag 24 augustus @ 21:50:13 (9760 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, noflik wykein hn?

Kinst wol sizze Sake, Fokke en ik ha it wer tige drok hn. Tongersdeitejn kaam Fokke al efkes del om te hearren wrt de reis sneon en snein hinne soe. No, dr wienen wy gau t. Sneon stie Moarre op it programma en snein gong de reis nei it doarp fan Grutte Pier Kimswert. Drby wie Fokke fergetten dat der freed yn Froubuorren ek noch keatsen wie. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (17)
Gepost op: Woensdag 17 augustus @ 23:25:27 (9376 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, der ek wer op t west?

No, dat kinst wol sizze Sake. Fokke en ik komme hannen en fuotten te koart om alles in bytsje by te hlden. Gean mar nei, woansdei wie de Freule, sneon binne wy fset nei Dokkum en snein wie de Gouden Willem partij yn Menaam. En der wie fansels it nijs dat de kommersjele frou fan de KNKB it foar sjoen hldt. Dat binne saken dr't jo net om hinne kinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (16)
Gepost op: Woensdag 10 augustus @ 20:03:07 (8873 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer wat bekommen fan al dy tastannen fan frne dagen?

Ja en nee Sake, wy rinne al in tydsje mei yn it keatswrldsje mar dit wie ek nij foar s. Wy komme noch efkes werom op de lotting fan de PC. Wy binne net gewoan om op saken werom te kommen dyt al spile ha, mar hjir kinne wy net om hinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (15)
Gepost op: Dinsdag 02 augustus @ 11:30:44 (9336 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, binne jimme der klear foar?

Fansels Sake, binne wy der klear foar. Foar s is de PC ek it hichtepunt fan it jier. Dat is al snt wy op de keatsfjilden komme en dat sil ek altyd sa bliuwe. It giet fansels net allinne om it keatsen. Dat sjogge wy eltse wike wol, mar it is ek alles der omhinne. De dei fan herkenning neamt Fokke dat altyd en ik fyn hy hat gelyk.
(Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (14)
Gepost op: Woensdag 27 juli @ 20:10:27 (9498 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, moai soad wetter op e hd hn?

Kinst wol sizze Sake, nei de wedstriid fan snein yn Huzum hie Fokke gjin droege tried mear oan it liif. Nee, it waar sit s de lste tiid net mei. Foaral yn it wykein is it faak mis. Dat is spitich foar de keatsers, de taskgers en al dy frijwilligers dyt de fjilden en de omballingen fersoargje. Mar wy moatte it der mei dwaan. Der wiene fansels ek dizze wike wer gench saken om efkes by stil te stean. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (13)
Gepost op: Woensdag 20 juli @ 22:45:09 (10900 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, ek noch wat by de ein hn?

Fansels Sake, wy binne net fan de fjilden f te slaan. Wy ite en drinke it keatsen. Je binne leafhawwer of je binne it net. Sneon gong de reis nei Makkum en snein stie De Rengerspartij yn Ljouwert op it programma. Fierders krigen wy noch mailtsjes oer it te hlden krisisberie op it Hearrenfean, oer it hege oantal PC-kaarten dat troch Jan en Alleman mar yn de oanbieding dien wurdt. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (12)
Gepost op: Woensdag 13 juli @ 19:41:31 (9860 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, wy ha hiel wat by de ein hn. Sneon gong de reis nei Broeksterwld en snein stie Boalsert op it programma. Fierders krigen wy nochal wat mailtsjes nder eagen wrt jo bytiden de grize fan oer de grauwe giet. Je prate dan oer it keatsreglemint dat mar net publisearre wurdt, it krisisberie dat woansdei plakfynt, wrt de frijwilligers de noodklok liede, Rie wrt de fdielingswedstriid foar senioaren op earsten gelyk begjinne moat en de flaters fan s hjoeddeiske skiedsrjochterskorps. It is dweile mei de kraan iepen sei Fokke, doet wy t Boalsert wer nei hs ta riden. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (11)
Gepost op: Woensdag 06 juli @ 20:13:02 (10492 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, noflik wykein hn?

Sake jonge wy ha it sa drok hn as in lyts baaske. Wy sitte op it stuit yn de heechsimmer fan it keatsen. Der wurdt omraak keatst. Sa binne wy woansdei by it skoalkeatsen yn Ljouwert west, freed gong de reis nei it Haagje, sneon binne wy fsetten nei it Oldehoofsterkerkhof yn Ljouwert wrt it Horecastrjitkeatsen foar de 22ste kear holden waard. De dei drnei ha wy noch efkes yn Harns sjoen, wrt ien fan de moaiste keatsfjilden fan Frysln leit. Drokte gench. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (10)
Gepost op: Woensdag 29 juni @ 19:33:12 (9568 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer op t west?

No dat kinst wol sizze Sake. Fokke en ik ha it mar tige drok hn mei it sjen fan wedstriden. Fansels krigen wy ek wer de nedige mailtsjes. Koartsein der wie ek dizze wike gench om der efkes by stil te stean. It begn tiisdei doet wy liezen dat de Technyske Kommisje fan de KNKB witte liet dat hja gjin oanlieding seach om in wikseling yn de haadklassepartoeren oan te bringen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (9)
Gepost op: Woensdag 22 juni @ 19:09:19 (10882 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, bytsje bekommen fan it frne wykein?

Giet wol Sake, giet wol. Der is yn s lytse keatswrld wer gench bard wrt je it wol efkes oer ha kinne. Sjoch, wy komme net allinne in soad op ferskate fjilden mar wy hlde yn dizze moderne tiid ek de kranten en mailtsjes yn de gaten dyt wy fan goeie kunde wol ris taskood krije. As je dat dan lze giet de grize wol ris te faak oer de grouwe. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (8)
Gepost op: Woensdag 15 juni @ 19:33:02 (11082 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek wer efkes op t west?

No Sake, wy ha wer in soad by de ein hn en der binne saken by dr wurde jo as leafhawwer net bliid fan en dan druk ik my noch foarsichtich t. Fansels binne wy frne woansdei nei Wommels west wrt de wedstriden fan de froulju haad- en earste klasse tspile binne. Mar koe en mocht dat wol? No om earlik te wzen, dat koe net en hie ek net plakfine mochten.

 

Kweapraat (7)
Gepost op: Woensdag 08 juni @ 18:37:01 (10017 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, al wer in bytsje bekommen fan it frne wykein?

No Sake, om earlik te wezen hat it keatsen en alles der om hinne s aardich yn de besnijing hn. Der stie ek nochal wat op it programma fansels. Der wie de fdielingswedstriid yn Tsjummearum, in partij dyt je net misse wolle, dan de wedstriid yn Skearnegoutum en dan noch de partij op e Ryp. Fokke en ik ha it sa drok hn as in lyts baaske moast mar tinke. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (6)
Gepost op: Woensdag 01 juni @ 20:09:56 (9318 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, der ek noch efkes op t west?

Fansels Sake, ik kin wol sizze Fokke en ik ha wer hielwat by de ein hn. Wy binne sneon mar ticht by hs bleaun. Yn Frjentsjer keatsten de famkes en yn Wjelsryp wie in partij foar junioaren. Dat lste is hast in bysnderheid want de wedstriden foar dizze kategory binne op de fingers fan ien hn te tellen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (5)
Gepost op: Woensdag 25 mei @ 19:33:56 (12193 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen, noflik wykein hn?

Kinst wol sizze Sake. Fokke en ik ha it tige drok hn. Freedtejn kaam Fokke al efkes del om te hearren wrt de reis sneon en snein hinne soe. Do meist it sizze sei Fokke want do hast in auto en ik bin een man te paard. No wy wienen der gau t. Der wie rnom keatsen en yn plakken wrt wy net safolle komme. Sadwaande belnen wy yn Hartwert, Penjum en Berltsum. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (4)
Gepost op: Woensdag 18 mei @ 20:20:14 (12336 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie, mannen, ek noch wat by t ein hn?

Tuurlik Sake, salang der keatst wurdt is der ek praat. Dat is ek it aardige oan it spultsje. As it spul dan net oerhldt, kinne je it der altyd noch wol oer ha. Do wist, Fokke en ik ha yn prinsipe oeral in miening oer. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (3)
Gepost op: Woensdag 11 mei @ 19:07:19 (11039 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie, mannen, ek efkes nei Blomketerp west?

Ja Sake, sjoch it wie moai ticht by hs en Fokke en ik binne allebeide al s hiele libben lid fan Jan Bogtstra dus dy wedstriid slaan wy noait oer. Kaam ek noch by dat de froulju tagelyk mei de mannen keatsten. No, wy sjogge de froulju hast noait keatsen, dus dat kaam moai t. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat (2)
Gepost op: Woensdag 04 mei @ 19:35:08 (10825 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Goeie, mannen, ek efkes nei Weidum west?

Ja Sake, wy hawwe snein nei Weidum west. Myn frou woe nei har suster ta, drtroch hie ik de hannen frij. No, Sytse hie ek neat, dus wy binne moarns betiid fset nei Weidum. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Kweapraat
Gepost op: Vrijdag 29 april @ 07:56:41 (10574 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Door gewijzigde omstandigheden is het onzeker of de Keek op de Week van Geert van Tuinen op deze site een vervolg krijgt. Om de trouwe sitebezoekers toch iets anders te bieden is er vanaf vandaag een nieuwe rubriek, Kweapraat. Een luchtig bedoelde rubriek waarin vooral de wandelgangen van het doarpse kaatswereldje ter sprake komt. Het is in dialoogvorm geschreven en de opzet heeft overeenkomsten met soortgelijke kaatsrubrieken in het verleden, zoals Bten de touwen van wijlen ds. Hendrik Dijkstra of eerder in het Franeker Nieuwsblad van Cornelis Roersma. It Praatsje by it Sjkeln. Het is een bedachte formule waarbij niet alle meningen aan de schrijver kunnen worden toegeschreven. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2020
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20